Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

26.9.2018 - 31.12.2019
Kymenlaakson kesäyliopiston koulutustila, Kauppakeskus Pasaati, Keskuskatu 10, Kotka

Opintojen aloitus: ke 26.9.2018 klo 17

Opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia, joiden aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Psykologia on tiede, joka tutkii ja selittää ihmisten toimintaa sekä toiminnan muutoksia. Psykologia antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmisiä ja heidän toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologian perusopintojen tavoitteena onkin antaa monipuolinen käsitys psykologiatieteen eri osa-alueista.

Tieteenalana psykologia pyrkii vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten ihminen käsittelee tietoa? Miten hän havainnoi, kokee, oppii, muistaa ja unohtaa? Miten ihmisen aivotoiminta on yhteydessä hänen käyttäytymiseen? Mitä on mielenterveys ja miten sitä ylläpidetään? Miten ihmissuhteet vaikuttavat yksilön elämään? Miten ihminen kasvaa ja kehittyy? Miten siihen voidaan vaikuttaa?

Kohderyhmä

Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Suoritustapa: tuutorikokoontumiset, oppimistehtävät, kirjatentit tai verkkotentit

OPETUSSUUNNITELMA

AY2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa ja arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

Sisältö: Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Suoritustapa: oppimistehtävät tai verkkotentit

Kirjallisuus:
Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007.
Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2014 (1. – 6. painos).
Salmivalli, C. Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 2008.

Opettaja: PsM Tiina Immonen


AY2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohdetta, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä määritellä aistijärjestelmien toiminnan, kognitiivisten prosessien sekä hermoston kehityksen rakenteen ja muovautuvuuden perusteita.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin. Teemoja ovat mm. havaitsemisen, tarkkaavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Suoritustapa: oppimistehtät tai kirjallisuustentit

Kirjallisuus:

Osa 1: Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op)

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. 5. painos tai uudempi, luvut 1–7. (myös e-kirjana) tai
Eysenck, M. W. Fundamentals of cognition. 2012. 2. painos, luvut 1-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.

Osa 2: Neuropsykologian perusteet (3 op)

Kalat, J.W. Biological Psychology. 8. tai uudempi painos, luvut 1–8. (12. painoksessa 2016 luvut Introduction – Chapter 7).

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

Hari, R. ym. Ihmisen mieli. 2015. (myös e-kirjana)
Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (toim) Kliininen neuropsykologia. 2015.
Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.

Opettaja: PsM Tiina Immonen


AY2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä, ja tunnistaa, miten motivaatio, emootiot ja persoonallisuus ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Suoritustapa: oppimistehtävät

Kirjallisuus:

Haslam, N. Introduction to Personality and Intelligence. 2007. (myös e-kirjana).

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:
Keltikangas-Järvinen, L. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. 2015.
Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. 2010. (myös e-kirjana)
Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana)
Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.- 8. painos. 2015.

Opettaja: PsM Tiina Immonen


AY2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset peruskysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tutkimusmenetelmät.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan mm. tutkimusongelmiin, muuttujiin ja mittaamiseen, kokeelliseen tutkimukseen, korrelatiivisiin tutkimusmenetelmiin, havainnointiin, laadullisen tutkimuksen aineistoihin ja analyysitapoihin sekä tutkimuksen etiikkaan.

Oppimateriaali:

Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) Research methods in psychology, 4. painos. 2012. Luvut 1-6 ja 13-21. (3. painos 2006. Luvut 1-7, 10-14 ja 16-18.) tai
Frost, N. Qualitative Research Methods in Psychology: Combining Core Approaches (myös e-kirjana). 2011. Luvut 1 ja 3-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:
Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (myös e-kirjana)  Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2009 (myös e-kirjana) Luku I Metodologian perusteet ihmistieteissä. ja Luku III Laadullisen tutkimuksen perusteet.
Nummenmaa, L. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2011. luvut 1, 2 ja 3.
Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. 2015.

Suoritustavat: oppimistehtävät tai kirjallisuustentti

Opettaja: PsM Tiina Immonen


AY2240105 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyden ja mielenterveyden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja paradigmaattisia lähestymistapoja, tunnistaa keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, hahmottaa terveyden ja mielenterveyden edistämisen ja interventioiden perusteita sekä hahmottaa psykologin roolia asiantuntijana.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ja mielenterveyden psykologian lähestymistapoja ja peruskäsitteitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden luokittelua, terveyden ja mielenterveyden tutkimista, edistämistä ja interventioita sekä psykologin asiantuntijaroolia.

Suoritustapa: oppimistehtät tai verkko/kirjallisuustentit

Kirjallisuus:

Valinnan mukaan

Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. Luvut: 4, 5, 7, 10-12. (myös e-kirjana)
Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana)
Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology. Luvut: 3, 4, 9, 10 ja 15.
Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana) Osa I: luvut 1-3; Osa II: luvut 4-9, 11, 13-18; Osa IV: luvut 26-30; 2017 painoksesta vastaavat luvut.
Ogden J. 2012. Health Psychology. Luvut: 1, 2, 3, 8, 11, 12. (myös e-kirjana)
Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005.
Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013.
Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.

Opettaja: PsM Tiina Immonen


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €


Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 24.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot