• Opi uutta

Terveyden edistäminen ja terveystieto -perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 eur + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 225 €

Tapahtuman kuvaus

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Suositeltavaa on aloittaa perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä. Vain yksittäisille perusopintojen vapaavalintaisille opintojaksoille on osallistujakiintiöt.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.


OPETUSSUUNNITELMA 

Yhteiset opintojaksot 13 op:

4310521 Terveyden edistämisen perusteet 5 op 
4450347 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 3 op 
4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op

Valinnaiset opintojaksot 12 op:

4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op 
4450343 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op
4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op 

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (syksy 2021)
5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (syksy 2021)
4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (kevät 2022)
4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (kevät 2022)
5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (kevät 2022)

Ravitsemustieteen opinnoista:

4460807 Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op (16.8.-27.9.2021 TAI 21.2.-4.4.2022) 
4460731 Ravitsemustieteen perusteet 4 op (30.8.-1.11.2021 TAI 10.1.-7.3.2022)
4460733 Ravitsemus ja liikunta 4 op (6.9.-1.11.2021 TAI 3.1.-28.2.2022)
4460746 Ruokakulttuuri 2 op (verkkotenttipäivät: 28.9.2021, 23.11.2021, 15.2.2022, 12.4.2022, 14.6.2022)

Hoitotieteen opinnoista:

4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op (1.9.2021 - 31.7.2022)


YHTEISET OPINTOJAKSOT 13 op

4310521 Terveyden edistämisen perusteet 5 op

Aika: Opintojakso on opiskeltavissa  01.09.2021-31.07.2022 välisenä aikana. 

Vaihtoehtoiset orientaatiotehtävän ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman palautuspäivät lukuvuonna 2021-2022: 30.9.2021, 30.11.2021, 28.2.2022, 30.4.2022 ja 31.7.2022. Verkkotentti avoinna syyskuun, marraskuun, helmikuun, huhtikuun ja kesä-heinäkuun. Tarkempia tietoja löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristössä.

Tavoitteet:   
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata terveyden edistämisen ja terveystiedon perusteita ja keskeisiä sisältöalueita
- määritellä ja tunnistaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä sekä käyttää niitä asianmukaisesti
- rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintoihin
- arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa

Opettaja: TtT Ari Haaranen

Sisältö: Terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeiset käsitteet, perusteet ja sisältöalueet. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen rakenne ja opetustarjonta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

Suoritustapa: Orientaatiotehtävä, henkilökohtainen opintosuunnitelma ja verkkotentti. Itsenäinen työskentely 135 h.

Kirjallisuus:

1. Duodecim. 2017. Koulun terveyskirjasto. 

2. Summanen A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Opetushallitus, Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere. 

3. Paahtama S. 2016. Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016. 

4. Pietilä A-M. & Terkamo-Moisio A. 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, no 26. Sivut: 13-72, 193-199. 

Verkkotentti perustuu rajatusti oppimateriaaliin. Tenttiin kuuluvat alueet kuvattu tarkemmin opintojakson verkko-oppimisympäristössä.


4450347 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 3 op 

Aika: 15.9.- 29.11.2021 TAI 15.2.-31.3.2022

Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua. Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.

Tavoitteet:  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää kansanterveystieteen kehityksen, peruskäsitteet ja toimintaympäristön sekä tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja ratkaisumahdollisuudet.

Opettaja: Dosentti Tiina Rissanen

Sisältö: Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus -käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli.

Suoritustapa: Omatoiminen opiskelu, sisältää oppimistehtävät 81 h.

Kirjallisuus: videoluennot ja  verkkomateriaali

Lisätiedot: Opintojakso on pakollinen Terveyden edistäminen ja terveystieto sekä Kansanterveystieteen perusopintojen kokonaisuudessa.


4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op

Aika: 10.1.-13.3.2022

Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto -perusopintojen Moodlessa.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata terveysopetuksen, ohjauksen ja oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset
- kuvata terveydenlukutaito -käsitteen terveysosaamisessa
- arvioida näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältöä ja menetelmiä
- soveltaa terveysopetuksen arviointimentelmiä

Opettaja: Professori Hannele Turunen

Sisältö: Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset, teoreettiset lähtökohdat ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana. Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät. Terveysosaamisen arviointi.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja oppimistehtävät, opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: verkkomateriaali


VALINNAISET OPINTOJAKSOT 13 op


4310523 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op

Aika: 4.10.-30.11.2021

Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöissä.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansainvälisten ja kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista
- kuvata terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa
- arvioida, miten terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa
- soveltaa terveystietoa oppimistehtävässä

Opettaja: Professori Hannele Turunen
 
Sisältö: Terveystiedon keskeiset sisältöalueet ja terveystiedon opetuksen ja terveysoppimisen ajankohtaiset sisällöt:
- Kiusaamattomuuden ja väkivallattomuuden vahvistaminen sekä ongelmien ehkäiseminen
- Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa
- Medialukutaidon yhteydet terveyteen
- Mielenterveyden voimavarat
- Riittävän unen ja levon merkitys arkirytmissä
- Seksuaaliterveyden edistäminen terveyttä tukevana kasvuna ja kehityksenä
- Sosiaalisten taitojen ja sosiaalisen terveyden merkitys
- Suunterveys osana terveystietoa
- Tupakoimattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen
- Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa

Suoritustapa: Verkko-oppimistehtävät ja verkkokeskustelu. Itsenäisen työn osuus 100%.

Kirjallisuus: Verkkomateriaali.


4450343 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op

Aika: 15.2.-11.4.2022
HUOM! opintojaksolla opiskelijakiintiö, 30 opiskelijaa

Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöissä. 

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata terveyttä edistävän kouluyhteisön terveyttä, hyvinvointia ja oppimista tukevat periaatteet, keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat 
- nimetä keskeiset kansalliset ja kansainväliset velvoittavat ja ohjaavat asiakirjat kouluyhteisön terveyteen liittyen 
- eritellä kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä soveltaa tätä tietoa kouluyhteisön terveyden edistämisessä 
- soveltaa ajankohtaista tutkimustietoa kouluyhteisön terveyteen liittyviä ilmiöitä tarkastellessaan 

Opettajat: Dosentti Marjorita Sormunen ja professori Terhi Saaranen

Sisältö: Kouluyhteisön terveyden edistämisen teoreettiset perusteet, ajankohtaiset teemat ja tutkimus. Kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen asiakirjat. 

Suoritustapa: Omatoiminen opiskelu sisältäen oppimistehtävät 108 h.

Kirjallisuus: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.


4450344 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op

Aika: 2.3.-3.5.2022

Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta löytyy Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöissä.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnille
- ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja kansanterveysongelmien ehkäisyssä
- perehtyy virallisen ja kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä.

Opettaja: Dosentti Tiina Rissanen

Sisältö: Kansanterveys ja terveyskäyttäytyminen; ravitsemus, ergonomia ja lääkkeiden käyttö terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä; terveyttä edistävät palvelut. 

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti. Itsenäisen työn osuus 100 %.

Kirjallisuus: Verkkomateriaali

 

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.
 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa