Suomi toisena/vieraana kielenä perusopinnot 30 op (UEF)

28.9.2018 - 31.12.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, Kouvola

Tavoitteet    

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
- osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
- tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
- on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi

Sisältö    

Suomi toisena/vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, vieraiden kielten opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista. Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Pätevyysvaatimuksista löytyy tietoa osoitteesta https://www.s2opettajat.fi/


Suomi toisena/vieraana kielenä -aineen perusopinnot (30 op) koostuvat neljästä osiosta:

• Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (7 op)
• Suomi oppijan näkökulmasta (12 op)
• Kulttuurienvälinen viestintä (6 op)
• Harjoittelu (5 op)


Suomi oppijan näkökulmasta (12 op) osiosta valitaan suoritustapa A tai B riippuen siitä, onko opiskelijalla suoritettuna suomen kielen perusopinnot.

A. Opiskelijat, joiden koulutustausta sisältää yliopistotasoiset suomen kielen perusopinnot, suorittavat kaksi kirjatenttiä tai oppimistehtävää.
• Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1, 6 op
• Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2, 6 op

B. Muut opiskelijat suorittavat suomen kielen perusopinnoista seuraavat opintojaksot:
• Äänne- ja muoto-oppi, 5 op: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti
• Lauseoppi I, 5 op: luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti
• Suomi oppijan näkökulmasta, osa 3, 2 op: kirjatentti

Opintokokonaisuuden arvostelua annettaessa lasketaan opintopisteillä painotettujen opintosuoritusten mukainen keskiarvo.

Suoritustavat

Opintokokonaisuus suoritetaan verkkotuettuina opintoina, joihin sisältyy mm. moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä avoimen yliopiston kirjallisuuskuulusteluissa tentittäviä kirjatenttejä.

Suoritusmahdollisuuksien määrä lukuvuoden aikana: kirjallisuustenttejä 11 kertaa, oppimistehtävien palautuspäiviä kerran kuussa, luento- ja harjoituskurssit kerran lukuvuoden aikana ja niihin liittyen 2 (+1) tenttimahdollisuutta.

Opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.

Valintakriteerit

Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:
- todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla
- todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta
- todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
- todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.

Opintojen kuluessa opiskelijaa voidaan pyytää vahvistamaan kielitaitoaan sopivien materiaalien avulla.


TOISEN JA VIERAAN KIELEN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN (7 op)

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa eritellä kielen opettamisen menetelmiä, tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä ja  kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet. Hän osaa ottaa huomioon oppimisen taustatekijät, kuvata oppimistulosten arvioinnin periaatteet ja kertoa, miten käsitykset kielenoppimisesta ovat ajan myötä muuttuneet.

Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset, opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

Suoritustapa: Kirjatentti tai oppimistehtävät verkossa.

Kirjallisuus:

AALTO,  EIJA & MUSTONEN, SANNA & TUKIA, KAISA 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana (Virittäjä 3/2009

AALTO, EIJA & SUNI, MINNA (toim.) 1993: Kohdekielenä suomi. Näkökulmia opetukseen

MELA, MARJO & MIKKONEN, PIRJO (toim.) 2003: Suomi kakkonen. Opas opettajille;

NISSILÄ, LEENA & MARTIN, MAISA & VAARALA, HEIDI & KUUKKA, ILONA 2006: Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen

SAJAVAARA, KARI & PIIRAINEN-MARSH, ARJA (toim.) 1999: Kielenoppimisen kysymyksiä, s. 73—128

TANI, HANNA & NISSILÄ, LEENA (toim.)2010: Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä opetuksessa.

TARNANEN, MIRJA & HUHTA, ARI & POHJALA, KALEVI 2007: Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. KIEPO-projektin loppuraportissa s. 381-412 (www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kie...loppuraportti/)


SUOMI OPPIJAN NÄKÖKULMASTA, SUORITUSTAPA A
(Opiskelijat, joiden koulutustausta sisältää yliopistotasoiset suomen kielen perusopinnot)


Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1 (6 op)

Suoritustapa: 1) Kirjatentti, 2) oppimistehtävät verkossa

Kirjallisuus:

JÖNSSON-KORHOLA, HANNELE & LINDGREN, ANNA-RIITTA (toim.) 2003: Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä, s. 7–163 ja s. 386–522

LEHIKOINEN, LAILA 2005: Suomea ennen ja nyt. Suomen kielen kehitys ja vaihtelu Lisäksi kielipolitiikkaa käsittelevä artikkelipaketti sekä pragmatiikkaa ja semantiikkaa käsittelevä artikkelipaketti.


Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2 (6 op)

Suoritustapa: 1) Kirjatentti, 2) oppimistehtävät verkossa

Kirjallisuus:

BROWN, ANNELI & LEPÄSMAA, ANNA-LIISA & SILFVERBERG, LEENA 2008: Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia

LIEKO, ANNELI 1992: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille

MUIKKU-WERNER, PIRKKO 1997: “Jättä minut rauhaan, hävi heti”. Suomalaisten pyynnöt ja anteeksipyynnöt

WHITE, LEILA 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille.


SUOMI OPPIJAN NÄKÖKULMASTA, SUORITUSTAPA B


Äänne- ja muoto-oppi 5 op

Tiedot ilmoitetaan myöhemmin.


Lauseoppi I 5 op

Aika: Luennot pe 28.9.2018 klo 16.30 - 20, la 29.9.2018 klo 10 - 15, pe 5.10.2018 klo 16.30 - 20 ja la 6.10.2018 klo 10-15

Suunnittelija Marjaana Mukkalan pitämä info Suomi toisena/vieraana kielenä opintoihin pe 28.9.2018 alk. klo 16.00.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syntaksin peruskäsitteet ja osaa analysoida suomen kielen keskeisiä rakenteita. Hän ymmärtää rakenteiden hierarkkisen luonteen ja tunnistaa lausekkeiden ja lauseenjäsenten alalajit.

Sisältö: Sanaluokat syntaksin näkökulmasta, verbin valenssi, lauseiden ja lauseenjäsenten prototyypit, sijamuotojen syntaktinen käyttö, lauseenjäsenten rakenteellinen kirjo, moniosaiset predikaatit, lausekkeet.

Suoritustapa: Luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.

Tentit:  ma 5.11.2018 klo 16-20 ja uusintatentti ma 3.12.2018 klo 16-20


Suomi oppijan näkökulmasta, osa 3 (2 op)

Suoritustapa: kirjatentti


KULTTUURIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 6 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun. Hän osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja miten eri maahanmuuttajaryhmät ovat sopeutuneet suomalaiseen elämään. Hän osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta. Hän pystyy myös erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti.

Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin.

Suoritustapa: Kirjatentti tai oppimistehtävät verkossa.

Kirjallisuus:

KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31 (hae verkosta osoitteesta http://www.oph.fi/download/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf.)

LIEBKIND, KARMELA 1988: Me ja muukalaiset, s. 8–61 ja s. 118–138

LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170

SALO-LEE, LIISA & MALMBERG, RAIJA & HALLINOJA, RAIMO 1996: Me ja muut

TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111 Lisäksi artikkelipaketti.


HARJOITTELU 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin.

Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu ja pito.

Suoritustapa: S2-opetuksen  seuraamista ja toteuttamista opiskelijan itse järjestämissä harjoittelupaikoissa. Vastuuhenkilö hyväksyy järjestelyn ennen harjoittelun aloittamista.

Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min.), oppituntien pitoa (2 x 45 min.) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min.) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min.) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min.). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan. Suorituslomakkeen ja ohjeet saa moodle oppimisympäristöstä/vastuuopettajalta.

Mikäli opiskelijalla on S2-opetuksesta työelämässä hankittua kokemusta, se voidaan ottaa huomioon harjoitteluna. Usein kokemus korvaa osan S2-harjoittelusta. Tarkemmat ohjeet saat moodle oppimisympäristöstä.

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 270 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 14.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot