placer

Saavutettavuus-avustimet


Luottamuksen johtaminen (5 op)

 • 08.02.2024
 • 05.11.2024


Koulutuksen kuvaus
Millaista on inhimillisesti kestävä johtajuus? Uusi Luottamuksen johtamisen koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden reflektoida omaa johtajuutta yksin ja yhdessä muiden kanssa, perehtyä inhimillisesti kestävän johtajuuden tuoreimpaan tutkimustietoon sekä kerryttää arkeen helposti sovellettavia johtamisen työkaluja.

Ajankohta
 • 08.02.2024
 • 05.11.2024
Osallistumismaksu
2450 EUR
Kesto
8.2.2024 – 5.11.2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 23.01.2024
Paikka
Monimuotototeutus
Kenelle sopii
Koulutus sopii johtajille ja esihenkilöille. Koulutus sopii erityisesti sote-alan ja muille julkisen sektorin johtajille.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Aikataulu:

1)        To 8.2.2024 klo 9.30–12.00
2)        To 22.2.2024 klo 9.30–12.00 (etä)
3)        To 7.3. klo 9.30–12.00
4)        To 4.4. klo 9.30–12.00 (etä)
5)        Ti 7.5. klo 9.30–12.00
6)        Ti 14.5. klo 9.30–12.00 (etä)
7)        Ti 3.9. klo 9.30–12.00
8)        Ti 1.10. klo 9.30–12.00
9)        Ti 22. 10. klo 9.30–12.00
10)      Ti 5.11. klo 9.30–12.00

Toteutus:

Koulutuksen laajuus on 5 op ja se sisältää:

 • 10 koulutuskertaa, osa etätoteutuksena, osa lähiopetuksena Kouvolassa. Kukin koulutuskerta sisältää luento-opetusta, yksilö- ja ryhmäreflektioita sekä erilaisia harjoitteita.
 • Ennakkotehtävän. Tehtävänä on lukea lyhyt taustoittava teksti luottamuksesta ja havainnoida oman työn arkea luottamuksen näkökulmasta.
 • Välitehtäviä. Koulutuksen aikana osallistujat saavat kevyitä oppimistehtäviä koulutuskertojen välillä.
 • Lopputehtävän (reflektoiva essee). Koulutus on mahdollista suorittaa myös ilman lopputehtävää, tällöin laajuus on 3 op.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen käytyään osallistuja

 • hahmottaa luottamuksen tärkeyden johtajuuden ilmiönä, sekä sen kytkökset työelämän laatuun
 • ymmärtää erilaisia tapoja jäsentää luottamusta osana johtamista ja työyhteisöjä
 • jäsentää oman vastuunsa a) profiloitua luotettavana johtajana ja b) johtaa luottamuksen edellytyksiä organisaatiossa
 • osaa hahmottaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisteemojaan luottamuksen johtamisessa
 • on saanut työkaluja ja menetelmiä luottamuksen johtamiseen, joista osaa on jo testannut koulutuksen aikana
 • pystyy jatkossa johtamaan omassa organisaatiossaan luottamusta rakentavia kehitysprosesseja.

Koulutuskerrat toimivat suvantoina hektisen johtajuuden arjen keskellä, mutta samalla tiedolliset sisällöt, tehtävät ja menetelmät auttavat opitun viemistä tehokkaasti oman työyhteisön hyödyksi. Erityisesti huomioidaan johtajien tuen tarve tasapainoillakseen johtajuuden paineiden, omien odotusten ja rajallisten resurssien välillä.

Sisältö:

Luotettava johtaja, luottamuksen johtaja

Luottamuksen luominen on yksi hyvän johtamisen avaintaitoja. Johtajia kohtaan koettu luottamus on yhteydessä parempaan työstä suoriutumiseen ja työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen.

Luottamus on muuttuvissa toimintaympäristöissä entistä tärkeämpi johtajuuden kyvykkyys, sillä luottamuksen luominen auttaa työyhteisöä menestymään muutoksessa mm. vahvistamalla positiivista tunneilmapiiriä.

Koulutuskokonaisuus huomioi myös toisen ulottuvuuden johtajuuden ja luottamuksen kytköksessä: johtajan tulee olla luotettava mutta myös johtaa luottamusta eli rakentaa edellytyksiä keskinäiselle luottamukselle koko työyhteisössä.

Koulutuskertojen teemat:

 1. Kohti luottamuksen johtamista – käynnistys (lähi)
 • Tutustuminen ryhmän kanssa
 • Reflektio: ennakkotehtävän läpikäynti
 • Luottamus – mitä se on?
 • Luottamus työelämässä ja johtamisessa, erilaisia määritelmiä
 • Luotettava johtaja ja luottamuksen edellytysten johtaminen
 1. Luottamuksen konteksti – miksi juuri nyt (etä)
 • Nykyinen työelämä luottamuksen johtamisen kontekstina: nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt, hybridityö, työelämän muuttuvat ihanteet
 • Luottamuksen jäljet eli tutkimustietoa luottamuksen vaikutuksista työelämän laatuun: yksilön hyvinvoinnin, tiimin toimivuuden ja organisaation tuloksellisuuden näkökulmat
 • Reflektio: tunnistamani työyhteisöni haasteet, joihin toivon tästä koulutuksesta välineitä
 1. Luottamus autenttisuutena 1 – johtajan itsetuntemus
 • Reflektio: omat johtajuuden ihanteet ja esikuvat
 • Autenttisuus johtamisessa – katsaus tutkimukseen
 • Tutkimusperustaisia työkaluja itsetuntemuksen kehittämiseen johtajana
 1. Luottamus autenttisuutena 2 – työn merkityksellisyys ja psykologinen turvallisuus (etä)
 • Reflektio: työn merkityksellisyyden rakentuminen omassa työssä ja työyhteisössä
 • Työn merkityksellisyyden määritelmät tutkimuksessa, ilmiön vahvuudet ja vaarat
 • Psykologinen turvallisuus – yhteisötason edellytys autenttisuudelle
 • Työkalu: työn merkityksellisyydestä keskusteleminen
 1. Luottamus johdonmukaisuutena 1 – ristiriitatilanteet johdonmukaisen johtajuuden testinä
 • Reflektio: toimintatapani johtajana ristiriitatilanteissa
 • Ristiriitatilanteet – tutkimustietoa ristiriitojen syistä ja seurauksista sekä väylistä kääntää konfliktit myönteiseksi muutosvoimaksi
 • Kunnioittava vuorovaikutus (respectful engagement) ilmiönä
 • Työkalu: kunnioittavan vuorovaikutuksen arviointi ja edistäminen
 1. Luottamus johdonmukaisuutena 2 – johtajan oikeudenmukaisuus (etä)
 • Reflektio: työyhteisöni kokemukset oikeudenmukaisesta johtamisesta
 • Oikeudenmukaisuus johtajuudessa – katsaus tutkimukseen, mm. oikeudenmukaisen johtamisen yhteys työterveyteen
 • Oikeudenmukaisuuden kokemuksen luominen, prosessuaalinen oikeudenmukaisuus
 • Työkalu: vastuullisen johtamisen ulottuvuudet
 1. Luottamus myötätuntona 1 – myötätunto ja myötäinto työelämässä
 • Reflektio: omat johtajuuden ihanteet ja esikuvat
 • Myötätunto ja myötäinto – määritelmät tutkimuksessa
 • Myötätunto ja myötäinto työelämän ja johtajuuden ilmiöinä
 • Työkalu: myötätunnon esteiden kartoitus
 1. Luottamus myötätuntona 2 – itsemyötätunnon oppiminen
 • Reflektio: oman sisäisen puheen arviointi
 • Itsemyötätunto ilmiönä
 • Itsemyötätunto johtajan suhteessa itseensä
 • Itsemyötätunnon edellytykset
 • Työkalut: itsemyötätuntoharjoitteita yksin tai tiimin kanssa
 1. Luottamuksen arkkitehtuuri – organisaatiotason edellytykset luottamuksen kulttuurille
 • Reflektio: koulutuksessa esillä olleiden työkalujen koonti ja kokemukset niiden testaamisesta
 • Tutkimustietoa: dialoginen organisaatiokehittäminen ja työkalujen rooli luottamuksen arkkitehtuurissa
 • Yhteiskehittäminen: luodaan yhdessä 2-3 uutta työkalua luottamuksen arkkitehtuuria varten, taustana koulutuksen aikana yhdessä tunnistetut johtamishaasteet
 1. YHTEENVETO – oma karttani luottamuksen johtamiseen
 • Koulutuksessa opitun reflektio
 • Yhteenvedossa aputyökaluna ”Karttani luottamuksen johtamiseen” joka ohjaa suunnittelemaan luottamuksen näkökulmasta tulevaisuutta johtajana kasvamisessa ja oman työyhteisön kehittämisessä

Kouluttajat:

TT Anne Birgitta Pessi, professori (HY), dosentti, vaikuttavuusjohtaja

Anne Birgitta on koko menestyksekkään tutkijanuransa tutkinut myötätuntoa, arvoja ja hyväntekemistä. Hän on Suomen tunnustetuimpia vapaaehtoistoiminnan tutkijoita, ja luennoi jatkuvasti kolmannen sektorin organisaatioissa. Viime vuodet Anne Birgitta on fokusoinut myös työelämään paitsi tutkijana, myös kehittäjänä. Hän johti CoPassion-tutkimushankketta, joka oli menestystarina. Anne Birgitta kouluttaa, valmentaa ja kehittää organisaatioita erityisesti myötätunnon, merkityksellisyyden ja psykologisen turvan teemoissa.

TT Anna Seppänen, toimitusjohtaja, eetikko

Anna on työelämän ja liiketoiminnan etiikan syväosaaja, joka on hankkinut monipuolisen osaamisensa muun muassa Helsingin yliopiston sosiaalietiikan tutkijana, palvelumuotoilutoimisto Palmun asiantuntijana, Tasavallan presidentin käynnistämän nuorten syrjäytymistä ehkäisevän hankkeen hankekehityspäällikkönä sekä kehittäjänä Helsingin diakonissalaitoksella. Anna auttaa työyhteisöjä yhdistämällä syvät eettiset näkökulmat arjen kokemuksiin ja viemällä luovat ideat määrätietoisesti kestäväksi toiminnaksi. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli yritysvapaaehtoistoiminnan eettistä arviointia.

TT Jenni Spännäri, tutkimusjohtaja, tutkijatohtori

Jenni on tutkija ja kouluttaja, jonka erityisalaa ovat viisaus, myötätunto ja innovatiivisuus, erityisesti työelämässä. Tutkijanuran lisäksi Jennillä on pitkä kokemus luennoista, kouluttamisesta ja fasilitoinnista  – sekä eri yliopistoista ja organisaatioista että tanssiopettajana. Jennillä on lisäksi taustallaan positiivinen neuroplastisuus (PNT) -ammattilaiskurssi sekä Art of Hosting -opinnot. Jenni osaa luotsata työyhteisöt lempeän päättäväisesti viisaaseen kasvuun, huumoria unohtamatta. Jenni on tutkimuksen renessanssi-ihminen, joka hallitsee sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset metodit.

Annassa, Anne Birgitassa ja Jennissä yhdistyvät akateeminen osaaminen ja työelämän konkreettinen kehittäminen. He toimivat CoHumans Oy:ssä, joka kehittää, valmentaa, konsultoi ja tutkii organisaatioiden inhimillistä kestävyyttä.

Arviointi: Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien ja lopputehtävän tekemistä. Lopputehtävästä annetaan henkilökohtainen palaute.

Maksut: Koulutuksen voi maksaa halutessaan kahdessa erässä.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 23.01.2024

Lisätietoja

Maija Mikkilä
Koulutussuunnittelija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 556 5832
Jaa tämä artikkeli
Päivitetty:
Yhteystiedot
Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516


Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501


Copyright © 2023 Kymenlaakson kesäyliopisto