Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot 30 op (UEF)

1.11.2018 - 31.12.2019
Kouvola

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan.

Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla.

Opiskelu- ja suoritustapa: Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Verkko-opiskelun tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.


OPETUSSUUNNITELMA


AY5210102 Laskentatoimen perusteet (6 op) 

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 9.10.2018, 4.12.2018, 19.3.2019, 4.6.2019

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
- kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
- tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
- tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
- arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen


AY5210109J Yritysoikeuden perusteet (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 11.9.2018, 6.11.2018, 19.3.2019 ja 28.5.2019.

Tavoitteet:   Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
- määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
- nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
- nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja
muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja oppimisympäristön materiaaliin. Verkkotentti.

Kirjallisuus:
Hoppu - Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16., uud. painos 2016, luvut 1-17.
Bruun - von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, teos saatavissa sähköisessä muodossa Verkkokirjahyllyssä
Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali.

Opettaja: OTM Hanna Savolainen


AY5210211 Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 11.9.2018, 6.11.2018, 5.2.2019 ja 9.4.2019.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
- määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
- laatia keskeisiä laskelmia eri laskentatilanteita varten.
- analysoida laskelmien taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa: Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
1) Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2) Horngren-Foster-Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 10th, 2015.

Opettaja: Anne Ikonen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


AY5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 23.10.2018, 11.12.2018, 19.2.2019, 16.4.2019

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
- laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
- laatia rahoituslaskelman
- soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
- tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus), tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012
Muu materiaali, ilmoitetaan kurssilla

Opettaja: KTL Kari Kinnunen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet ja Rahoituksen perusteet


AY5210213 Tuloslaskenta ja verotus (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 16.10.2018, 4.12.2018, 16.4.2019 ja 28.5.2019

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
- suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Tomperi, (2017), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.
Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 150 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.11.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot