Terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op (UEF)

1.10.2018 - 31.12.2019
Kouvola

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset.


Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä, Kouvolankatu 24. Seuraava kokoontuminen keskiviikkona 29.10.2018 klo 17-19.


OPETUSSUUNNITELMA


AY5410125 AKATEEMISISTA OPISKELUTAIDOISTA TYÖELÄMÄNVALMIUKSIIN 5 op

Aika: verkko-opinnot 10.9.-22.10.2018

Tavoite: Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä. Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. Tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Kirjallisuus: Opintojaksolla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Opettaja: tutkijatohtori Sanna Laulainen


AY5410176 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLLINTOTIETEEN LÄHTÖKOHDAT 5 op

Aika: verkko-opinnot 15.10.-31.12.2018

Tavoite: Opiskelija oppii hallintotieteiden lähtökohdat ja peruskäsitteet sekä teorioiden paradigmojen päälinjat.Tunnistaa tiedon käyttämisen ja soveltamisen sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa, johtamisessa ja implementoinnissa. Tunnistaa sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen erityistieteinä, tutkimuskohteina ja käytännön toimintana. Tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja sen erilaisten uudistusten ja laajempien muutosten suhteet ja merkityksen yhteiskunnassa. Oppii tunnistamaan sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeisiä tieteellisiä käsitteitä ja erottamaan ne arkikielen ilmaisuista. Ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmissä ja niitä koskevassa päätöksenteossa hallinnon eri tasoilla.

Sisältö: Hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden peruskäsitteet, suomalaisen poliittisen järjestelmän toimintaperiaatteet ja käsitteet. Tieteellisen tiedon, ajattelun ja toiminnan perusymmärrys ja soveltaminen. Hallintotieteiden paradigmakehityksen päälinjojen suhde sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin ja yleisemmin hallinto- ja organisaatiotieteisiin.

Suoritustapa: oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Kirjallisuus:
1) Salminen, Ari 2009 (kokonaan uudistettu painos): Hallintotiede. Edita, Helsinki
2) Virtanen, Petri, Stenvall, Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.): Tiedolla johtaminen hallinnossa. Teoriaa ja käytäntöjä. Tampere University Press. Tampere 2016. (Erikseen osoitetut artikkelit)
3) Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha, Vuori, Jari (toim.) 2011.Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press. Artikkelit Juha Vartola: Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä, s. 25-72 sekä Vuokko Niiranen & Johanna Lammintakanen: Hallintotieteen rajapinnoilla sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen alan ja kohteen näkökulmia, s. 113-139.
4) Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja, & Vartiainen, Pirkko (2011): Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus, Helsinki. (luvut 1-4, 6.).
5) Vuori, Jari (2007) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. 2. painos. WSOY, Helsinki s. 7-74.
Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Opettaja: professori Vuokko Niiranen


AY5410177 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ 5 op

Aika: Esseen palautuspäivä 1 krt/lukukausi 10.12.2018 ja 8.4.2019

Tavoite: Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/ maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustapa:
Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Kirjallisuus:
Verkkomateriaali (lainsäädäntö, sote- ja aluehallintouudistussivut), verkkolinkit (mm. STM-raportit) ja oppimisympäristössä ilmoitettu oheiskirjallisuus.

Opettaja: professori Johanna Lammintakanen


AY5410178 JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOTIETEIDEN KLASSIKOT 5 op

Aika:
nonstop-opintojakso ajalla 1.9.2018-30.4.2019

Tavoite: Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900-luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.

Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti

Kirjallisuus:
1) Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010.
2) Harisalo, R. 2008. Organisaatioteoriat. Tampere, University Press.
3) Morgan, G. 1999, myös muut painokset käy.: Images of Organization. Sage, London.
4) Vuori, J. 2011. Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy, 2011.

Opettaja: professori Jari Vuori


AY5425020 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSTEET 5 op

Aika: verkko-opinnot 14.1.-25.3.2019

Tavoite: Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee moniammatillisen johtamisen erityispiirteet, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.

Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Moniammatillinen johtaminen strategisen johtamisen, tiimien johtamisen ja asiakkuusprosessien johtamisen näkökulmasta. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Kirjallisuus:
1) Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.
2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2015) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.

Opettaja: tutkijatohtori Sanna Laulainen


AY5410179 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKIMUS 5 op

Aika: verkko-opinnot 25.2.-29.4.2019

Tavoite: Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Kirjallisuus:
1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)
2) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki
3) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.
4) Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.
5) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Opettaja: erikoistutkija Helena Taskinen


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €


Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.10.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot