Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)

1.3.2019 - 31.12.2020

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi, digiajan työelämä ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen sekä ohjaukseen työtoimijuuden edistäjänä.

Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.  Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.

Verkko-opintojen tueksi järjestetään tarvittaessa tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.


OPETUSSUUNNITELMA


MUUTTUVA TYÖELÄMÄ

AY7025201 Digiajan työtaidot ja välineet 4 op
AY7025202 Ikävoimaa työhön 3 op
AY7025203 Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
AY7025204 Muutosviestintä 3 op
AY7025205 Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
AY7025206 Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
AY7025207  Valmentava johtajuus  4 op

 INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia


AY7025208 Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
AY7025210 Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op
AY7025211 Osaamisen kehittäminen 3 op
AY7025212 Positiivinen työpsykologia 3 op
AY7025213  Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
AY7025214 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
AY7025215 Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön 3 op

 TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS

AY7025216 Projektityö 8 op

Edeltävät opinnot: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuus


MUUTTUVA TYÖELÄMÄ


AY7025201 Digiajan työtaidot ja välineet 4 op

Tavoitteet:  Opiskelija ymmärtää, mitä on virtuaalityö ja millaista osaamista se edellyttää. Hän osaa hyödyntää digiajan työtapoja verkosto- ja virtuaalityössä, soveltaa digitaalisia työvälineitä yhteisölliseen työskentelyyn ja oppimiseen sekä tuottaa ja jakaa monipuolisia sisältöjä verkossa. Lisäksi opiskelija saa valita tilannekohtaisesti parhaiten soveltuvat digitaaliset työvälineet ja toimintaympäristöt niin itsenäiseen kuin tiimipohjaiseen työhön.

Suoritustapa: Opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun oheismateriaaliin, ja suorittaa teemoihin liittyviä oppimistehtäviä verkossa.

Oppimateriaali:
1) DeRosa, D. & Lepsinger, R. (2010). Virtual team success: a practical guide for working and leading from a distance.
2) Derks, D. & Bakker, A. (2013). The psychology of digital media at work.
3) Miller, P. & Marsh. E. (2014). The digital renaissance of work: delivering digital workplaces fit for the future.
4) Tanskanen, I. & Nenonen S. (toim.) (2009). Muutos, verkot ja verkostot: oppivan työyhteisön solmukohdissa.
5) White M. (2012). Digital workplaces Vision and reality. Business Information Review, 29(4), pp. 205-214.
6) Virolainen, H. (2010). “Kai sitä ihminen on vaan semmoinen laumaeläin”. Virtuaalisen tiimin ilmapiiri.

Edeltävät opinnot: Opiskelija on suorittanut työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen opintojakson Digiajan työelämä (3 op) tai muuten hankkinut vastaavan osaamisen.


AY7025202 Ikävoimaa työhön 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä ikääntyminen tuo tullessaan yksilöille työyhteisöissä. Hän hahmottaa ikääntymisen kysymyksiä ja ikäkäytäntöjä laajemmin yhteiskunnan, työelämän ja muutosten näkökulmasta. Lisäksi hän tuntee ja osaa arvioida eri-ikäisten työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksiä työyhteisöissä ja työelämässä. Opiskelija myös tunnistaa työelämän laatutekijöitä ja ikäjohtamisen kysymyksiä.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan perehtymällä itsenäisesti lähdemateriaaliin (pakollinen kirjallisuus ja vapaasti valittava oheiskirjallisuus) ja tekemällä yksilötyönä oppimistehtävä.

Oppimateriaali:
1) Lundell, S., Tuominen. E., Hussi, T., Klemola, S., Lehto, E., Mäkinen, E., Oldenbourg, R., Saarelma-Thiel, T. & Ilmarinen, J. (2011). Ikävoimaa työhön.
2) Takala, E-P., Seitsamo, J., Henriksson, L., Härmä, M., Gould, R., Nivalainen, S. & Kuivalainen, S. (2015). Ikääntyvien työhön osallistuminen.
3) Wallin, M. 2014. Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa.


AY7025203 Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op

Tavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan monipaikkaisen liikkuvan tietotyön mahdollisuuksia ja haasteita. Hän osaa analysoida uutta opittua ja soveltaa sitä mobiilin tietotyön arjessa.

Suoritustapa: Verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä.

Oppimateriaali:
1) Aaltonen, I., Ala-Kotila, P., Järnström, H., Laarni, J., Määttä, H., Nykänen, E., Schembri, I., Lönnqvist, A., Ruostela, J., Laihonen, H., Jääskeläinen, A., Oyue, J., Nagy, G. (2012). New Ways of Working State-of-the-Art Report on Knowledge Work.
2) Allen, T. D. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. Psychological Science in the Public Interest, 16(2), 40-68.
3) Greene, C. (2011). Space for thought: Designing for knowledge workers. Facilities, 29(1/2), 19-30.
4) Kojo, I. V. I. (2015). Places for multi-locational work - opportunities for facilities management. Facilities, 33(1/2), 20.


AY7025204 Muutosviestintä 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää muutosviestinnän merkityksen ja tehtävät työyhteisössä. Hän saa välineitä muutostilanteiden sanattoman ja sanallisen viestinnän analysointiin ja osaa tarkastella muutosta viestinnän vastavuoroisena ja monimerkityksellisenä prosessina.

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Oppimateriaali: Vähintään kaksi teosta ja kaksi artikkelia/julkaisua.

Teokset:
1) Burke, W. W. (2011 tai 2014). Organization change: Theory and practice.
2) Heiskanen, M., & Lehikoinen, S. (2010). Muutosviestinnän voimapaperi.
3) Huhtala, H., & Hakala, S. (2007). Kriisi ja viestintä: Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa.
4) Juholin, E. (2009). Viestinnän vallankumous: Löydä uusi työyhteisöviestintä (2. p.).
5) Kuusela, P., & Kuittinen, M. (2008). Organisaatiot muutoksessa. 6) Stenvall, J., & Virtanen, P. (2007). Muutosta johtamassa.

Artikkelit/julkaisut:
1) Bordia, P., Hunt, E., Paulsen, N., Tourish, D. & DiFonzo, N. (2004) Uncertainty during organizational change: Is it all about control?, European Journal of Work and Organizational Psychology, 13:3, 345–365.
2) Johansson, C. & Heide, M. (2008) "Speaking of change: three communication approaches in studies of organizational change", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 Issue: 3, 288–305.
3) Nelissen, P. & Van Selm, M. (2008) "Surviving organizational change: how management communication helps balance mixed feelings", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 Issue: 3, 306–318.
4) Niiranen, V., Joensuu, M., Lammintakanen, J., & Kerkkänen, M. (2014). Johtajana muutoksissa (1. p.).
5) Pekkola, P., Pedak, M., & Aula, P. (2013). Hyvinvointiviestintä: Osallistava sisäinen viestintä kuntaorganisaation työhyvinvointia rakentamassa.
6) Proctor, T. & Doukakis, I. (2003) "Change management: the role of internal communication and employee development", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 8 Issue: 4, 268–277.


AY7025205 Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä, millaisia eriarvoisuuden kokemuksia ihmisillä on työelämässä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja sosiaaliseen tai etniseen taustaan liittyen, ja miten nämä kokemukset muovaavat yksilöiden asemaa, toimijuutta ja hyvinvointia työssä. Hän osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti niitä rakenteita ja käytäntöjä, jotka luovat ja ylläpitävät eriarvoisuutta työelämässä ja työyhteisöissä. Opiskelija tuntee myös sosiaalisen monimuotoisuuden ammatilliseen kohtaamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi hän tunnistaa ja osaa nimetä keinoja, joilla voidaan edistää monimuotoisuutta ja siihen liittyvää tasa-arvoa työelämässä.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan tenttimällä kirjallisuus (kolme artikkelia oman valinnan mukaan) avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kirjatentille vaihtoehtoinen suoritustapa on essee, jossa käsitellään valitun artikkelilukemiston avulla opintojakson aihealuetta.

Oppimateriaali: Tehtävävaihtoehdon mukainen lähdemateriaali.


AY7025206 Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä, millaisia eriarvoisuuden kokemuksia ihmisillä on työelämässä esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja sosiaaliseen tai etniseen taustaan liittyen, ja miten nämä kokemukset muovaavat yksilöiden asemaa, toimijuutta ja hyvinvointia työssä. Hän osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti niitä rakenteita ja käytäntöjä, jotka luovat ja ylläpitävät eriarvoisuutta työelämässä ja työyhteisöissä. Opiskelija tuntee myös sosiaalisen monimuotoisuuden ammatilliseen kohtaamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi hän tunnistaa ja nimetä keinoja, joilla voidaan edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa työelämässä.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan tenttimällä kirjallisuus (yksi teos oman valinnan mukaan ja kaikille yhteinen materiaali) avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kirjatentille vaihtoehtoinen suoritustapa on essee.

Oppimateriaali: Yksi seuraavista:

1) Lehtonen, Jukka (toim.) (2002). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES, Raportteja 269.
2) Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) (2004). ”Eihän heterotkaan kerro…”. Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04.
3) Wrede, Sirpa & Nordberg, Camilla (toim.) (2010). Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus.
4) Ekholm, Elina & Teittinen, Antti (2014). Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133.
5) Rikala, Sanna (2013). Työssä uupuvat naiset ja masennus.

Ja lisäksi: Työ- ja elinkeinoministeriö (2009). Monimuotoisuus – työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.


AY7025207  Valmentava johtajuus  4 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy valmentavaan johtajuuteen motivoinnin ja kannustamisen välineenä. Lisäksi hän tunnistaa valmentavan johtajuuden vahvuuksia ja haasteita sekä oppii arvioimaan valmentavan johtajuuden käyttöä tai käyttöönottoa osana organisaation kehittämistä.

Suoritustapa: Vapaaehtoiset verkkoluennot, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali: Vähintään kaksi tieteellistä artikkelia sekä vähintään kolme muuta kirjallisuuslähdettä. Kirjallisuuden voi valita oman tarkastelunäkökulman mukaisesti.


 INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia


AY7025208 Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op


Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja arvostamisen merkityksen työn vuorovaikutustilanteissa. Hän tiedostaa viestinnän roolin työyhteisöä voimaannuttavana ja kuormittavana tekijänä. Hän saa myös välineitä viestinnän analysointiin ja viestintäosaamisen kehittämiseen. Lisäksi hän osaa käsitellä haastavia vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisesti.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilötyönä.

Oppimateriaali: kolme teosta ja yksi artikkeli

Teokset:
1) Aira, A. (2012). Toimiva yhteistyö: Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot.
2) Berger, C. R. (2014). Interpersonal Communication.
3) Dunderfelt, T. (2016). Läsnäoleva kohtaaminen.
4) Huotari, M., Hurme, P., & Valkonen, T. (2005). Viestinnästä tietoon: Tiedon luominen työyhteisössä.
5) Johannesen, R. L., Valde, K. S., & Whedbee, K. E. (2008). Ethics in human communication (6th Ed.).
6) Juholin, E. (2013). Arvioi ja paranna!: Viestinnän mittaamisen opas (2. painos.).
7) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä.
8) Knapp, M. L., & Hall, J. A. (2010). Nonverbal communication in human interaction (7th Ed.). 9) Larsson, L., & Toukonen, M. L. (2012). Sovittelun taito.
10) Puro, J. (2010). Kuunteleva organisaatio.
11) Roivas, M., & Karjalainen, A. L. (2013). Sosiaali- ja terveysalan viestintä.
12) Talvio, M. (2017). Toimiva vuorovaikutus.
13) Väisänen, L., Niemelä, M., & Suua, P. (2009). Sanat työssä: Vuorovaikutus ammattitaitona.

Artikkelit:
1) Bodie, G. D. (2016). Putting Listening in Its Place. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2016, 93–103.
2) Fischer, M. (2012). Positiivisesti poikkeava vuorovaikutus. Teoksessa V. Luoma-aho (toim.) ProComma Academic 2014: Särkymätön viestintä, 48–57.
3) Kemppainen, B., & Laajalahti, A. (2016). Viestintätoimijuuden edellytykset ja tukeminen asiantuntijatyössä. Prologi: puheviestinnän vuosikirja 2016, 6–23.
4) Luoma-aho, V. (2014). Särkymätön viestintä. Teoksessa V. Luoma-aho (toim.) ProComma Academic 2014: Särkymätön viestintä, 8–18.
5) Välikoski, T-R. (2012). Kuuntelemisen taito. Teoksessa V. Luoma-aho (toim.) ProComma Academic 2014: Särkymätön viestintä, 58–66.


AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää luottamuksen käsitteen ja sen luonteen voimavarana, tiedostaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä ja niiden johtamisessa. Tunnistaa ja osaa kuvata luottamuksen rakentamisen keinoja, ymmärtää miten epäluottamus kehittyy sekä osaa nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä, ymmärtää palauttamisen tärkeyden, haasteet ja keinoja sekä osaa selittää sen keskeisiä tapoja tai prosessia.

Taidolliset: Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa omakohtaisten luottamuskokemusten reflektoinnissa sekä luottamuksen rakentamiseen ja säilyttämiseen esimiehenä/työyhteisön jäsenenä.

Sisältö:  

Verkkoluennoilla ja oppimistehtävillä kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta opiskelija osaa selittää, analysoida, pohtia ja reflektoida luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla. Opiskelija kehittää valmiuksia opitun analysointiin ja soveltamiseen käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työelämän kontekstissa.
- Mitä luottamus on: luottamuksen käsitettä ja luonnetta & voimavarana
- Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset)
- Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa
- Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen
- Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia
- Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi),esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Kirjallisuus
:
Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.
Artikkelit ja muu materiaali.

Lisätietoja: Opintojakso sisältyy sekä Johtamisen aineopintoihin että Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoihin.


AY7025210 Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä, tuntee työelämäohjauksen teoreettisia perusteita, käytäntöjä ja menetelmiä, osaa hyödyntää niitä omassa työssään sekä tunnistaa ohjaustyön mahdollisuuksia työorganisaatioissa.

Oppimateriaali:
1) Amundson, N.E. (2003). Aktiivinen ohjaus.
2) Hökkä, P, S. Paloniemi
3) K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen & A. Eteläpelto (2014). Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen – Luovia voimavaroja työhön!
4) Koivuluhta, M. & Ruponen, R. (2005). Tiedot ja taidot näkyviksi – kokemuksia siivoustyötä tekevien naisten ohjausryhmästä. Teoksessa M. Vanhalakka-Ruoho (toim.) Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä, 54–79.
5) Nelson-Jones, R. (2012). Basic counselling skills. A helper’s manual.
6) Onnismaa, J. (2011). Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta.
7) Puutio, R. & Kykyri, V-L. (toim.) (2015). Konsultointi keskusteluna.
8) Ruponen, R. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2013). Ryhmäohjaus työtoimijuuden tukena? Tapaustutkimus IT-alalta. Työelämän tutkimus 11(1), 50–65.
9) Tokola, P. & Hyyppä, H. (2004). Konsultaatiotyön perusteita.
10) Totro, T., Tensing, M. & Setälä, M-L. (toim.) 2014. Askel, askel, harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa.
11) Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus Helsinki University Press.
12) Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) (2005). Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä.
13) Vanhalakka-Ruoho, M. (2004). Ohjaus ja oppimiskumppanuus organisaatiossa. Teoksessa: J. Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar. Ohjaus ammattina ja tieteenalana, 178–188.
14) Vanhalakka-Ruoho, M. (2005). Työelämäohjaus toisin toimimisen mahdollistajana. Teoksessa M. Vanhalakka-Ruoho (toim.) Työelämäohjauksen mahdollisuuksia ja toimivia käytäntöjä, 24–53.
15) Lisäksi täydentävää materiaalia työelämäohjaksen eri toimintamuodoista.


AY7025211 Osaamisen kehittäminen 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kestävän työuran rakenteelliset ehdot ja vaihtoehdot. Hän tutustuu nykyaikaisten organisaatioteorioiden näkemyksiin organisaation ohjattavuudesta sekä suunnitteluparadigmoihin. Niiden lisäksi opiskelija paneutuu organisaatioiden näkökulmasta inhimillisen pääoman ja tietovirtojen ohjailuun. Opiskelija oppii suunnitellun muutoksen ja muutosvastarinnan dynamiikan. Hän osaa rytmittää muutostyöskentelyn oppimisen psykologisia lainalaisuuksia vastaavaksi sekä henkilöstön kehittämisen menetelmät tulevat tutuksi.

Suoritustapa: Oppimistehtävä, jossa opiskelija paneutuu yksilötyönä ongelman hahmotukseen eli sen kehystämiseen. Kun ilmiö on hahmotettu, käytännön ratkaisut jäsentyvät helposti.

Oppimateriaali:
1) Haslam, A.S., Reicher, S. D. & Platow, M. J. (2012). Uusi johtamisen psykologia JA Varila, J. (2014). Työvointi. TAI
2) Schein, E. (2009). Yrityskulttuuri – selviämisopas. JA Varila, J. (2014). Työvointi


AY7025212 Positiivinen työpsykologia 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva positiivisesta työpsykologista ja sen käsitteistä, siihen liittyvistä teorioista, lähestymistavoista ja sovellutusmahdollisuuksista työelämässä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä oppimistehtävän suorittaminen yksilötyönä.

Oppimateriaali:

1) Demerouti, E. (2006). Job characteristics, flow, and performance: the moderating role of conscientiousness. Journal of Occupational Health Psychology, 11(3), 266–280.
2) Hakanen, J. 2005. Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. TAI Hakanen, J. 2011. Työn imu
3 Juuti, P. (2013). Jaetun johtajuuden taito, osa 3: Jaetun johtajuuden rakentaminen ja ylläpito. TAI Juuti, P. (2016). Johtamisen kehittäminen s. 21-90. Miten esimiestyöstä tulee jaettua innostusta?
4) Kumpulainen, K. (2013). Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi. Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa.
5) Mäkikangas, A., Feldt, T. ja Kinnunen, U. (2005). Positiivisen psykologian näkökulma työhön ja työhyvinvointiin. Teoksessa Kinnunen, U., Feldt, T. Ja Mauno, S (toim.) Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet.
6) Perhoniemi, R. ja Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 48 (02), 2013.
7) Räikkönen, T. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ.
8) Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An Introduction. American Psychologist. 55 (1). 5–14.


AY7025213  Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan ja millä tavoin niitä voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  Tarkastelujen tavoitteena on löytää sellaisia sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään. Lisäksi pyrkimyksenä on löytää esimiestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa.

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan perehtymällä kirjallisuuteen sekä verkko- ym. materiaaliin. Niiden pohjalta tehdään oppimistehtävä yksilötyönä.

Oppimateriaali:
Teokset (kaksi seuraavista):
1) Chopra, D. (2011 tai uudempi). Sielukas johtaminen. Seitsemän askelta menestykseen. 2) Hanson, R. (2016). Sisäsyntyinen onnellisuus. Tyytyväisyyden, tyyneyden ja itseluottamuksen uusi neurotiede.
3) Hougaard, R. & Kalajo, T. (2016) Tilaa ajatella. Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla.
4) Kabat-Zinn, J. (2012 tai uudempi). Olet jo perillä. Tietoisen läsnäolon taito.
5) Kabat-Zinn, J. (2007 tai uudempi). Täyttä elämää. Kehon ja mielen yhteistyö stressin, kivun ja sairauksien hoidossa.
6) Klemola, T. (2013 tai uudempi). Mindfulness - tietoisuuden harjoittamisen taito.
7) Stahl, B. & Goldstein, E. (2011 tai uudempi). Stressinhallinnan hallinnan käsikirja. Tietoisen läsnäolon menetelmä.

Artikkelit (kaksi seuraavista, saatavilla oppimisympäristössä):
1) Collard, P. & Walsh, J. (2008) Sensory Awareness Mindfulness Training in Coaching: Accepting Life’s Challenges. Springer Science+Business Media, LLC 2008. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther (2008) 26, 30–37.
2) Juvakka, T.  (2011). Tietoisuustaitojen oppiminen työhyvinvoinnin tueksi. Kognitiivinen Psykoterapia 8 (1), 45–59.
3) Lehto, S. & Tolmunen, T. (2008). Onko tietoisuustaitojen harjoittelulla terveysvaikutuksia? Suomen Lääkärilehti 1–2/2008, 41–45.
4) Michel, A., Bosch, C. & Rexroth, M. (2014) Mindfulness as a cognitive–emotional segmentation strategy: An intervention promoting work–life balance. Journal of Occupational and Organizational Psychology (2014), 87, 733–754.
5) Olbricht, S. (2016) Mindfulness: Is It Relevant to my Work Life –Frontline Medical Communications. Medical News (2016), August 98(2), 79–80.
6) Puri, R. (2015) Mindfulness as a stress buster in organizational set up. International Journal of Education & Management. Studies, 2015, 5(4), 366–368.
7) Reb, J., Narayanan, J. &  Chaturvedi, S. (2014, alkup. online-julkaisu 2012) Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance. Springer Science+Business Media, LLC 2012. Mindfulness (2014) 5, 36–45.


AY7025214 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Tavoitteet: Opiskelija perehtyy erityyppisiin konflikteihin, niiden syihin sekä niiden hallintaan ja ratkaisemiseen. Hän pohtii vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen ja syrjintä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, omakohtaisen lähdemateriaalin hankinta ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.

Oppimateriaali (valitaan viisi):
1) Järvinen, I. & Luhtaniemi, T. (2013). Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu.
2) Laine, N. & Salonen, M. (2014). Ratkaise työpaikan ristiriidat.
3) Lohi-aalto, P. (2010). Reilu peli – toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen.
4) Mustonen, J. (2013). Guide for a good work community – instructions for problem situations.
5) Pehrman, T. (2011). Paremmin puhumalla: Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä.
6) Skurnik-Järvinen, H. (2013). Ratkaise työpaikan ongelmatilanteet.


AY7025215 Työssä oppiminen - teorioista käytäntöön 3 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työssä oppimisen monipuolisuuden ja näkee sen käyttökelpoisuuden henkilöstön kehittämisen kannalta.

Suoritustapa: Oppimistehtävä yksilötyönä.

Oppimateriaali: Valitaan kaksi kohtaa seuraavasta kirjallisuudesta:
1) Heikkilä. K. (2006). Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä vuorovaikutuksena. Sivut 19-143.
2) Rautamäki, H. (2012). ”Omassa firmassa ei tunteja lasketa”. Psykologinen omistajuus ja työnilo matkailun perheyrittäjien kertomana.
3) Sivonen, S. (toim.) (2002). Yhteisö kehittämisen kentällä. Sivut 83–134. SEKÄ Varila, J. (2016). Työnilo.


TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS


AY7025216 Projektityö 8 op

Tavoitteet: Opiskelija oppii soveltamaan organisaatioteorioita sekä uusinta tieteellistä tutkimustietoa. Hän osaa muotoilla ongelmia ja etsiä aiheyhteyksiä sekä käyttää tehokkaasti oheisteoksia ja itse valitsemiaan lähteitä ja myös hakea tietoa monipuolisesti. Lisäksi hän saa valmiuksia itsenäiseen uuden tiedon hankkimiseen ja esittämiseen sekä sen kriittiseen arviointiin.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja verkkomateriaaliin sekä projektityön suorittaminen yksilötyönä. Opiskelija laatii sovitusta teemasta laajahkon kirjallisuuskatsauksen. TAI opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektityön. TAI opiskelija toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen.

Oppimateriaali: Opettajan kanssa sovittu projektityön aihepiiriin liittyvä aineisto.
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 320 €

llmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 1.3.2019 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot