Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op (UEF)

1.10.2018 - 31.12.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka

Vielä ennätät ilmoittautua opintoihin!

Opintojen seuraava tuutorikokoontuminen: 2.10.2018 klo 17 Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustilassa, Kauppakeskus Pasaati, 4. kerros.

Tuutori: KM Tero Tuononen

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää aikuiskasvatustieteen ja yleisen kasvatustieteen ominaispiirteitä sekä tunnistaa joitakin niiden keskeisimpiä sisältö- ja sovellusaloja sekä toimintakonteksteja. Hänellä on alustava käsitys niiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut valitsemansa tieteenalan opinnoista ja osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen.


OPETUSSUUNNITELMA


AY2310121y&c Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä
- tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet

Sisältö: Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus, elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Suoritustavat:
- AY2230121y (2 op) Luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen 22 t; omatoiminen työskentely 32 t
- AY2230121c (3 op) oppimateriaaleihin perustuvien verkkotehtäviensuorittaminen parityönä ja verkkokeskusteluihin osallistuminen 20 t; omatoiminen työskentely 61 t.
Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaalit:
Kurssikirjallisuus:
- Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (2005 tai uudempi painos; vain osittain)
- Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos; vain osittain)
- Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit


AY2310122y&c Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnallis-kulttuurisissa yhteyksissään
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta

Sisältö: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus ja eettisiä kysymyksiä.

Suoritustavat:
- AY2310122y (3 op) Luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen 15 t; omatoiminen työskentely 66 t
- AY2310122c (2 op) opiskelijoiden itseohjatut opintopiirit 20 t (oppimateriaaliin pohjautuvat ryhmänä tuotettavat opintopiiriraportit). Omatoiminen työskentely 34 t.
Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaali:
Kasvatus & Aika -lehden artikkelikooste (n. 250 s.)


AY2310123y&c Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta
- ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:
AY2310123y (2 op) ja AY2310123c (3 op): Kirjallisuuteen ja verkossa olevaan luentomateriaaliin perustuvat opintotehtävät, omatoiminen työskentely 135 t. Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaalit:
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)
- Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge Inter-national Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)
- Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. 370 s. 33 e. SKTS Nro 73.
- Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)
 

AY2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen)
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa

Sisältö: Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian sekä vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa.

Suoritustavat:
AY2310211a Kirjallisuustentti (3 op). Kahden teoksen tenttiminen. (Tentti 4 t, omatoiminen työskentely 71 t.)
AY2310211b Opintotehtävät (2 op). 2-3 -henkisissä pienryhmissä verkkoympäristössä toteutettava opintotehtävä. (Tehtävää valmisteleva itseohjautuva opintopiiri 6 t, omatoiminen työskentely 48 t).

Oppimateriaalit:
Tentitään:
- Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I. 2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys.
- Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsy-kologia (3. uud. p.)

Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.


AY2230108
Toimijana kasvatusalalla 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
- tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
- on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
- on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Sisältö: Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Opettajan, kouluttajan ja muiden kasvatusalan asiantuntijatehtävien ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Professio- ja generalistikoulutukset sekä niiden työmarkkinat.

Suoritustavat: Luentoja vastaavien verkkotehtävien tekeminen 10 t; oppimateriaaleihin perustuvien oppimistehtävien tekeminen 40 t, verkkokeskusteluihin osallistuminen 8 t; omatoiminen työskentely 77 t. Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa tai etänä, ja saada näin tukea luentoja vastaavien verkkotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaalit:
Soveltuvin osin
- Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
- Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
- Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KM-tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. (Luettavana kampuskirjastossa)
- Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
- Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 290 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot