Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

7.9.2018 - 31.12.2019
Kouvola

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Koulutuksen sisältö

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Kysy tarkemmat tiedot toimistolta.


OPETUSSUUNNITELMA


AY5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)

Aika: Verkkojakso aukeaa 9.9.2018. Ac-luennot 26.9. ja 10.10. klo 18-20.

Opettaja: YTM Mari Suonio

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Sisältö: Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä teoreettisten, käytännöllisten sekä käytännön suhde tutkimuksen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatilliseen tiedonmuodostukseen.

Suoritustapa: Vuorovaikutteiset luennot (sisältäen luentotallenteita), kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit (8 h), verkkotyöskentely. Luentoja ei tentitä, vaan ne suoritetaan verkkoympäristössä keskustelu- ja yksilötehtävin.

Oppimateriaalit:

Tenttikirjallisuus:
1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006  TAI Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016.
2) Saari, J. Huono-osaiset. Gaudeamus 2015. TAI Forssén, K & Roivainen, I. & Ylinen, S. & Heinonen, J. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Unipress.

Oheismateriaali:
Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2016. .

Lisätietoja: Sosionomi AMK, geronomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjatentin. Luennot suoritetaan normaalisti. Luentoja ei tentitä, vaan ne suoritetaan verkkoympäristössä keskustelu- ja yksilötehtävin. Korvaavuushakemus tulee tehdä Itä-Suomen yliopiston sähköiseen digi-ahot-järjestelmään.


AY5513109 Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)

Aika: pe 26.10.2018 klo 17.00-20.30, la 27.10.2018 klo 9.00-15.00, pe 9.11.2018 klo 17.15-20.45 ja la 10.11.2018 klo 9.00-15.00

Opettajat: Professori Sari Rissanen ja professori Riitta Vornanen

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on johdattaa tutkimusperustaiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta, sekä sosiaalityön vaikuttavuuden käsitteeseen ja näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa  yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

Sisältö: Opintojakson sisältöjä ovat evidence-based -ajattelu sosiaalityön kontekstissa, vaikuttavuuden kysymykset, tutkimuskatsaukset, rakenteellisen ja politiikkatason käsitteet ja lähestymistavat.

Suoritustapa: Luennot (16 h) ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

Raunio, Kyösti. 2010. Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Janus, 18(4), 387-395.

Roivainen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. PS-kustannus.

Pohjola, A. & Kemppainen, T. & Väyrynen, S. 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Juvenes Print: Tampere.


AY5513105 Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)

Aika: kevät 2019; tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja projektityötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön.

Suoritustapa: Verkkoseminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, sen esittäminen verkkoseminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.

Kirjallisuus:
Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus
Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).

Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus (kirjallisuuslista Moodlessa).

Lisätietoja: Sosionomi AMK, geronomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluvun koko opintojaksosta. Korvaavuutta voi hakea, kun on ilmoittautunut opintojaksolle ja maksanut opintomaksun. Korvaavuushakemus tulee tehdä Itä-Suomen yliopiston sähköiseen digi-ahot-järjestelmään.
 

AY5513108 Tutkiva sosiaalityö (5 op)

Aika: kevät 2019; tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lähestymistapoja, määritellä sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tulkita käytännön ilmiöitä, rakenteita ja toimintoja laajemmassa yhteiskunnallisessa yhteydessä. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuksen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen, kirjoittaa tieteellisen esseen prosessikirjoittamisen periaatteita noudattaen ja osallistua seminaarityöskentelyyn.

Sisältö: Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimukselliset lähestymistavat ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt. Seminaarityöskentelyn käytännöt.

Suoritustavat:
Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaareihin ja verkkotyöskentelyyn, tieteellisen esseen kirjoittaminen. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana. Monimuoto-opetus. Verkkoluentoja, verkossa työstettävä oppimistehtävä sekä sen käsittely lähiseminaarissa. Seminaari edellyttää läsnäoloa.

Lisätietoja:
Soveltuvan yliopistotutkinnon (yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, terveystieteen kandi- tai maisteritutkinto) suorittanut opiskelija voi hakea jaksosta korvaavuutta.


AY55131106 Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)

Aika: Kevät 2019; tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet: Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö: Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.

Suoritustavat: Orientoiva luento, yhteinen luento- ja kirjallisuustentti sähköisenä tenttinä. Luennot ja kirjallisuus tentittävä yhdessä ja kaikki kirjat samalla kertaa. Yksi varsinainen tenttimahdollisuus ja kaksi uusintamahdollisuutta.

Tenttikirjallisuus:

Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos)
Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005 Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 230 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €


llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 7.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot