Verkkomarkkinoinnin ajokortti (2 op)

24.1.2018 - 22.2.2018
Verkkokoulutus

Onko verk­ko­mark­ki­noin­ti liu­kas saip­pua, jos­ta ei mei­naa saa­da otet­ta? Eri vä­li­nei­tä on pil­vin pi­mein, ja mark­ki­noin­ti on enem­män tuli­pa­lo­jen sam­mut­te­lua kuin suun­ni­tel­mal­lis­ta tai syste­maat­tis­ta?

Toi­mi­va verk­ko­mark­ki­noin­ti on pit­käl­le au­to­ma­ti­soi­tua, eikä vä­li­nei­den pal­jous tar­koi­ta että kai­kes­sa oli­si ol­ta­va mu­ka­na. Toi­sin sa­no­en, kun verk­ko­mark­ki­noin­tia to­teu­te­taan suunnitelmallisesti ja ta­voi­te­läh­töi­ses­ti, ai­kaa sääs­tyy ja mi­tat­ta­via tu­lok­sia syn­tyy.

Verkkomarkkinoinnin ajokortti -koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Aikataulu:
ke 24.1. klo 17-18.30
to 25.1. klo 17-18.30
ke 31.1. klo 17-18.30
to 1.2. klo 17-18.30
ke 7.2. klo 17-18.30
to 8.2. klo 17-18.30
ke 14.2. klo 17-18.30
to 15.2. klo 17-18.30
ke 21.2. klo 17-18.30
to 22.2. klo 17-18.30

Kou­lut­ta­ja: KTM, yrit­tä­jä Os­ka­ri Uo­ti­nen
Oskari Uotinen on pi­det­ty kou­lut­ta­ja, joka osaa muo­toil­la tek­ni­set ai­heet hel­pos­ti ymmärrettävään muo­toon. Os­ka­ril­la on kym­me­nen vuo­den ko­ke­mus verkkomarkkinoinnista niin jul­ki­sis­sa kuin yk­si­tyi­sis­sä­kin or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, joi­ta hän on kouluttanut ja konsultoinut.

Toteutus: Koulutukseen osallistumiseen tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on nettiyhteys sekä kaiuttimet tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä aiempaa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuunnella ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen sähköpostiisi en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Si­säl­tö

Ko­ko­nai­suus koos­tuu kym­me­nes­tä we­bi­naa­ris­ta ja verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tön itseopiskelumateriaalista. Jo­kai­nen aihe si­säl­tää har­joi­tus­teh­tä­vän, jois­ta muo­dos­tuu koulutuksen ai­ka­na verk­ko­mark­ki­noin­nin ajo­kort­ti, eli or­ga­ni­saa­ti­o­koh­tai­nen verkkomarkkinoinnin suun­ni­tel­ma, joka vas­taa mm. ky­sy­myk­siin: ke­nel­le, mitä, mil­lä, kuka ja mi­ten. Saat har­joi­tus­teh­tä­vis­tä myös pa­laut­teen.

- Suun­ni­tel­mal­li­nen verk­ko­mark­ki­noin­ti, ide­as­ta tu­lok­seen
- Mo­der­nit, myy­vät verk­ko­si­vut
- Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys tu­le­vai­suu­des­sa
- Vies­ti asi­ak­kaan tas­kuun mo­bii­lis­ti
- Mitä toi­mi­vas­sa verk­ko­kau­pas­sa pi­tää olla?
- Mi­ten tuot­tee­si/ pal­ve­lu­si löy­tyy ver­kos­ta?
- Face­book-mark­ki­noin­ti ja -mai­non­ta
- Kuva ker­too enem­män kuin tu­hat sa­naa – vies­ti vi­su­aa­lis­ti
- Vi­deo on uusi mus­ta – tee toi­mi­via vi­de­oi­ta
- Mit­taa­mi­nen ja verk­ko­mark­ki­noin­nin jat­ku­va pa­ran­ta­mi­nen

Osallistumismaksu 190 €.

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 22.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot