Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopinnot 25 op (UEF)

5.10.2018 - 31.12.2019
Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvolankatu 24, Kouvola

Opinnot alkavat perjantaina 5.10. klo 16-17 pidettävällä infolla. Oppiaineen suunnittelija Pia Eronen Itä-Suomen yliopiston avoimesta yliopistosta kertoo opintojen sisällöistä, suoritustavoista, moodle-oppimisympäristöstä yms.

Perjantaina 5.10. klo 17-20 ja lauantaina 6.10. klo 9-15 Anita Puustjärven luennot.

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Tavoite: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa.

Suoritustapa: Opinnot toteutetaan verkko-opintoina (verkkotallenteet, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, verkkotentit). Joihinkin opintojaksoihin sisältyy myös luentoja, jotka välitetään Kymenlaakson kesäyliopistoon Kouvolaan.

Opintojen tueksi järjestetään myös tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.


OPETUSSUUNNITELMA

Johdanto lasten ja nuorten psyykkinen hyvintointi perusopintojen opiskeluun

Aika: 5.10.2018 klo 16-17


AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

Aika: Verkko-opinnot 1.10.-12.11.2018, ac-luennot Kouvolassa 5.-6.10.2018 pe klo 17-20 ja la klo 9-15

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

Suoritustapa: Luennot 8 t ja verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)

Kirjallisuus:
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 194-303, 323-335, 378-388, 405-420, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768.
2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
3. Aro, T. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-2441.
Lisäksi muu mahdollinen verkossa ilmoitettu kirjallisuus.

Opettaja: Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi


AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Aika: Verkko-opinnot 29.10.-31.12.2018

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Mediayhteisöt.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013.
2. Junttila N.: Kavereita nolla: lasten ja nuorten yksinäisys. Helsinki, Tammi 2015.
3. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
4. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
5. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011.
6. Huhtanen, E. (toim.): Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseuran julkaisuja 5/2016.
7. Lehtikangas, A.: Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa - kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta. Verke 2014.
8. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Opettaja: YTT Mervi Issakainen


AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

Aika: Verkko-opinnot 14.1.-4.3.2019; ac-luennot Kouvolassa 18.-19.1.2019

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta.

Sisältö: Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot 8 t, verkkotyöskentely (luentotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.

Kirjallisuus:

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
3. Salmivalli C. :  Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
4. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt, Käypähoitosuositus.
5. Viheriälä L. & Rutanen M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim 126 (22): 2671-7.
6. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.

Opettaja: Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi


AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

Aika: Verkko-opinnot 18.2.-15.4.2019

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä sekä keinoja niiden tukemiseen.

Sisältö: Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. s. 203-216. Duodecim 2016.
2. Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70.
3. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus. Käypähoitosuositus.
4. Kujala, T. ym. (toim.): Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH 2012.
5. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim  2010.
6. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto 2015.
7. Vanhempien barometri. Suomen Vanhempainliitto 2015.
8. Säävälä, M.: Koti, koulu ja maahanmuuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa. 2012.
9. Moilanen I., Mattila M-L., Loukusa S. ja Kielinen M.: Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 128: 1453-62. 2012.
10. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

Opettaja: KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku


AY7020905 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op

Aika: 8.4.-27.5.2019

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

Sisältö: Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta. Kasvatustoiminta.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

Kirjallisuus:
1.Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
5. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
6. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit.
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
10. Soveltuva lainsäädäntö ja muu verkossa ilmoitettu materiaali.

Opettaja: Professori emerita Pirjo Pölkki

Lisätietoja: Opintojakso vastaa aikaisempaa Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op opintojaksoa.


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 28.9.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot