• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

 • Ajankohta: keskiviikko 01.01.2020 - lauantai 31.12.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot/ Kouvola
 • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 01.05.2020
 • Hinta: 680 eur (360€ + avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 320€)

Tapahtuman kuvaus

Opintoihin on jatkuva haku!

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op), 7.1.-31.4.2020
 • Sosiaalityön etiikka (5 op), 16.3.-15.5.2020
 • Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi ( 2 op), 18.1., 1.2. ja 15.2. klo 9-16
 • Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op), 2.3. - 8.5.2020
 • Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa (5 op), 3.2. - 10.5.2020
 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), verkkotentti päivät: 18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020
 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5 op), syksy 2020
 • Sosiaalityön käytännön työmenetelmät/Social Work Practice Methods ( 5 op), syksy 2020
 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), syksy 2020

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot.

Tutortunnit: Opintojen yhteydessä on mahdollisuus osallistua tutortunneille, joissa tutor Anne Korpelainen auttaa sinua opinnoissa eteenpäin.Tutor-tapaamiset järjestetään jokaisen opintojakson alun yhteydessä seuraavasti:

Ti 7.1. klo 9-10.30 Kouvola, Prikaatintie 9
          Klo 13-14.30 Kotka, Jylppy koulutustila Metso

Ma 3.2. klo 9-10.30 Kotka, Jylppy koulutustila Metso
            Klo 13-14.30 Kouvola, Prikaatintie 9

Ma 16.3 klo 9-10.30 Kouvola, Prikaatintie 9
             Klo 13-14.30 Kotka, Jylppy koulutustila Metso

Ma 27.4 klo 9-10.30 Kotka, Jylppy koulutustila Metso
             Klo 13-14.30 Kouvola, Prikaatintie 9

SOSIAALIOIKEUS SOSIAALITYÖSSÄ 5 op

Ajankohta: 7.1.-30.4.2020.

Toteutus: Verkko, verkkotehtävät.

Suoritustavat: Opintojaksolle osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista verkko-oppimisympäristössä. Verkossa suoritettavat oppimistehtävät.  

Sisältö: Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta merkityksellisten perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet. Opintojakson tavoitteena on herätellä opiskelijan oikeudellisten ongelmien hahmottamiskykyä sekä perehdyttää hänet juridisen tiedonhankinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteisiin.

Opettaja: OTM Oskari Korhonen.

Kirjallisuus:

 • Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.
 • Husa, Jaakko – Pohjolainen, Teuvo 2014. Julkisen vallan oikeudelliset perusteet.
 • Kulla, Heikki – Koskinen, Seppo 2016 Virkamiesoikeuden perusteet.
 • Mäenpää, Olli 2016. Julkisuusperiaate.
 •  Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.

Kirjallisuus löydettävissä Alma Talentin verkkokirjahyllystä.

Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö I

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

SOSIAALITYÖN ETIIKKA 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso ajalla: 16.3.–15.5.2020. Verkkovälitteiset luennot 20.-21.3.2020, pe klo 16.30–20.00 ja la klo 8.30–15.00

Toteutustavat: Verkko-opetus. Työskentely koostuu verkkovälitteisistä luento-osuuksista (AC), pienryhmätyöskentelystä verkossa ja kirjallisuudesta.

Suoritustavat: Opiskelija rakentaa kurssin aikana oppimistehtävän, jossa hän hyödyntää kirjallisuutta, luentomateriaaleja sekä yhteistä verkkotyöskentelyä. Oppimistehtävä jaetaan verkkokeskustelussa pienryhmissä. Jakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkotyöskentelyyn Moodlessa.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin että osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaaeri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtojaeettiseltä kannalta.

Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä ratkaisuja.

Kirjallisuus:

 • Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012.
 • Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali ja terveysalalla. Gaudeamus.
 • Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

Opettaja: YTT Raija Väisänen

Arviointi: 0-5.

Lisätietoja: Jos Sosiaalityön etiikka-jakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op). Opintojakso alkaa 2.3.2020. Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus aineopintojen kokonaisuuteen, jaksolle ei ole opintomaksua, koska se on korvaava jakso.

SOSIAALINEN KUNTOUTUS ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEISSA 5 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkkotyöskentely 3.2. - 10.5.2020. Verkkotentit: 10.3.2020, 7.4.2020 ja 5.5.2020 (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).

Suoritustavat: aktiivinen työskentely verkossa, verkkotentti, oppimispäiväkirja

Toteutus: verkko-opetus

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskunnallisia kytkentöjä, teoreettisia lähtökohtia ja muuttuvia toimintaympäristöjä. Lisäksi opiskelija osaa analysoida sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden erilaisia elämäntilanteita ja osaa arvioida asiakkaiden muutostarpeita ja heidän oikeuksiensa toteutumista.

Sisältö:
Sosiaalisen kuntoutuksen käsite, sosiaalinen toimintakyky, syrjäytyminen ja osallisuus eri ikäisten asiakkaiden elämäntilanteissa ja eri kohdeilmiöissä.

Tentittävä kirjallisuus:
1) Saari J.: Huono-osaisuus: elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla. Helsinki: Gaudeamus, 2015.

2) Martin, J.: Safeguarding adults. Lyme Regis: Russell House, 2007.

Muu oppimateriaali:
Köyhyys ja huono-osaisuus sosiaalityössä:
1) Forssen, K., Roivainen, I., Ylinen, S. & Heinonen, J. (toim.): Kohtaako sosiaalityö köyhyyden. Kuopio: UNIpress, 2012.

2) Nummela T.: Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Itä-Suomen yliopisto, 2011.

Gerontologinen sosiaalityö:
1) Koskinen, S. & Seppänen M.: Gerontologinen sosiaalityö. Teoksessa Gerontologia, toim. J. Jyrkämä, T. Rantanen, A.

2) Aromaa, 2013, 444–453 2) Ray, M. & Phillips, J.: Social Work with Older People. Basinstoge: Palgrave Macmillan, 2012.

3) Vaarama, M., Pieper, R. & Sixsmith, A.: Care-related Quality of Life in Old Age. Concepts, Models, and Empirical Findings. New York: Springer, 2008

4) Andersson, S.: Ageing in Place - Ikäihmisten asumisen ongelmat ja sosiaaliset suhteet. Gerontologia 2012, 26 (1), 2–13, 2.

Nuorten syrjäytyminen:

1) Vauhkonen,T., Kallio,J. & Eerola, J.: Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2017, 82 (5), 501-512.

Vammaisuus:
1) Martin, M.: Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Acta Universitaties Lapponiensis 328. Lapin yliopisto, 2016.

2)Kuntoutus-lehti teemanumero sosiaalisesta kuntoutuksesta 4/2012.

Ja muu myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Opettaja: tutkijatohtori, YTT, FM Merja Tarvainen.

Arviointi: 0-5.

SOSIAALITYÖN LAADULLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI  2 op

Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso ajalla: 2.3. - 8.5.2020. Työskentelytapa jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista.

Suoritus- ja toteutustapa: Ryhmissä tehtävä harjoitustyö. Aktiivinen työskentely verkossa.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin (suositellaan), Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.

Opettaja: Ma. professori, YTT Sanna Laulainen.

TILASTOLLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE 3 op

Ajankohta: verkkokurssi, mahdollisuus valita suoritusaika

Toteutus: Verkkotentti päivät: 18.2.2020, 14.4.2020 ja 2.6.2020.

Opettaja: YTT Timo Tammi

SOSIAALITYÖN TILASTOLLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI  2 op

Lähiopetuksen ajankohdat: 18.1.2020, 1.2.2020. ja 15.2.2020 klo 9-16. Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola, 3. krs.

Suoritustapa: Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 % kurssin kontaktiopetuksesta ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. Lähiopetus (20 t) ja verkkotyöskentely.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö:
Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen. Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssin lopputyönä pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.intojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta.

Opetusmateriaali: Opettajan jaksolla jakama materiaali.

Edeltävät opinnot: Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Suostellaan Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin- opintojaksoa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty - hylätty.

Opettaja: yliopistonrehtori, YTT Veli-Matti Poutanen.

 

TAPAUSKOHTAINEN SOSIAALITYÖ SUHTEINA JA PROSESSEINA 5 OP

Ajankohta: syksy 2020

SOSIAALITYÖN KÄYTÄNNÖN TYÖMENETELMÄT 5 op

Ajankohta: syksy 2020

LAADULLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE 3 op

Ajankohta: syksy 2020.

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa