Laskentatoimen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

1.3.2019 - 31.12.2020

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon käyttöön. Laskentatoimen aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti laskentatoimen eri aihealueisiin.

Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisia laskentatoimen opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla.

1. Opiskelija voi suorittaa koko Laskentatoimen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Laskentatoimen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Opiskelija saa erillistodistuksen Laskentatoimen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen.

2. Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään laskentatoimen opintoja. Silloin erillistodistus saadaan Laskentatoimen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

OPINTOJAKSOT 2018-2019 (näistä valitaan 30 op)
Laskentatoimen perusteet 6 op*
Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
Tilintarkastus 1 6 op
Tilintarkastus 2 6 op
*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus.

Opintojen tueksi järjestetään tarvittaessa tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.


AY5210102 Laskentatoimen perusteet (6 op) 

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
- kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
- tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
- tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
- arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen


AY5210211 Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
- määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
- laatia keskeisiä laskelmia eri laskentatilanteita varten.
- analysoida laskelmien taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa: Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
1) Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2) Horngren-Foster-Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 10th, 2015.

Opettaja: Anne Ikonen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


AY5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
- laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
- laatia rahoituslaskelman
- soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
- tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus), tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012
Muu materiaali, ilmoitetaan kurssilla

Opettaja: KTL Kari Kinnunen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet ja Rahoituksen perusteet


AY5210213 Tuloslaskenta ja verotus (6 op)

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
- suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Tomperi, (2017), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.
Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


AY5214213 Kirjanpidon jatkokurssi (6 op)

Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleisiä periaatteita sekä laatia suomalaisen normiston mukaisen kirjanpidon, erillistilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Sisältö: Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleiset periaatteet, tilinpäätöksen arvostus ja jaksotuskysymykset, rahoitustoimen kirjaukset ja konsernitilinpäätöksen laatiminen.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
1) Ihantola – Leppänen – Kuhanen (2016) Yrityksen kirjanpito – perusteet ja sovellutusharjoitukset, Gaudeamus
2) Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet.
3) Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opettaja: KTT Jukka Karjalainen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


AY5214212 Johdon laskentatoimen jatkokurssi (6 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johdon laskentatoimessa teoreettisesti hyväksi havaitut lähestymistavat liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa
- määritellä organisaatioiden yhteiskuntavastuut liiketoiminnassa
- laatia laskelmia monimutkaisia laskentatilanteita varten
- analysoida organisaatioiden taloudellista tilaa ja kehittymistä laskelmien avulla

Sisältö: Strateginen suunnittelu ja ohjaus, suorituksen mittaaminen mm. tasapainotettu mittaristo, toiminnanohjaus, yhteiskuntavastuut

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta.
Rajan-Datar-Horngren, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Global Edition, 15th, 2015.

Opettaja: Anne Ikonen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet sekä Johdon laskentatoimen perusteet


AY5214223 Tilintarkastus 1 (6 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tilintarkastuksen tavoitteet, merkityksen ja sisällön, luokitella tilintarkastajan tehtävät sekä tunnistaa tilintarkastuksen roolin yhteiskunnassa.

Sisältö: Tilintarkastuksen perusteet, yleinen sisältö ja merkitys, tilintarkastusta koskevat säännökset. Tilintarkastajan tehtävät, asema ja vastuu, tilintarkastajan valinta, tilintarkastusmenetelmät. Tilintarkastuksen toteuttaminen, raportointi, tilintarkastajan muut tehtävät sekä tilintarkastus eri yhteisöissä. Yrityksen sisäinen tarkkailu ja tarkastus.

Suoritustapa: Verkkotentti.

Kirjallisuus:
Soile Tomperi, Tilintarkastus-Normeista käytäntöön, 3. (2016) tai uudempi painos.
Muu opettajan jakama materiaali.

Opettaja: Professori, KTT Mervi Niskanen


AY5214314 Tilintarkastus 2 (6 op)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilintarkastusalan keskeistä sääntelyä ja standardeja ja ymmärtää niiden merkityksen tilintarkastustyön kannalta, suunnitella yksinkertaisen tilintarkastusprosessin ja toteuttaa sen.

Sisältö: Tilintarkastussuositukset, tarkastuksen suunnittelu, väärinkäytökset, virheet ja sisäiset kontrollit. Yhteistyö sisäisen tarkastuksen kanssa, tilintarkastusevidenssi, tilintarkastuksen laatu, tilintarkastuksen erityiskysymyksiä, tilintarkastus kansainvälisessä ympäristössä, erityistarkastukset ja ATK-tilintarkastukset. Tilintarkastajan lausunnot erityistilanteissa.

Suoritustapa: Oppimistehtävät.

Kirjallisuus:
Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (uusin), Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot (uusin).
Muu opettajan jakama materiaali.

Edeltävät opinnot: Suositelvät aikaisemmat opinnot: Kirjanpidon jatkokurssi, Tilintarkastus 1 tai vastaavat tiedot


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 150 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 270 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.3.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot