Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä 25 op (JY)

31.8.2018 - 30.6.2019

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa, monimuotoinen elämä, 25 op, perehdytään luonnontieteelliseen ajattelutapaan ja elämän yleisiin edellytyksiin maapallolla. Luonnon monimuotoisuutta, rakenteita ja toimintaa tarkastellaan solutasolta yksilöiden, populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien kautta aina globaaliin mittakaavaan asti.

Keskeinen lähtökohta ilmiöiden kuvaukselle ja selittämiselle on evoluutioteoria, jota tarkastellaan solutasolta alkaen. Kokonaisuuden opintojaksoilla tarkastellaan kriittisesti myös ihmisen aiheuttamia ympäristöongelmia sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta eri näkökulmista. Lisäksi pohditaan keinoja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Opinnoissa opiskelija löytää selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin:
- Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Miten energia virtaa ja aineet kiertävät?
- Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Miksi on niin monenlaisia eliöitä?
- Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia?
- Millaisia ilmiöitä järvissä ja merissä tapahtuu ja millaisia vesieliöitä niissä elää? Miten vesiä tulisi hyödyntää?
- Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Miten geenit toimivat?

Opinnot soveltuvat esimerkiksi opettajille, yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. lääketiede, biologia), maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville, biotalousalalla toimiville ja luontoharrastajille.

Opintojen aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.


OPETUSSUUNNITELMA

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op
BENP1003 Solun elämä 5 op
BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5 op
BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5 op


BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op

Sisältö: Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehä, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot ja biomit.

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat. Hän osaa kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla tasolla ja tunnistaa tärkeimpien biomien erot. Opiskelija kykenee myös selittämään keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt. Hän kykenee myös erittelemään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Lisäksi opiskelija omaa kurssin jälkeen keskeisimpiä ryhmätyötaitoja, kuten toimimista puheenjohtajana ja sihteerinä.

Opetusmuodot:  Kurssi sisältää kirjallisuuden, luentoja, ryhmätehtäviä, tehtäviä sekä tentin.

Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää ryhmätyöskentelyyn osallistumista sekä tehtävien ja tentin hyväksytyn suorittamisen.

Kirjallisuus:   
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 11th Edition. Pearson.


BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op

Sisältö: Limnologia, vesien optiset ominaisuudet, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, loisten merkitys vesissä, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia.

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.

Suoritustavat: Kirjallisuus, luennot, verkkotehtävät sekä tentti.

Kirjallisuus:   
Myrberg & Leppäranta 2014: Meret, maapallon siniset kasvot
Brönmark & Hansson 2010: The Biology of Lakes And Ponds (oheislukemisto)


BENP1003 Solun elämä 5 op

Sisältö: Kurssin tärkeitä konsepteja ovat veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, elämän termodynamiikka, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen.

Osaamistavoitteet:  Tässä opintojaksossa keskitytään solujen evoluutioon, rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat nukleiinihappojen proteiinien, rasva-aineiden ja hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät soluissa ja kudoksissa. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan. Erityisesti hän ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.

Suoritustavat: Opintojakson suorittamiseen kuuluvat luennot, itsenäinen kirjan lukeminen, laboratoriodemonstraatioihin osallistuminen ja tehtävien tekeminen tai laboratoriodemonstraatioita korvaavat tehtävät sekä lopputentti.

Kirjallisuus:   
Biology: A Global Approach, Global Edition, 11/E  Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece ©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017.
Campbell Biology plus MasteringBiology with Pearson eText, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece ©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017.


BENP1004 Luonnon monimuotoisuus 5 op

Sisältö: Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja ylläpitoon liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden. Opiskelija ymmärtää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa. Hän osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen ja mikä on monimuotoisuuden merkitys ihmiskunnalle. Opiskelija ymmärtää, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet. Opiskelija hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.

Esitiedot: BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op, BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op ja BENP1003 Solun elämä 5 op.

Suoritustavat: Kirjallisuus, luennot, laboratorioharjoitusten ennakkotehtävät, pakolliset harjoitukset laboratoriossa (läsnäolopakko), oppimistehtävät ja tentti.

Kirjallisuus:   
Harjoitustyömoniste: BENP1004 Luonnon monimuotoisuus. Moniste tulostettavissa Kopasta.
Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 11th edition, ISBN-13: 978-1-292-17043-5.


BENP1005 Ihminen ja ympäristö 5 op

Sisältö:  Ympäristön tilan ja ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu osin Suomen ja osin koko maailman osalta sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden muutokset, yhdyskuntarakenteen kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto sekä ympäristösuojelun ohjauskeinot

Osaamistavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää joitakin keskeisimpiä ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita sekä ympäristöongelmien lähteitä. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan, ryhmätyötaitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään.

Esitiedot:    BENP1001, BENP1002 ja BENP1004.

Suoritustavat: Luennot, seminaariesityksen valmistelu ryhmissä ja esittäminen, lopputentti pohjautuen luentoihin, kirjallisuuteen ja seminaariesityksiin.

Kirjallisuus:   
Putkuri, E., Lindholm, M. & Peltonen, A. (2013) Ympäristön tila Suomessa 2013. Tutkimusartikkeleja seminaaritöissä.


Osallistumismaksu:
595 € (Sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €.)

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 27.8.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot