Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

9.9.2018 - 31.7.2020
Kouvola

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.


OPETUSSUUNNITELMA

AY5513312 Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op)

Aika: Verkkoalusta auki 3.9. – 11.11.2018. Seminaari Kouvolassa la 6.10.2018 klo 9-16. Opettajana YTT Anita Sipilä.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja ja työmenetelmiä asiakasprosessin eri vaiheissa.

Sisältö: Opintojakson sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, dokumentointi mukaan lukien, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen, motivoiva haastattelu ja haastavat asiakastilanteet

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu, oppimistehtävät, osallistuminen opetukseen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuodenaikana.
Monimuoto-opetus, jossa 8 h seminaaria ja 36 h verkkotyöskentelyä ja oppimistehtäviä.

Kirjallisuustentti:
1) Milner Judith, Myers Steve & O´Byrne Patrick. Assessment in Social Work. London: Palgrave. 2015. (fourth edition)

2) Midgley James & Conley Amy (eds.): Social Work and Social Develop-ment. Theories and Skills for Developmental Social Work. Oxford University press. 2010.

Oheismateriaali:
1. Parton N. & O’Byrne: Constructive social work. Towards a new practice. Macmillan, 2000.
2. Richmond, Mary: What is social case work? An introductory description. Russell Sage Foundation, 1922 (tai myöhempi painos).
3. Trevithick, P. Social Work Skills: a Practice Handbook. Open University Press, 2005.
Kohderyhmä

Opettaja: Yliopistonlehtori Riitta-Liisa Kinni ja YTT Anita Sipilä

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet


AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 18.9.2018, 23.10.2018, 4.12.2018, 19.2.2019, 16.4.2019 ja 4.6.2019.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista

Suoritustapa: Verkkotentti

Kirjallisuus:
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Opettaja: YTT Timo Tammi


Sosiaalityön käytännön työmenetelmät ( 5 op)

 Aika: Verkkoalusta auki 30.9.-11.12.2018.

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön käytännön työmenetelmiä, ymmärtää menetelmien teoreettisia lähtökohtia sekä osaa arvioida niiden eroja, yhteneväisyyksiä ja käytettävyyttä sosiaalityössä.
Koulutuksen sisältö

Sisältö: Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

Suoritustapa: Ryhmäessee verkossa ja kirjallisuustentti. Verkkoluennot toimivat oheis- ja tukimateriaalina. Ryhmät työskentelevät ohjatusti verkossa.  Kirjallisuus tentitään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Tentittävä kirjallisuus:

1. Thompson, N. 2018. Social Work Theory and Methods. The Essentials. New York: Routledge.
2. Healy, K. 2012. Social work methods and skills: the essential foundations of practice. New York: Palgrave Macmillan.

Oheiskirjallisuus:

1. Adams, R., Dominelli, L. & Payne, M. 2009. Critical practice in social work. New York: Palgrave Macmillan.
2. Stepney, P. & Ford, D. 2012. Social work models, methods and theories. A framework for practice. Dorset: Russell House Publishing.
3. Brett A. Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in generalist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.
4. Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and societal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers.
5. Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer.
6. Teater, B. 2014. An introduction to applying social work theories and methods. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education.
7. Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education
8. Thompson, N. 2009. Practicing social work. New York: Palgrave Macmillan.
9. Thompson, N. 2010. Theorizing social work practice. New York: Palgrave Macmillan.
10. Trevithick, P. 2012. Social work skills: a practice handbook, 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Opettaja: Yliopisto-opettaja Sisko Piippo    

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot


AY5010103K Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)

Aika: Verkkoalusta auki 8.10. – 10.12.2018.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiseen ja eettiseen perustaan, laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja raportointiin.

Sisältö: Jaksolla tutustutaan erilaisiin aineistonkeruutapoihin, tutkimuksen analysointimenetelmiin, tutkimuksen raportoinnin periaatteisiin sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Opintojaksoon sisältyy luentotallenteita, kirjallisia tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Verkkotentissä suoritetaan luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa.

Oppimateriaali:
Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005. Muu opettajan osoittama materiaali.

Opettaja: YTT Sanna Laulainen


AY5513304
Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op)

Aika: kevät 2019

Tavoite: Opintojaksolla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen.

Sisältö: Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta merkityksellisten perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Suoritustapa: Verkko-opintojakso. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit:

Tuori, Kaarlo-Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.                     
Husa, Jaakko-Pohjolainen, Teuvo 2014. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet.
Kulla, Heikki-Koskinen, Seppo 2016 Virkamiesoikeuden perusteet.
Mäenpää, Olli 2016. Julkisuusperiaate.
Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.

Kirjallisuus löydettävissä Alma Talentin verkkokirjahyllystä. Aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.

Opettaja: Yliopisto-opettaja Marja Väänänen-Fomin

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö I


AY5513314 Sosiaalityön etiikka (5 op)

Aika: kevät 2019

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin että osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaaeri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtojaeettiseltä kannalta.

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Suoritustapa: Työskentely koostuu pienryhmätapaamisesta, luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaarityöstä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista seminaariin

Kirjallisuus:

Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012. Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

Opettaja: YTT Raija Väisänen

Lisätietoja: Jos Sosiaalityön etiikka-jakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op).


Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)

Aika: la 16.2. ja la 23.2.2019 klo 9-16; lähiopetus Kouvolassa

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö: Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja suunnittelevat sähköisen kyselylomakkeen. Kurssilaiset voivat täyttää kokeiksi jonkin lomakkeen, jotta saadaan pieni aineisto tallennettavaksi SPSS:lle. Tämän jälkeen opintojakson vetäjä voi käyttää jotain omaa tai laitoksen tuttua aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Opiskelijat toteuttavat kurssin lopputyönä pienryhmissä pienimuotoisen tutkimuksen.

Kaksi yksinkertaista harjoitustyötä, joista laajempi (ryhmissä toteutettava pienimuotoinen tutkimus) on kurssin lopputyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta.

Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Edeltävät opinnot:  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Suostellaan Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin- opintojaksoa.


Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)

Aika: kevät 2019; tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Tavoite:  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin (suositellaan), Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Opettaja: YTT Sanna Laulainen


Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op)

Aika: kevät 2019; tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 355 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 320 €


llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot