Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op (VY)

21.9.2018 - 31.12.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, Kouvola

Johtamisen opinnot tuottavat vahvan tieto- ja taitopohjan, joiden varassa kauppatieteilijä pystyy hallitsemaan tavoitteiden saavuttamiselle tärkeitä asioita monenlaisissa tehtävissä ja organisaatioissa. Johtamisen opinnoissa opitaan muun muassa laatimaan yrityksille liiketoimintasuunnitelmia ja strategioita, määrittelemään tavoitteita ja seurantajärjestelmiä, kehittämään toimintaa tukevia organisaatiorakenteita ja sujuvia prosesseja, suunnittelemaan yhteistoimintaverkostoja, kehittämään henkilöstöjohtamisen prosesseja ja johtamaan ihmisiä. Opinnot on laadittu siten, että niissä opitaan yrityksille tärkeän tiedon hankintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta.


ayJOHT1010 JOHTAMISEN PERUSTEET 7 op

Aika: 17.9.-5.10.2018

Osaamistavoite

Opintojakson tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita.

Sisältö    

Opintojakso tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit, henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Suoritustapa

Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz – peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta. Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Opettaja: Susanna Kultalahti


ayJOHT2019 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 7 op

Aika: syksy 2018

Osaamistavoite

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.                 

Sisältö    

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi ja vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Edeltävät opinnot    

Suositus: Johtamisen perusteet (ayJOHT1010/JOHT1010)


ayJOHT2020 STRATEGINEN JOHTAMINEN 7 op

Aika: loppusyksy 2018-alkuvuosi 2019

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat osaavat strategisen johtamisen peruskäsitteet, tuntevat strategisen johtamisen erilaisia koulukuntia sekä työkaluja ja menetelmiä. Opintojakso antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Jakso kehittää erityisesti opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä ja yleisiä työelämävalmiuksia kuten kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja, mukaan lukien IT-taidot, sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan strategiseen johtamiseen liittyviä erilaisia käsitteitä, teorioita, menetelmiä ja työkaluja. Jakso kattaa sekä strategian sisältö- että prosessikysymykset keskittyen erityisesti strategiseen analyysiin, valintaan ja toimenpanoon. Jakson aikana perehdytään laajasti strategisen tutkimuksen teoriaan, käytäntöön, oppihistoriaan ja käytännön esimerkkeihin.


ayLIIK1102 YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 5 op

Aika: ti 8.1., ti 15.1., to 17.1., ti 22.1., to 24.1. ja ti 31.1.2019 klo 17-21

Osaamistavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän liikeidean tärkeyden, pystyvän tunnistamaan liiketoimintasuunnitelman eri osioidenongelmakohtia, laatimaan kattavan strategian uuden liiketoiminnanaloittamiseksi, laatimaan realistisen liiketoimintasuunnitelman ja tiivistämään oma liikeidea myyntiesitykseksi. Opintojakson tavoitteena on liiketoimintaymmärryksen lisäksi kehittää opiskelijan kommunikaatiotaitoja sekä valmentaa luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun liiketoiminnan kentässä.

Sisältö    

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti yritysidean kehittämistä ja sen muokkaamista realistiseksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Kurssilla edetään liiketoimintasuunnitelman yleisen sisällön esittelyn kautta kohti liikeidean tunnistamista ja kehittämistä, jonka jälkeen keskitytään potentiaalisten markkinoiden ja kilpailijoiden tunnistamiseen sekä analysointiin. Toteutusmallien määrittelyn kautta edetään kohti resursointia ja liikeidean rahoitusta. Kurssilla esitellään lisäksi työkaluja liiketoimintasuunnitelman kehittämiseksi ja arvioimiseksi.


Maksut:
Koko opintokokonaisuus: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 410 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston maksu 80 €.
Yksittäiset opintojaksot: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 90 € + Vaasan yliopiston avoimen yliopiston maksu 50 €.


llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 21.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot