Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)

1.1.2019 - 31.7.2020

Opinnot alkavat tammikuussa 2019 ja päättyyvät joulukuussa 2019. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2020 asti.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opiskelua tukee tuutorin ohjaaman ryhmätyöskentely Kymenlaakso kesäyliopistossa.

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Kenelle opinnot sopivat?
Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Osaamistavoitteet
Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkoluennoille (tallenteet) sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Kymenlaakson kesäyliopistossa. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet.

Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle ja eDelfoi).

TUTU1, TUTUS2, ja TUTUS4 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Opintojaksolle TUTUS3 osallistuminen edellyttää että opintojaksot TUTU1 ja TUTUS2 on suoritettu hyväksytysti tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot.


TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Aika: ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla 21t + verkkotyöskentely, tammi-maaliskuu.  Opintoryhmäkokoontumiset: vk 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opettaja: Hanna-Kaisa Aalto

Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Opetus: 21 t lähiopetus

Kirjallisuus:

- Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
- The Thing from the Future -peli
- Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

Aika: kevätlukukausi 2019

Opettaja: Hanna-Kaisa Aalto

Sisältö: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Opetus: Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

Kirjallisuus:

- Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
- Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
- Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (FUTS3605)

Aika: kevät / kesä 2019

Sisältö: Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Opintosuoritukset: Opintojakson suorituksena on essee tai vapaaehtoinen osallistuminen tieteenalan konferenssiin, jossa on 30 euron tapahtumamaksu.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin (vaihtuu vuosittain)

Lisätiedot: Opetuskieli voi olla englanti.


TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (FUTS3603)

Aika: syyslukukausi 2019

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Opintosuoritukset: Verkkokurssi; virtuaaliluennot ja harjoitustehtävät virtuaaliluentojen yhteydessä sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä kirjallinen harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Opetus: Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan.

Kirjallisuus: Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleita, videoita)

Edeltävät opinnot: Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU1 ja TUTUS2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTUS3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu opintojaksoilla 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.


TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (FUTS3604)

Aika: syyslukukausi 2019

Opettaja: Hanna-Kaisa Aalto

Sisältö: Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintosuoritukset: Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus: Verkkokurssi, 7 x 1 t, virtuaaliluennot, itsenäinen työskentely ja harjoitukset.

Kirjallisuus: Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


Ilmoittaudu ensin Kymenlaakson kesäyliopistoon ja opintojen toteutumisen varmistuttua Turun yliopiston avoimeen yliopistoon kesäyliopiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Kymenlaakson kesäyliopisto laskuttaa erikseen oman maksunsa.


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu (ilmoitetaan myöhemmin) + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 250 €

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 20.12.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot