placer

Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kuva ja asiakastyö - syventävä jatkokurssi (5 op)

17.01.2025 11.04.2025


Koulutuksen kuvaus
Tässä koulutuksessa pääset syventämään osaamistasi kuvan ja kuvataiteen menetelmien käytössä asiakastyössä. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, eli voit osallistua mistä vain! Kokemuksellisen koulutuksen aikana pääset syventämään teoreettista tietopohjaasi kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä lisäämään käytännön valmiuksiasi soveltaa kyseisiä menetelmiä omassa työssäsi yksittäisten asiakkaiden tai ryhmien kanssa. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Ajankohta
17.01.2025 11.04.2025
Osallistumismaksu
950 EUR
Kesto
n. 4 kk
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 02.01.2025
Paikka
Verkkokoulutus
Kenelle sopii
Koulutus on suunnattu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille, joilla on jo aiempaa kokemusta tai opintoja kuvan hyödyntämisestä asiakastyössä (esim. Kuva ja asiakastyö -peruskurssi). Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.
Kuvituskuva Kymenlaakson kesäyliopisto

Kuva ja asiakastyö -syventävällä jatkokurssilla laajennetaan osaamista ja syvennytään lisää kuvataidemenetelmien käyttöön. Olet oikein tervetullut koulutukseen, vaikka et olisi osallistunut peruskurssille. Muut samantyyppiset opinnot tai vankka työkokemus ovat voineet antaa hyvän pohjan jatkokurssille osallistumiselle.

Aikataulu: perjantaisin 17.1., 31.1., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4.2025 klo 10-15 reaaliaikaiset verkkoseminaarit

Ydinsisällöt

Koulutus sisältää teoriaa, taiteellisten tekniikoiden opetusta osallistujien taso huomioiden sekä soveltamista. Soveltaminen tarkoittaa sitä, että kurssin aikana mietitään kehittämistehtävänä kuvataiteellisten menetelmien soveltamista omassa työssä ja kurssin sisältöön kuuluu työnohjauksellinen tuki. Syventävällä jatkokurssilla ei kerrata peruskurssin sisältöjä, lukuun ottamatta niitä turvallisen työskentelyn periaatteita, joita kouluttaja kuvataiteellisten menetelmien soveltamiseen erilaisessa asiakastyössä suosittelee (ks. Eettisyys ja reflektio koulutuksen teemakokonaisuuksissa alla).

Koulutuksen sisältö jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen:

Teoria

 • syventävä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä
 • kuvataidemenetelmien käyttöä tukevaa teoriaa

Käytäntö

 • käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):

 • kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)

Eettisyys ja reflektio

 • eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä
 • oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Kouluttaja: Taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kuvamenetelmiä ja kuvataiteellisia menetelmiä yhä laajemmin omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa valita ja käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa kuva- ja kuvataidemenetelmistä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • käyttää teoriaa tukemaan kuva- ja kuvataidemenetelmien soveltavaa käyttöä asiakastyössään
 • tunnistaa omaan työhön ja omalle asiakkaalle sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • soveltaa yhä syvällisemmin kuva- ja kuvataidemenetelmiä omassa asiakastyössään sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
 • valita ja keksiä asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan itsenäistä toimintaa ohjaamalla
 • perustella työssä käyttämiään taidelähtöisiä kuvamenetelmiä teoriaan tukeutuen
 • toteuttaa kuvallisen asiakastyön eettisiä periaatteita (esim. luottamuksellisuus)
 • arvioida omaa kuvallista työskentelytapaansa asiakastyössä ja -vuorovaikutuksessa
 • arvioida työssä käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta

Suoritustapa

Koulutuksen aikana järjestetään 6 reaaliaikaista verkko-opetuspäivää. Koulutuspäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin koulutuspäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Koulutuspäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy itsenäisten, omassa asiakastyössä sovellettavien kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti. 

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. Mikäli osallistujalla ei ole koulutuksen aikana kuvamenetelmien soveltamiseen sopivia asiakkaita, voi koulutuksessa myös miettiä aiempia tai tulevia asiakastilanteita yhdessä työnohjauksellisesti.

Koulutuksen laajuus 5 opintopistettä sisältää:

 • 6 etäopetuspäivää, 26 x 45 min (2 op)
 • työnohjausta (sis. koulutuspäiviin) 10 x 45 min (1 op)
 • itsenäistä työskentelyä 45 x 45 min (2 op)

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään Moodlea.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen opetukseen osallistumista sekä itsenäisten kehittämistehtävien hyväksyttyä arviointia.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa Oma opintopolun KOSKI-palveluun, joka on Opetushallituksen ylläpitämä tietovaranto. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käytön tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja prosesseja, menetelmiä ja välineitä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa kuvallisessa asiakastyössä sekä reflektoida toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti kuva- ja kuvataidemenetelmiä hyödyntävän asiakastyön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kuvallisessa asiakastyössä.

Kouluttajasta

Johanna Wahlbeckilla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö. 

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Tutustu Johannaan tarkemmin.

Koulutuksen osallistumismaksu 950 euroa on mahdollista maksaa osissa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittaudu koulutukseen
Paikkoja vapaana
Ilmoittautuminen päättyy: 02.01.2025

Lisätietoja

Soili Valtonen

Koulutussihteeri
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 747 8516

Jaa tämä artikkeli
Päivitetty: