Kauppatieteiden perusopinnot 30 op (UEF)

27.2.2018 - 31.7.2019
Kouvola

Kauppatieteen perusopintojen (30 op) tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja rahoituksesta. Opintokokonaisuus kuuluu pakollisena johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin sivuaineopintokokonaisuuksiin (60 op).

Kohderyhmä    

Opinnot soveltuvat kaikille kauppatieteistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Kauppatieteiden opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin yksittäisellä osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti. Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole.

Opintoja voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan, noudattaen tiettyjä verkkotentti- ja oppimistehtävien palauttamispäiviä.

Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorikokoontumisia Kymenlaakson kesäyliopiston Kouvolan toimipisteessä. Kysy aikataulua toimistolta.

JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 17.10.2017, 21.11.2017, 20.2.2018, 17.4.2018

Tavoite: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa. Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

Koulutuksen sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Opettaja: KTT Esa Hiltunen


MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät 7.11.2017, 6.2.2018 ja 10.4.2018

Tavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan markkinoinnista ajattelutapana ja suunnitelmallisena toimintana: miten markkinointi näkyy ja vaikuttaa länsimaisessa markkinatalousyhteiskunnassa ja miten se toimii tarjonnan ja kysynnän yhteen sovittajana. Opiskelijalle tarjotaan myös yleiskuva markkinoinnin tehtäväkentästä ja perusprosesseista liiketoiminnan kokonaisuudessa. Opiskelija osaa opintojaksolla saamansa viitekehyksen avulla hahmottaa ja tarkastella kriittisesti yrityksiä, markkinoita ja markkinointia koskevaa informaatiota.

Koulutuksen sisältö: Markkinoinnin peruskäsitteet, lähtökohta-analyysit, markkinointistrategiat, kilpailukeinot, kuluttajakäyttäytyminen, globaalit markkinat ja sähköinen markkinointi.

Suoritustapa: Verkkotentti

Kirjallisuus: Essentials of Marketing, 2/E. Frances Brassington and Stephen Pettitt. Financial Times Press. 2007.

Opettaja: KTT Sasu Tuominen


LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät 10.10.2017, 5.12.2017, 20.3.2018 ja 5.6.2018.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa. Opiskelija tuntee tilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia yksinkertaisen tilinpäätöksen. Opiskelija hallitsee kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Koulutuksen sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron kirjaaminen, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2011 tai uudempi) Laskentatoimi.

Opettaja: KTM Riikka Holopainen


RAHOITUKSEN PERUSTEET  6 op

Aika: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät sekä oppimistehtävien palautuspäivät 14.11.2017, 13.3.2018, 15.5.2018.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelija rahoitusmarkkinoiden, rahoitusinstrumenttien sekä yritysrahoituksen peruskysymyksiin. Opntojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet rahoitusmarkkinoihin, rahoitusinstrumentteihin sekä yritysrahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen sisältö: Rahoitusmarkkinat ja -instrumentit, yrityksen talouden analyysi, rahan aika-arvo, investoinnit, arvonmäärityksen perusteet, yrityksen rahoitusrakenne.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:
Niskanen & Niskanen (2007 tai uudempi), Yritysrahoitus, Edita, opettajan ilmoittamin osin.
Muu oppimisympäristön materiaali.

Opettaja: KTM Markus Mättö


LIIKETOIMINNAN JA YRITTÄJYYDEN PERUSTEET 6 op

Aika: Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät 30.11.2017, 31.12.2017, 31.3.2018, 31.5.2018 ja 31.7.2018.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan synnyttämisen, kehittämisen ja johtamisen, yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteiden sekä tarve- ja asiakaslähtöisen liiketoimintamallin teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa analysoida, suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa liiketoimintamallin viitekehyksessä. Opiskelija harjaantuu ryhmätyöskentelyssä, kirjallisessa ja suullisessa esiintymisessä sekä oppii verkostoitumaan muiden opiskelijoiden, paikallisten yritysten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö: Uuden liiketoiminnan synnyttäminen, liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, yrityksen toiminta ja yrittäjyys, liiketoimintamalli, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma, arvon luominen ja arvolupaus, asiakaslähtöisyys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Kirjallisuus:
1) Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons
2) Artikkelit
3) Oppimisympäristön materiaali

Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Johtamisen perusteet, Markkinoinnin perusteet ja Laskentatoimen perusteet.


Maksut:
Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 150 €  + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua veloituksetta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan 70 €. Mikäli peruutus jää kokonaan tekemättä tai mikäli opinnot keskeytetään, laskutetaan koko osallistumismaksu. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset. Opintojen perumisesta tai keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti kesäyliopiston toimistoon.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset kesäyliopistoon 15.2.2018 mennessä.
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

Kurssille ilmoittautuminen

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, perimme koko maksun.

Koulutusvahvistus/-peruutus lähetetään sähköpostitse viimeistään viikko ennen ko. koulutuspäivää.

Ilmoittautumislomakkeen lähetä-painiketta klikattuasi saat viestin ”Ilmoittautumisesi on rekisteröity”. Mikäli viestiä ei tule, ilmoittautumisen lähetys on jostain syystä epäonnistunut. Ota tässä tapauksessa yhteyttä toimistoomme.

Rekisteriseloste »

(*) merkityt kentät ovat pakollisia

Henkilötiedot
Yhteystiedot
Tilastotiedot