Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

27.2.2018 - 31.7.2019
Kouvola

Yhteiskuntapolitiikka koskee niin ihmisten arkea kuin julkisen vallan päätöksentekoakin. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset kysymykset liittyvät kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Yhteiskuntapolitiikan perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan yhteiskunnan toimintaan ja sen kehitykseen sekä vaikuttamiskeinoihin.

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.

Verkko-opintojen tueksi järjestetään tarvittaessa tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Sovi aika toimiston kanssa.

OPETUSSUUNNITELMA  

AY5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät t ti 17.10.2017, ti 12.12.2017, ti 20.2.2018, ti 17.4.2018, ti 12.6.2018

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä, sekä esitellä yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat.

Sisältö: Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan synty ja kehitys, muuttuva hyvinvointivaltio, erilaiset politiikan merkitykset ja toimijat, klassinen ja ajankohtainen yhteiskuntapoliittinen tutkimus sekä aikalaiskeskustelut.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus

1. Jokinen, Eeva, Könönen, Jukka, Venäläinen, Juhana & Vähämäki, Jussi (toim.) 2011. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. Tutkijaliitto: Helsinki.

2. Karisto, Antti; Takala, Pentti & Haapola, Ilkka 1997/1999. Matkalla nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. WSOY, Juva.

3. Saari, Juho, Taipale, Sakari & Kainulainen, Sakari (toim.) 2013 Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. A tutkimuksia 38. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsinki. Juvenes Print Oy Tampere.

Opettaja: YTM Iiris Lehto

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


AY5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ti 10.10.2017, ti 28.11.2017, ti 23.1.2018, ti 20.3.2018, ti 22.5.2018

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Tavoite: Tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. Näkökulma on sosiaaliturvan tutkimukseen orientoiva.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen sekä verkkoympäristössä oleviin luentotallenteisiin. Verkkotentti.

Kirjallisuus

1. Havakka, Pauliina; Niemelä, Mikko ja Uusitalo, Hannu (toim.) 2012. Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA: Helsinki.

2. Niemelä, Heikki & Salminen, Kari 2006: Suomalainen sosiaaliturva. Helsinki.

3. Sosiaaliturva. Teoksessa Niemelä, Pauli (toim.) Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro: Helsinki. Sivut 177 - 198.

Opettaja: YTT Veli-Matti Poutanen

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


AY5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op

Aika: Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.

Tavoite: Opiskelijat perehtyvät tasa-arvoon yhteiskunnan eri toimijoiden tasolla, osaavat tunnistaa tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoinstituutioita on olemassa sekä tutustuvat tasa-arvotutkimukseen.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tasa-arvokäsityksiin, niiden taustoihin ja ongelmakohtiin. Kurssilla tarkastellaan tasa-arvopolitiikan keskeisiä toimijoita ja tasa-arvotyön organisointia niin paikallisella, kansallisella kuin ylikansallisella tasollakin. Kurssilla tarkastellaan miksi tasa-arvotyötä tarvitaan ja mihin sillä pyritään. Tasa-arvoa tarkastellaan intersektoriaalisesti ottaen huomioon sukupuoli, ikä, alueelliset erot, esteellisyys ja muut eriarvoiset rakenteet. Tähän liittyvät osallisuuden, solidaarisuuden ja kansalaisuuden kysymykset.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä.

Kirjallisuus

1. Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
http://www.julkari.fi/handle/10024/112519

2. Julkunen, Raija: Työelämän tasa-arvopolitiikka. sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:53 http://www.julkari.fi/handle/10024/112466

3. Lammi-Taskula, Johanna & Salmi, Minna & Parrukoski, Sanna: Työ, perhe ja tasa-arvo. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:55 http://www.julkari.fi/handle/10024/112459

4. Ikävalko, Heini  &  Karppinen, Virpi & Kohvakka, Roosa & Koskinen, Paula & Nylander, Minna & Wallin, Tapio: Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:18  http://www.julkari.fi/handle/10024/112373

Opettaja: YTM Jarmo Romppanen

Edeltävät opinnot: Opintojakso AY5515101 Yhteiskuntapolitiikan peruskurssi 5 op suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


AY5515105 Talouspolitiikka 5 op

Aika: Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.

Tavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää Suomen kansantalouden rakenteen, osaa talouspolitiikan keskeisen käsitteistön ja kykenee arvioimaan talouspoliittisten ohjauskeinojen merkitystä.

Sisältö: Talouden rakenne ja sen muutos. Talouspoliittiset käsitteet, talouteen liittyvät teoreettiset lähestymistavat, talouspoliittiset ohjauskeinot.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

1. Hahnel, Robin: Poliittisen taloustieteen aakkoset. Like kustannus, Helsinki 2008. Luvut 1-4, 6-8
2. Eskelinen, Teppo & Sorsa, Ville-Pekka: Hyvä talous. Like kustannus, Helsinki 2010. Luvut 5-6
3. Lisäksi muu oppimisympäristössä oleva materiaali.

Opettaja: YTT Antero Puhakka

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


AY5515211 Hoivan käytännöt 5 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: ti 10.10.2017, ti 28.11.2017, ti 23.1.2018, ti 20.3.2018, ti 22.5.2018

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia. Oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä.

Tavoite: Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, ylirajainen ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan organisoinnin vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa. Osaa kirjoittaa aihepiiristä rajatun kirjallisen työn.

Sisältö: Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet. Hoivan organisoinnin muodot ja muutossuunnat.  Hankkeistettu hoiva.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

1. Anttonen, Anneli, Valokivi Heli & Zechner, Minna (toim.) 2009. Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Vastapaino:Tampere.

2. Precarias a la deriva 2009. Hoivaajien kapina. Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. Like & Tutkijaliitto: Helsinki.

3. Zechner, Minna 2010. Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa. Acta Universitatis Tamperensis 1543. Tampere University Press: Tampere. Sivut: 3-116 sekä artikkeli Kykyjä kyvyttömyyden tasolla: hoivan vaiheet vanhusten kertomana Janus vol. 16 (4) 2008, 295–310.

Opettaja: YTM Iiris Lehto

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 100 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot