Johtamisen aineopinnot 30 op (UEF)

27.2.2018 - 31.12.2019
Kouvola

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Tavoite: Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla. Opiskelija voi suorittaa koko Johtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Johtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Opiskelija saa erillistodistuksen Johtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen.

Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään johtamisen opintoja. Silloin erillistodistus saadaan Johtamisen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

Aineopintokokonaisuus on johtamisen sivuaineopintovaatimusten mukainen eikä sisällä kandidaatin tutkielmaseminaaria.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Opintojen tueksi järjestetään tarvittaessa tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Johtamisen perusteet 6 op*           
Strategic Management 6 op          
Tietojohtaminen 6 op
Innovaatiojohtaminen 6 op
Muutoksen johtaminen 6 op     
Johtajuus ja esimiestyö 6 op
Henkilöresurssien johtaminen 6 op
Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

*Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)

JOHTAMISEN PERUSTEET 6 OP

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 17.10.2017, 21.11.2017, 20.2.2018 ja 17.4.2018

Tavoite: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa. Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Opettaja:
KTT Esa Hiltunen


STRATEGIC MANAGEMENT 6 OP

Aika: Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 31.10.2017, 30.11.2017, 31.12.2017, 31.3.2018, 31.5.2018 ja 31.7.2018

Tavoite: After the course, the student will be able to describe the basic concepts and foundations of strategic management and explain how they are interrelated. The student can outline current issues and emerging trends in strategic management. The student will have the skills to apply strategy concepts in practical situations. The student will have ability to  analyse, plan and evaluate strategic management.

Sisältö: Foundations of strategic management, tools and techniques; strategic analyses and choices; corporate and business-level strategies; planning, implementation, development, and evaluation.

Suoritustapa:
Online examination and/or written assignments. You may write the course work either in Finnish or English.

Kirjallisuus:
1) Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R.: Exploring Corporate Strategy. 8th edition. Prentice Hall, 2008 or newer
2) additional material given by lecturer

Opettaja: Professori, KTT Kaisa Henttonen

Lisätiedot: Teaching language is English.


TIETOJOHTAMINEN 6 OP

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävien palautuspäivät 30.9.2017, 30.11.2017, 31.12.2017, 31.1.2018, 30.4.2018 ja 31.7.2018

Tavoite: Opiskelija ymmärtää tiedon ja tietämyksen hallinnan monitahoisuuden sekä merkityksen organisaatioissa ja yritysten välisissä suhteissa. Opiskelija havaitsee sekä yksilön, ryhmän, että organisaation mahdollisuudet vaikuttaa tiedon johtamiseen. Opiskelija tutustuu erilaisiin tietojohtamisen apuvälineisiin ja harjaantuu arvioimaan niiden toimivuutta eri tilanteissa. Opiskelija harjaantuu teoreettisen tiedon soveltamisessa käytäntöön. Opiskelija oppii arvioimaan organisaation tietotarpeita, toimintaympäristön vaatimuksia sekä tilanteeseen sopivia toimenpiteitä ja työkaluja ongelmalähtöisesti. Opiskelija harjaantuu tieteelliset kriteerit täyttävässä tiedonhaussa, löydetyn tiedon analysoinnissa ja akateemisessa kirjallisessa ilmaisussa.

Sisältö: Tiedon merkitys liiketoiminnassa; tiedon luominen, jakaminen ja hyödyntäminen organisaatioissa; tietojohtamisen ideologia sekä erilaiset lähestymistavat ja apuvälineet.

Suoritustapa:
Oppimistehtävät ja kirjallinen raportti. Suoritukset voi laatia suomeksi tai englanniksi.

Kirjallisuus:
1) Hislop, D. (2009) Knowledge Management in Organizations. A Critical Introduction. 2nd Edition. Oxford University Press.
2) Nonaka, I. & Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. 1995. Oxford University Press.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen


INNOVAATIOJOHTAMINEN 6 OP

Aika:
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät 30.9.2017, 30.11.2017, 31.1.2018, 31.3.2018, 31.5.2018

Tavoite: Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen innovaatiotoiminnan lähtökohdat ja hahmottaa tämän mukaisen kaupallistamisprosessin eri vaiheet.Opiskelijat kehittävät asiakaslähtöisen idean, suunnittelevat idean kaupallistamisprosessin ja myyvät suunnitelmansa asiantuntijaraadille. Opiskelijat oppivat tekemään kaupallistamisprosessiin liittyviä analyysejä ja arvioimaan tuotteen tai palvelun menestymismahdollisuuksia markkinoilla.

Sisältö: Kaupallistamisprosessi; tuote/palveluidea, asiakas, kestävä kehitys ja eettiset näkökulmat, kilpailu, rahoitus, markkinointi, johtaminen ja organisointi, aikataulutus

Kirjallisuus:
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) Business Model Generation. John Wiley & Sons Inc. Artikkelit, muu materiaali.

Suoritustapa:
Oppimistehtävät

Opettaja: Professori Päivi Eriksson


MUUTOKSEN JOHTAMINEN 6 OP

Aika:
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 10.10.2017, 5.12.2017, 13.3.2018, 15.5.2018

Tavoite: Opiskelija tietää muutosprosessien vaiheet ja kipukohdat ja ymmärtää, miten pysyvä muutos saadaan aikaan. Opiskelija tuntee keskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi. Opiskelija harjaantuu tieteellisten tekstien lukemisessa ja oppii analysoimaan ja käsitteellistämään uutta tutkimusaluetta.

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen; lähestymistavat käytännön ja organisaatiotutkimuksen näkökulmasta.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:
1) Brenda B. Jones & Michael Brazzel (2006) The NTL Handbook of Organization Development and Change: Principles, Practices, and Perspectives
2) Harvard Business Review on Change  by John P. Kotter, James Collins, Richard Pascale, and Jeanie Daniel Duck (Paperback - Sep 1998)
3) John P. Kotter & Dan S. Cohen (2002) Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations

Opettaja: KTT Esa Hiltunen


JOHTAJUUS JA ESIMIESTYÖ 6 OP

Aika:
Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 30.9.2017, 30.11.2017, 31.12.2017, 31.3.2018, 31.5.2018, 31.7.2018

Tavoite: Tavoitteena on perehtyä johtajuuden näkökulmiin ja lähestymistapoihin, oppia johtajuuskäytännöistä sekä esimiehen töistä. Opiskelija syventää perehtymistään soveltavilla case-tehtävillä.

Sisältö:
Johtajuusajattelu, näkökulmia ja lähestymistapoja. Johtajuuden ja esimiestyön käytäntöjä.

Suoritustapa:
Kirjalliset oppimistehtävät ohjeiden mukaan, jotka perustuvat johtajuuskirjallisuuteen, aikaisempaan tutkimukseen ja artikkeleihin. Tehdään itsenäisesti ja palautetaan kirjalliset raportit. Johdantoluento verkossa. Itsenäistä työskentelyä 152 t.

Kirjallisuus:
Avery, G., Understanding Leadership. Paradigms and Cases. Sage, 2004.
Muu suoritusohjeissa ilmoitettava materiaali.

Opettaja: KTM Henna Kokkonen


HENKILÖSTÖRESURSSIEN JOHTAMINEN 6 OP

Aika:
Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 30.9.2017, 30.10.2017, 31.12.2017, 31.1.2018, 30.4.2018 ja 31.7.2018

Tavoite: Opiskelija tietää, mitkä ovat henkilöstöresurssien johtamisen (HRM) keskeiset osa-alueet ja käsitteet. Opiskelija ymmärtää, miten erilaiset HRM strategiat vaikuttavat organisaation toimintaan ja käytäntöihin. Opiskelija oppii käyttämään HRM käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet, rekrytointi, valinta ja perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja palkitseminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu. Strateginen henkilöstöjohtaminen, kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, yhteistyö, luottamus ja alaistaidot.

Suoritustapa: Johdantoluennot (verkossa) ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
1) Leopold, J., Harris, L. & Watson, T.: The Strategic Managing of Human Resources, Prentice Hall, 2005 or newer edition,
2) Viitala, R. (2007) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.

Opettaja: KTT Mirjami Ikonen


OSUUSTOIMINNAN IDEA JA OSUUSKUNTA YRITYSMUOTONA 6 OP

Aika:
Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 30.11.2017, 31.3.2018 ja 31.5.2018

Tavoite: Kurssilla perehdytään osuustoiminnan käsitteeseen ja ilmiökenttään. Tavoitteena on selvittää mitä osuustoiminta on ja miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista. Teemaa tarkastellaan niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opintojakso perehdyttää opiskelijan ymmärtämään osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi kurssilla perehdytään osuustoiminnallisen yrityksen johtamiseen ja hallintoon.

Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuustoiminnallisen yrityksen kaksoisluonne. Osuustoimintamuodot. Osuustoimintayrityksen johtamisen erityiskysymyksiä. Osuustoiminnan hallinnolliset kysymykset. Osuustoiminta Suomessa ja maailmalla.

Suoritustapa:
Opintojakso suoritetaan videoluentoja seuraamalla ja tekemällä näiden sekä kirjallisuuden pohjalta kaksi oppimistehtävää; oppimispäiväkirja ja kotitentti.

Opettaja: Apulaisprofessori Anu Puusa


LUOTTAMUS JOHTAJUUDEN VOIMAVARANA JA TAITONA 6 OP

Aika:
Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 30.9.2017, 31.10.2017, 31.12.2017, 31.1.2018, 31.3.2018 ja 31.7.2018

Tavoite: Opintojakso tarjoaa tietoa, lisää ymmärrystä ja auttaa tiedostamaan luottamuksen merkityksen yhteistyön perustana työyhteisöjen johtamisessa. Opintojakson tavoite on lisätä tietoa, vahvistaa tietoisuutta ja keinoja sekä valmiuksia luottamuksesta tärkeänä johtajuuden ja esimiestyön voimavarana sekä taitona.

Sisältö: Opintojakso sisältää teemoja luottamuksen luonteesta ja käsitteestä, luottamuksen rakentamisesta, säilyttämisestä ja rikkoutumisesta sekä palauttamisesta. Luottamuksen hyötyjä ja vaikutuksia työpaikoilla ja työyhteisöissä mm. ilmapiiriin, muutoksen kohtaamiseen ja läpielämiseen. Opintojakso rakentuu oppimistehtäville antaen tietoa valmiuksia ja keinoja luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta.

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Kirjallisuus:
Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.
Artikkelit ja muu materiaali.

Opettaja: KTT Sari Häkkinen


Maksut: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 150 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 270 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot