Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)

15.1.2018 - 31.12.2018
Kotka

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Opintojen tavoite: Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoisen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opinnot alkavat tammikuussa 2018 ja päättyvät joulukuussa 2018. Ne järjestetään monimuoto-opintoina ja opiskelua tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely.

Opintojaksot Tutu 1 ja 2 voi suorittaa myös yksittäisinä jaksoina.


OPETUSSUUNNITELMA


TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Aika: Opintojen aloitus ke 10.1.2018 alk. klo 16.30. Muut tapaamiset sovitaan ryhmän kanssa.

Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Opetus: 21 t lähiopetus (Opintoryhmäkokoontumiset Kymenlaakson kesäyliopistossa).

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

The Thing from the Future -peli

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


TUTU2
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

Aika: Kevätlukukausi 2018; viikoilla 11-18

Sisältö: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikoittaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa

Opetus: Lähiopetus 21 t. (Opintoryhmäkokoontumiset Kymenlaakson kesäyliopistossa)

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (FUTS3605)

Aika: Kevät/kesä 2018

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Opintosuoritukset: Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Opetus: Kevät 2018/kesäopinnot/tai muu mahdollinen ajankohta

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Vaihtuu vuosittain.

Lisätiedot: Opetuskieli voi olla englanti.


TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (FUTS3603)

Aika: Syksy 2018

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Opintosuoritukset: Verkkokurssi; virtuaaliluennot ja harjoitustehtävät virtuaaliluentojen yhteydessä sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä kirjallinen harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Opetus: Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa. 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot: Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU 1 ja TUTU2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTU3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu opintojaksoilla 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.


TUTU4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (FUTS3604)

Aika: Syksy 2018

Sisältö: Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintosuoritukset: Verkkokurssi, 7 x 1½ t virtuaaliluennot ja viikoittaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa sekä esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus: Osallistuminen verkko-opetukseen

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot
 

Koko opintokokonaisuuden maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 250 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu 250 €

Opintojaksot 1 ja 2 voi suorittaa myös yksittäisinä jaksoina, jolloin Kymenlaakson kesäyliopiston maksu on 80 € / jakso ja Turun yliopiston avoimen yliopiston maksu on 50 € / opintojakso.

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 12.1.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot