Laskentatoimi ja verotus, perusopinnot 30 op (UEF)

27.2.2018 - 31.7.2019
Kouvola

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla.

Koulutuksen sisältö

Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi
aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (vaihtoehtoiset tehtävänpalautus-/ tenttipäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta). Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Kysy aikataulua toimistostamme.

OPETUSSUUNNITELMA

AY5210102 Laskentatoimen perusteet (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2017-2018: 10.10.2017, 5.12.2017, 20.3.2018 ja 5.6.2018.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa. Opiskelija tuntee tilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia yksinkertaisen tilinpäätöksen. Opiskelija hallitsee kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron kirjaaminen, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2011 tai uudempi) Laskentatoimi.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen


AY5210109J Yritysoikeuden perusteet (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
12.9.2017, 7.11.2017, 20.3.2018 ja 29.5.2018

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tunnistaa ja hallita yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia osa-alueita. Opintojaksolla opiskellaan keskeinen yritystoimintaan liittyvä sääntely kuten liiketoiminnan, liikekilpailun ja kaupankäynnin oikeudellinen sääntely sekä työoikeuden perusasioita. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiltä osiltaan Suomen oikeusjärjestelmän, oikeudelliset käsitteet ja tärkeimmät yritystoimintaan liittyvät oikeudenalat sekä osaa hahmottaa yritystoimintaa oikeudellisista lähtökohdista.

Sisältö: Oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja oppimisympäristön materiaaliin. Verkkotentti.

Kirjallisuus:
Hoppu - Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16., uud. painos 2016, luvut 1-17.
Bruun - von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, teos saatavissa sähköisessä muodossa Verkkokirjahyllyssä
Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali.

Opettaja: OTM Hanna Savolainen


AY5210211 Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
12.9.2017, 7.11.2017, 6.2.2018 ja 10.4.2018.

Tavoite: Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimen rooliin ja keskeisiin laskentamenetelmiin liiketoiminnassa. Kurssilla perehdytään käyttämään laskentainformaatiota liiketoiminnan ohjauksessa ja laatimaan pienimuotoisia vaihtoehto-, tavoite- ja tarkkailulaskelmia erilaisia laskentatilanteita varten sekä ymmärtämään laskelmien merkitystä päätöksenteossa.

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja Moodlessa olevaan materiaaliin sekä palautettava harjoitustehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
1) Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2010 tai uudempi) Talousohjaus ja kustannuslaskenta
2) Horngren-Foster-Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 10th, 2000 tai uudempi painos (soveltuvin osin).

Opettaja: KTL Urho Paakkunainen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet


AY5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
24.10.2017, 12.12.2017, 20.2.2018, 17.4.2018

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kannattavuus- ja rahoitusaseman analysointiin tilinpäätösinformaation avulla ja analyysitietojen hyväksikäyttömahdollisuuksiin. Opiskelija oppii käyttämään tilinpäätösanalyysin erilaisia menetelmiä yrityksen menestymisen analysoimiseen ja laatimaan tilinpäätösanalyysiraportin.

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus)

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos. Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
Muu opettajan ilmoittama materiaali

Opettaja: KTL Kari Kinnunen


AY5210213 Tuloslaskenta ja verotus (6 op)

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät lukuvuonna 2017-2018:
17.10.2017, 5.12.2017, 17.4.2018 ja 29.5.2018

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yritysverotuksen perusteisiin eri yhtiömuodoissa, verotettavan tulon laskemiseen ja tilinpäätöksen verosuunnitteluun. Opiskelija oppii laskemaan verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa sekä suunnittelemaan yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta.

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Tomperi, (2007 tai uudempi), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.
Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet
 

Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 200 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.   Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot