• Opi uutta

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot 30 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 €+ Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 270 €

Tapahtuman kuvaus

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

2121510 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op
2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Valitse kaksi seuraavista:

2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op
2121509 Harjoittelu 5 op
2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op

Opintojaksoja päivitetään. Muutokset ovat mahdollisia.

Suoritustavat: Opetus on integroitu yliopiston perusopetukseen ja aikataulutetut opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm. verkkokursseja, moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai exam-tentteinä.

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen, aikataulutettuja, valtaosalle opintojaksoista on aikataulutettu opetukseen ilmoittautuminen vielä WebOodissa. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:
- todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla
- todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta
- todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
- todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.

Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.Toimitathan todistuksen ennen ilmoittautumistasi opintoihin.

Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
- osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
- on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi

Kohderyhmä: Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Pätevyysvaatimuksista löytyy tietoa Suomenopettajat ry
-ammattijärjestön sivuilta.

Opetuksen aika ja paikka: Verkkotyöskentelyt ja oppimistehtävien palautusajankohdat opintojaksokohtaisia. Opintojaksojen opetukseen etukäteen ilmoittautumisedellytys WebOodi-järjestelmässä tulee huomioida.

Tarkemmat aikataulut ja opetukseen ilmoittautuminen aikataulutetusti WebOodissa opintojaksoittain etukäteen.

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimivat Moodle-verkko-oppimisympäristöt: JOK/ Moodle ja UEF/ Moodle.


PAKOLLISET OPINTOJAKSOT


Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan
- hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia
- tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa
- osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin
- ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa
- osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi

Sisältö: Sanaston merkitys ja sanaston kartuttamisen tukeminen; suomen kirjoitus- ja äännejärjestelmä; verbien ja nominien taivutuskategoriat ja niiden käyttö; kielen käyttörakenteiden haltuunotto ja integroiminen viestintätilanteisiin; oppimateriaalin arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; puhekieli ja muu suomen kielen variaatio.

Suoritustavat: Verkkokurssin tehtävät, kirjallinen työ Moodlessa ja muita oppimistehtäviä.


Kulttuurienvälinen viestintä 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun
- osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua
- tietää, mitkä tekijät vaikuttavat kulttuuriseen sopeutumiseen
- osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta
- pystyy erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti

Sisältö: Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

1) Kirjatentti EXAMissa (itsenäistä työskentelyä 135 t)
2) Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäistä työskentelyä 135 t)

Oppimateriaali:

KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31.
LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170.
VARIS, MARKKU (toim.) 2011: Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus.
TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111.
Lisäksi artikkelipaketti (Moodle-ympäristössä).


Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
- tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä
- osaa kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet
- tuntee oppimistulosten arvioinnin periaatteet
- osaa hyödyntää kietitaitotasojen kuvauksia opetuksen suunnittelussa
- tuntee erilaiset kielitaitokäsitykset

Sisältö: Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset; vieraan kielen opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

Suoritustapa: Oppimistehtävät: itsenäistä työskentelyä 135 t. Tehtävät saatavilla Moodlessa.

Oppimateriaalit: Oppimistehtävissä mainittu materiaali.


LISÄKSI KAKSI SEURAAVISTA OPINTOJAKSOISTA

Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, mitä funktionaalisella kielikäsityksellä ja toiminnallisella pedagogiikalla tarkoitetaan
- ymmärtää, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan
- ymmärtää kielen, kielitietoisuuden ja laajojen oppimisympäristöjen merkityksen oppimisessa, opiskelussa ja työelämässä
- ymmärtää äidinkielen ja monikielisyyden merkityksen osana ihmisen identiteettiä
- osaa tunnistaa ja analysoida oman alansa kielellisiä käytänteitä kielitietoisuuden näkökulmasta
- ymmärtää oman oppiaineensa merkityksen suomen kielen oppimisympäristönä;
osaa reflektoida ja kehittää omaa pedagogiikkaansa funktionaalisuuden, toiminnallisuuden ja kielitietoisuuden näkökulmista

Sisältö: Funktionaalinen kielikäsitys ja sen vaikutukset pedagogiikkaan, toiminnalliset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt, oman oppiaineen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien kehittäminen, toiminnallinen pedagogiikka ja kielitietoisuus ilmiöinä ja tutkimuskohteina, oman opetuksen reflektointi ja kehittäminen.

Suorittamistavat: Luennot (10 t) ja niihin liittyvät oppimistehtävät (125 t). Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.


Harjoittelu 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa eritellä seuraamiaan oppitunteja
- osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin sekä kuvata ja arvioida omaa opetustyötään.

Sisältö: S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu, pitäminen ja arvioiminen.

Suoritustavat: S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista harjoittelupaikoissa, jotka opiskelija itse järjestää, ja raportin laatiminen niiden pohjalta. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös itse muista suoritustavoista. Ota yhteyttä vastuuopettajaan ennen harjoittelun aloittamista.

Toteutustavat: Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan.

Oppimateriaalit: Ohjeet ja suorituslomake Moodle-ympäristössä.


S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee S2-opetuksen kielitaitotavoitteet sekä kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa
- tuntee keinot, jolla opettaja pystyy tukemaan S2-oppijaa saavuttamaan tavoitteensa

Sisältö: S2-opetuksen kielitaitotavoitteet eurooppalaisessa viitekehyksessä, kielitaidon ja oppimistulosten arvioinnin kriteerit ja menetelmät erilaisissa S2-opetuskonteksteissa (varhais-, esi- ja perusopetus, lukio-opetus, kotoutumiskoulutus, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ulkomailla Suomi-koulut sekä yliopistot).

Suoritustapa: Verkkolukupiiri Moodlessa: tiedonhakutehtävät, keskustelutehtävät lähdekirjallisuuden pohjalta, suunnittelutehtävät ja arviointiharjoitukset sekä kirjallinen lopputyö.

Oppimateriaali: Moodle-ympäristön kurssimateriaali, joka sisältää mm. opetussuunnitelmia, arvioinnin oppaita ja apuvälineitä (mm. kielitaidon taitotasojen yleiseurooppalainen viitekehys) kokeita ja testejä sekä tekstinäytteitä arviointiharjoituksiin (mm. oppijakorpukset) sekä tutkimuskirjallisuutta.


Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa