Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)

1.3.2019 - 31.7.2020

Opintokokonaisuuden tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin.
    
Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.

Kauppatieteiden opintojen tueksi järjestetään tarvittaessa tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Kysy tarkempia tietoja toimistolta.


AY5210104 Johtamisen perusteet 6 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.
Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa:
Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.


AY5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
- nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
- määritellä markkinoinnin perustyökalut
- arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkotentti

Kirjallisuus:
Essentials of Marketing, 2/E. Frances Brassington and Stephen Pettitt. Financial Times Press. 2013.


AY5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
- kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
- tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
- tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
- arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.


AY5210103 Rahoituksen perusteet 6 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- rahoitusmarkkinoiden periaatteet
- yritysrahoituksen periaatteet
- kuvata tunnetuimmat rahoitusteoriat

Sisältö: Yrityksen talouden analyysi, rahoitusmarkkinat ja –instrumentit, velkakirjojen ja osakkeiden arvonmääritys, reaali-investoinnit, yrityksen rahoitusrakenne, lyhyen aikavälin rahoitus.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:
Niskanen & Niskanen (2013 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin.
Muu oppimisympäristön materiaali.


AY5210106 Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö: Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Kirjallisuus:
1) Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons
2) Artikkelit
3) Oppimisympäristön materiaali

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Johtamisen perusteet, Markkinoinnin perusteet ja Laskentatoimen perusteet.
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 150 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.3.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot