• Opi uutta

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 26.08.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 225 €

Tapahtuman kuvaus

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa.

Erityispedagogiikan perusopinnot sopivat opetus -ja koulutustehtävissä toimiville, erityiskasvatuksen kelpoisuus- tai tutkinto-opintoja suunnitteleville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, perustutkinto-opiskelijoille sivuaineeksi mutta myös kaikille teemasta kiinnostuneille.

Opinnot alkavat to 26.8.2021 klo 17-19 pidettävällä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston infolla. 

Tuutori: KM Tero Tuononen


OPINTOJAKSOT

2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
2310122 Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
2310123 Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (yhteinen osa ja eriytyvä osa, erityispedagogiikka)
2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op (osa a ja osa b)
2220131 Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op


2310121: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä
 - tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet 

Sisältö: 
Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka). 

Suoritustavat: 
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2: 

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot 22 t (saatavissa myös tallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t 

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Moodlessa olevat luentotallenteet 22 t; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen yksilötyönä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t 

Toteutustavat: 

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot: käsitteet 4 t, eri kasvatustieteet 4 x 3 t ja metodiset perusteet 6 t (yht. 22 t), 2-3 hengen pienryhmässä suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää. 

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Yksilötyönä luentotallenteiden ja oppimateriaalien avulla suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää 

Oppimateriaalit: 
Kurssikirjallisuus: 
- Rinne, Kivirauma & Lehtinen: Johdatus kasvatustieteisiin (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; vain osittain) 
- Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen: Tutkimuksen voimasanat (2013 tai uudempi painos) 
- Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit 

Arvosteluperusteet: 
Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus). 


2310122y: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja 
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta   

Sisältö:
Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Suoritustavat:
Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.
 
Toteutustavat:
Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat tentin avoimen yliopiston tenttipäivinä tai Exam-tenttinä.

Oppimateriaalit:
- artikkelikooste (n. 250 s., saatavissa verkosta)
 
Arvosteluperusteet:
Luento- ja kirjallisuustentti arvioidaan asteikolla 0-5


2310122d: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa, erityispedagogiikka 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja 
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta

Sisältö:
Koulutuksittain eriytyvä osa: tieteen- tai koulutusalan historiallis-filosofiset erityiskysymykset

Suoritustavat:
Kirjallisuuden tenttiminen (2 t); omatoiminen työskentely 52 t.

Toteutustavat:
Kirjallisuuden tenttiminen joko sähköisenä tenttinä Exam-tenttijärjestelmässä (https://exam.uef.fi/ ) tai avoimen yliopiston tenttipäivinä.

Oppimateriaalit:
- Vehmas, S. (toim.): Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan (1. painos tai uudempi).

Arvosteluperusteet:
0–5


2310123y: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta
- ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset 
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:

Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.

Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Oppimateriaalit:
Yhteisen osan kirjallisuus:
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013: Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) 
 - Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010: The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arvosteluperusteet:
Yksilö- tai ryhmätentti/ opintopiirin loppuraportti / oppimistehtävät: 0-5

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää-, sivuaine- ja avoimen opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson 5 op kokonaisuuden suorittamalla englanninkielisen opintojakson 2230109 Finnish education and Society, 5 ECTS.


2310123d: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa, erityispedagogiikka 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja
yhteiskunnallisia merkityksiä
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta
- ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset 
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:
 Oppimateriaaliin perustuva yksilö- tai paritehtävä. Opiskelijan itsenäisen työn osuus (81 h).

Oppimateriaalit:
- Vähäkylä, L. & Reivinen, J. (toim.) 2013: Ketä kiinnostaa – Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. (Saatavana sähköisenä kirjana) 278 s.
 JA JOKO
- Connor, D.J., Valle, J. W., Hale, C. (eds) 2014: Practicing Disability Studies in Education. (saatavana sähköisenä kirjana) 247 s. TAI
- Corcoran, T. White, J & Whitburn, B (Eds.) 2015: Disability  studies. Educating for inclusion. (Saatavana sähköisenä kirjana) 271 s.

Arvosteluperusteet:
Yksilö- tai paritehtävä arvioidaan asteikolla 0–5


2220114a: Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
- tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
- osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena

Sisältö:
Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Suoritustavat:
Kirjallisuuden tenttiminen (2 t); omatoiminen työskentely 79 t.

Toteutustavat:
Kirjallisuuden tenttiminen joko sähköisenä tenttinä Exam-tenttijärjestelmässä (https://exam.uef.fi/) tai avoimen yliopiston tenttipäivinä.
Kirjallisuuskuulustelu on suoritettava hyväksytysti ennen verkkotehtävän aloittamista.
HUOM!  Kaikki teokset tentitään samalla tenttikerralla.

Oppimateriaalit:
Tentittävä kirjallisuus:
- Metsäpelto R-L. & Feldt T. (toim.) 2010: Meitä on moneksi. PS-kustannus. 357 s.
- Laine, K. 2005: Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. Otava. 264 s.
- Vilén, M. 2009: Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu. 43 s. (verkkomateriaali).

Arvosteluperusteet:
Kirjallisuuskuulustelu 0-5


2220114b: Yksilön kehitys ja sen tukeminen, verkkotehtävä 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tunnistaa yksilöllisen kehityksen monitahoisuutta erilaisissa kasvuympäristöissä
- tuntee toimintatapoja, joilla yksilön kehitystä voidaan tukea
- osaa käyttää kasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta oman ajattelunsa tukena

Sisältö:
Opintojakso sisältää yksilön kehityksen ja sen havainnoinnin eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä.

Suoritustavat:
Verkkotehtävä (2 op), omatoiminen työskentely 52 t.

Toteutustavat:
Opintojaksolle voi ilmoittautua ja osallistua kirjallisuuden (2220114a) suorittamisen jälkeen. 

Oppimateriaalit:
Verkkotehtävän materiaali:
- Kasvatus-lehti 5/2013: Motivaatiotekijät oppimisessa-teemanumero (soveltuvin osin).
- Hotulainen, R. & Lappalainen, K. 2011:  Pre-School Socio-Emotional Behaviour and its Correlation to Self-Perceptions and Strengths of Young Adults. Emotional and Behavioural Difficulties 16 (4), 365-381.
- Friman, H. & Määttä, S., & Salmi, E. 2013: Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja. NMI. (verkkomateriaali)
- ADHD-liitto: Lopeta! Lyhytelokuva luokkahuoneen vuorovaikutustilanteesta. (videomateriaali)

Arvosteluperusteet:
Verkkotehtävä hyv-hyl

Edellytykset:
2220114a Yksilön kehitys ja sen tukeminen, kirjallisuus 3 op


2220131: Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- reflektoida ryhmässä erityispedagogisen arkitiedon ja teoreettisen tiedon välistä suhdetta
- arvioida kokemuksellista tietoa suhteessa teoreettiseen tietoon
- arvioida eri tavoin tuotetun tiedon merkitystä erityispedagogiikan nykypäivän käytänteille

Sisältö: 
Erityispedagogisen arkitiedon piirteet. Keskeiset erityispedagogiset käsitteet. Teoreettisen tiedon kytkeytyminen erityispedagogisiin nykykäytänteisiin.

Suoritustavat:
Opintopiirityöskentely sähköisellä oppimisalustalla, kirjallinen tai audiovisuaalinen oppimistehtävä. Opiskelijan itsenäisen työn osuus (135 h).

Toteutustavat:
Verkkotyöskentely

Oppimateriaalit:
- Moberg S. ym. 2015: Erityispedagogiikan perusteet, Helsinki: WSOY tai verkkokirja 2015.
- Jahnukainen M. (toim.) 2012:  Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa, Lastensuojelun
keskusliitto, s. 15-54 ja 183-401 tai verkkokirja 2015, osat 1 ja 3-4.
- Erityispedagogiikkaan liittyvät kaunokirjalliset teokset, elokuvat ja audiovisuaaliset materiaalit
ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvosteluperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opintopiirityöskentelyyn verkossa hyv-hyl, oppimistehtävä 0-5.
 

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa