• Opi uutta

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 26 op (UEF)

  • Ajankohta: 11.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.09.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 200 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Ergonomian perusopinnot tarjoavat laaja-alaista ja monitieteistä opetusta ergonomian eri osa-alueilla. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, kuvaamaan ja mittaamaan ergonomisia ilmiöitä sekä soveltamaan tietoa käytännössä yrityksissä ja työpaikoilla. Opinnot suoritettuaan hän myöskin tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina, hallitsee peruskäsitteet ja tutkimusasetelmat sekä osaa tutkita epidemiologisia tutkimusraportteja. 

Opinnot sopivat kaikille työhyvinvoinnista ja ergonomiasta kiinnostuneille, erityisesti työsuojelun, työterveyden ja henkilöstöhallinnon toimijoille. Opinnot eivät edellytä aiempaa kokemusta tai opintoja aihealueelta.


OPETUSSUUNNITELMA

4450337 Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
4450340 Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
4450339 Työyhteisö ja osaaminen 7 op
4450338 Työympäristö 4 op
4450348 Johdatus epidemiologiaan ja biotatistiikkaan 4 op

Ensimmäisenä opintokokonaisuudesta suoritetaan Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet. Muut opintojaksot opiskelija voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta jaksot ovat aikataulutettuja.


4450337 Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

Aika: 11.9.-31.12.2021
Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa viimeistään 14.9.2021.

Opintojakso järjestetään monimuoto-opetuksena siten, että opintojakson alussa la 11.9. klo 9-13 on aloitusinfo ja opintojakson loppupuolella (noin 3 kk:n kuluttua) seminaari, jossa opiskelijat esittelevät kehittämissuunnitelmiaan.  (Liveluennot etäyhteydellä.)

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida työpaikan kehittämistarpeita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. 

Suoritustapa:
Mittaukset joko
1. työpaikalla; työpaikan kokonaistilanteen arviointi sähköisen kyselyn avulla tai
2. Moodle-oppimisympäristössä olevan materiaalin avulla.
Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Opinnot voi suorittaa siis videotallenteiden avulla myös ilman todellista työpaikkaa.

Kirjallisuus: Verkossa oleva oppimateriaali ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.


4450340 Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op

Aika: 15.9.-31.12.2021
Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa viimeistään 14.9.2021.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työn keskeiset fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä osaa kuvata terveellisen ja turvallisen työskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa nimetä toimintakyvyn osa-alueet, mitata fyysistä toimintakykyä ja osaa selittää toimintakyvyn ja työn vaatimusten yhteyttä työn tekemiseen.

Sisältö: Opintojaksolla tunnistetaan työn keskeiset fyysiset kuormitustekijät ja arvioidaan työn vaatimuksia työntekijän toimintakyvylle sekä fyysisestä kuormituksesta aiheutuvan riskin suuruutta työntekijän terveydelle. Lisäksi arvioidaan työntekijän toimintakykyä.

Suoritustapa:
Mittaukset joko
1. työpaikalla; työn luonne, työn vaiheet, työasennot ja -liikkeet, taakkojen käsittely ja toistotyö, fyysisen toimintakyvyn mittaukset (kehon painoindeksi, UKK-kävelytesti, lihaskuntotestit, tasapainotesti) tai
2. Moodle-oppimisympäristössä olevan materiaalin avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Opinnot voi suorittaa myös videotallenteiden avulla ilman todellista työpaikkaa.

Kirjallisuus: Moodlessa oleva ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

 Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot: Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op. Opintojaksot voi suorittaa myös samanaikaisesti.


4450339 Työyhteisö ja osaaminen 7 op

Aika: 15.1.-30.4.2022

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja osaa analysoida niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö: Opintojaksolla selvitetään, miten johtaminen, ryhmissä ja tiimeissä työskentely, työpaikan ihmissuhteet ja osaaminen vaikuttavat työyhteisön hyvinvointiin.

Suoritustapa:
Mittaukset joko
1. työpaikalla: työyhteisön työhyvinvoinnin ja osaamisen arviointi sähköisen kyselyn avulla tai
2. Moodle-oppimisympäristössä olevaa materiaalia hyödyntäen. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös videomateriaalin avulla ilman todellista työpaikkaa.

Kirjallisuus: Moodlessa oleva ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot: Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op


4450338 Työympäristö 4 op

Aika: 15.4.-30.6.2022

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida työympäristön terveys- ja turvallisuusriskejä.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työympäristön vaara- ja haittatekijöiden aiheuttamiin terveys- ja turvallisuusriskeihin sekä niiden vaikutuksiin työn tuottavuudelle ja laadulle sekä terveysvaarojen vähentämisen periaatteisiin. 

Suoritustapa:  
Mittaukset joko
1. työpaikalla; työpaikan altisteiden ja riskien (tapaturmat, biologiset tekijät, kemikaalit, ilmanvaihto, lämpöolot, melu, tärinä ja valaistus) arviointi sähköisen kyselyn avulla tai
2. Moodle-oppimisympäristössä olevan materiaalin avulla. Kirjalliset oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn

Opinnot voi suorittaa myös videotallenteiden avulla ilman todellista työpaikkaa.

Kirjallisuus:  Moodlessa olevai ja muu oppimistehtäviä tukeva lähdemateriaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot: Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op


4450348 Johdatus epidemiologiaan ja biotatistiikkaan 4 op

Aika: Kevätlukukausi 2022

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja hallitsee epidemiologisen ajattelutavan ja peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää biostatistiikan peruskäsitteet ja tunnistaa ja osaa arvioida epidemiologisen tutkimusraportin olennaisen sisällön.

Sisältö: Sairauksien esiintyvyyden mittasuureet. Altistuminen, riskitekijä, riski. Epidemiologiset tutkimusasetelmat. Syy-yhteyden arviointi. Tutkimusten tulkinta ja virhelähteet. Muuttujat, luokittelut, aineistot ja tulosten kuvaus, yhteyksien tutkimisen periaatteita. Tutkimussuunnitelma ja tutkimusraportti. Tutkimusetiikka.

Suoritustapa:  Verkkoluentotallenteet (1 h), omatoiminen opiskelu (80 h), verkkotentti, oppimistehtävä (1 tehtävä) (20 h).

Kirjallisuus:  
Verkossa jaettava materiaali.
Verkkotenttiä varten oppikirjana Uhari, M. & Nieminen, P.: Epidemiologia ja biostatistiikka. 2.p, Duodecim, 2012.
Oheislukemistona Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede, SanomaPro, 2013, luku 7.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. 

Lisätietoja: Opintojaksolle kirjautuminen Moodlessa aukeaa aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan. Opinnoissa voi olla myös aikataulutettuja tehtäviä. Tarkempia tietoja toteutuksesta annetaan opintokokonaisuuden Moodlessa.
 

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa