Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)

31.8.2018 - 31.12.2019

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Kohderyhmä: Käytännön vanhustyössä toimivat sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät henkilöt.  Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri aineiden opiskelijoille.

Tavoitteet: Opinnot suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa vanhuuden ja vanhenemisen monimuotoisena ilmiön
- tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
- tietää vanhenemiseen kuuluvia yleisimpiä fysiologisia ja psykologisia muutoksia
- ymmärtää vanhenevan väestön hyvinvointiin ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa yleisimpiä sairauksia ja hyvän lääkehoidon perusperiaatteita
- hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmäverkoston hoito- ja palveluketjuineen sekä sen toimintaa sääteleviä lakeja
- on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja ikääntymiseen liittyvää tietoa
- havahtuu pohtimaan ikääntymiseen, vanhustyöhön ja vanhuudentutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Oppiainesta vastaa monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön professori Sari Rissanen, dosentti Merja Korhonen, dosentti Sinikka Vakimo ja avoimen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen.


OPETUSSUUNNITELMA


AY7020501 Johdatus gerontologiaan 2 op

Aika: 3.-30.9.2018

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.

Sisältö: Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.

Opettaja: TtM Merja Laitinen

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja keskustelu verkkoympäristössä

Kirjallisuus:

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), luvut 1 (Mitä on gerontologia) ja 2 (Väestörakenteen ja elinajan kehitys Suomessa).

2. 11 teesiä ikääntymisestä. http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0

3. Konsesuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia. 08.2.2012.

4. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali


AY7020506 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

Aika: 1.10.-25.11.2018

Tavoite: Opiskelija hahmottaa vanhuuden ja vanhenemisen moninaisuuden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitkä tekijät säätelevät ja suuntaavat vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyviä merkityksiä. Opiskelija hahmottaa kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia vanhuuteen.

Sisältö: Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää koskevat käsitteet. Yhteiskunnan ikääntyminen, sukupolvet ja institutionaalinen elämänkulku. Vanhuuden ja läheissuhteiden monimuotoisuus.

Opettaja: FT Sinikka Vakimo

Suoritustapa: Luennot, lukupiiri ja tehtävät verkkoympäristössä.

Kirjallisuus:

1. Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.

2. Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.


AY7020507 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

Aika: 3.12.2018-4.3.2019, tentti 14.1.2019 ja uusintatentti 4.3.2019

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista ruumiillisista, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan vaikutukset iäkkään ihmisen terveyteen ja tiedostaa myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen yksilön hyvinvoinnille. Opiskelija tunnistaa keskeisiä toimintakyvyn arvioinnin osa-alueita, menetelmiä ja mittareita.

Sisältö: Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Opettaja: Professori Eija Lönnroos

Suoritustapa: Luennot ja tehtävät verkkoympäristössä. Tentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus:

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.

3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin. Ravitsemusuositukset ikääntyneille     
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf   

Muu materiaaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.


AY7020505 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

Aika: 21.1.-17.3.2019

Tavoite: Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä.

Sisältö: Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut iäkkään terveyttä tukemassa. Eettiset kysymykset.

Opettaja: YTT Riitta-Liisa Kinni

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.

Kirjallisuus: Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.


AY7020508 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Aika: 25.3.-3.6.2019, tentti 6.5.2019 ja uusinta 3.6.2019

Tavoite: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustapa: verkkoluennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä lähitentti

Opettaja: Professori Eija Lönnroos

Kirjallisuus:

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.

2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.

3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin. 

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätietoja: Jakson aikana pidetään geriatrin kyselytunti, jonka ajankohta on 29.4.2019 klo 16 - 17. Geriatrin kyselytunnille osallistutaan tietokoneen välityksellä.


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 24.8.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot