• Opi uutta

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, varhaiskasvatus 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 24.08.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot alkavat ti 24.8.2021 klo 17-19 pidettävällä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston infolla.


OPETUSSUUNNITELMA

2310121: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 
2310122y: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
2310122b: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 2 op 
2310123y: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
2310123b: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa VaKa 3 op 
2310211a: P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op
P: 2310211b Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op
2310212: P: Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op 
2310217: P: Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op 


Tuutori: KM Tero Tuononen


Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä
 - tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet

Sisältö: 
Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka). 

Suoritustavat: 
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2: 

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot 22 t (saatavissa myös tallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t 

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Moodlessa olevat luentotallenteet 22 t; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen yksilötyönä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t 

Toteutustavat: 

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot: käsitteet 4 t, eri kasvatustieteet 4 x 3 t ja metodiset perusteet 6 t (yht. 22 t), 2-3 hengen pienryhmässä suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää. 

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Yksilötyönä luentotallenteiden ja oppimateriaalien avulla suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää 

Oppimateriaalit: 
Kurssikirjallisuus: 
- Rinne, Kivirauma & Lehtinen: Johdatus kasvatustieteisiin. (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; vain osittain)
- Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen: Tutkimuksen voimasanat 
- Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit 

Arvosteluperusteet: 
Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus). 


2310122y: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija osaa 
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään
 - arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
 - vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja
 - tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta 

Sisältö: 
Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus. 

Suoritustavat: 
Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t. 

Oppimateriaalit: 
Artikkelikooste (saatavissa verkosta) 

Toteutustapa: 
Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat tentin avoimen yliopiston tenttipäivinä tai Exam-tenttinä. 
 

2310122b: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa VaKa 2 op

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija osaa 
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään
 - arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
 - vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja
 - tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta 

Sisältö:      
Koulutuksittain eriytyvä osa: tieteen- tai koulutusalan historiallis-filosofiset erityiskysymykset

Suoritustavat:
- Opintopiirityöskentely (54 t) 

Oppimateriaalit: 

Eriytyvän osan kirjallisuus:
B. VAKA:
- Opettajan jakama materiaali.
- Meretniemi, M. 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. (Soveltuvin osin, s. 1-155, 282-317). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0203-4

Arvosteluperusteet:
Opintopiirityöskentely hyväksytty – hylätty. 


2310123y: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija
 - tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset 
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö: 
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille. 

Suoritustavat: 
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t. 

Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia. 

Oppimateriaalit: 
Yhteisen osan kirjallisuus: 
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)
- Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) 

Arvosteluperusteet: 
Yksilö- tai ryhmätentti / opintopiirin loppuraportti / oppimistehtävät: 0-5 


2310123b: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa VaKa 3 op 

Opiskelija
 - tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta
 - ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset 
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö: 
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille. 

Suoritustavat: 
Yksilö- tai ryhmätehtävä.
Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi yhteisellä tapaamisella. Ohjeistus tenttiä ja tehtävää varten löytyy verkkoympäristöstä, jonka sijainti ilmoitetaan opintojakson alussa olevan yhteisen tapaamisen yhteydessä. Yksilö- tai ryhmätehtävä pohjautuvat eriytyvän osan kirjallisuuteen ja erikseen ilmoitettavaan aineistoon.

Oppimateriaalit: 
Leena Alanen & Kirsti Karila (2009). Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta.
ja
JOKO RoRy McDowall Clarc (2016). Childhood in society for the early years.
TAI Madeleine Leonard (2015). The sociology of children, Childhood and Generation.
sekä opintojakson alussa ilmoitettava aineisto.

Arvosteluperusteet: 
Yksilö- tai ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0–5.


2310211a: P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa 
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen)
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa

Sisältö: 
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet. 

Oppimateriaalit: kaikille yhteinen kirjallisuus 
- Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I. 2014 (tai myöhempi painos): Ihmisen psykologinen kehitys. (s. 1-230) 
- Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016: Kasvatuspsykologia (3. uud. p.)

Suoritustavat: 
Striimattavat ja tallennettavat luennot 24 t, luentojen ja kirjallisuuden etätentti 2 t, itsenäinen työskentely 65 t

Arvosteluperusteet: 
Luentojen ja kirjallisuuden etätentti: arviointi asteikolla 0-5. 
HUOM! Tentissä arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden muodostama kokonaisuus, jossa eri osa-alueet on suoritettava hyväksytysti. Tarvittaessa tentti myös uusitaan kaikkien osien kokonaisuutena. 


P: 2310211b Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa 
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen)
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa

Sisältö: 
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet. 

Oppimateriaalit: 
Opintopiirityöskentelyyn verkkoympäristössä ilmoitetut sähköiset materiaalit. 

Suoritustavat:
Verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, itsenäinen työskentely 40 t. 

Arvosteluperusteet: 
Opintopiirityöskentelyn tehtävä: hyv/hyl 


2310212: P: Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija 
- tiedostaa kasvatus- ja koulutusalalla toimivien pedagogiseen työhön kohdistuvat odotukset ja osaamisvaatimukset yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta 
- ymmärtää kasvatus- ja koulutusalaa ohjaavien suunnitelmien ja määräysten merkityksen pedagogista työtä ohjaavana tekijänä 
- tiedostaa opetus- ja kasvatusajattelun, pedagogisen lähestymistavan ja oppimisen yhteyden
- ymmärtää portfolion merkityksen pedagogisen asiantuntijuuden rakentumisen välineenä 

Sisältö: 
Kasvatus- ja koulutusalan keskeiset pedagogiset käsitteet; kasvatus- ja koulutusalaa ohjaavat suunnitelmat ja määräykset pedagogiikan lähtökohtana; tutkiva pedagoginen ja didaktinen ajattelu yksilön ja ryhmän tasolla tapahtuvassa opetus-ohjaus-oppimis-prosessissa; portfolio ammatillisen kehittymisen tukena 

Suoritustavat: 
Luennot 14 t tai luentomateriaalit verkkoympäristössä, pienryhmäopetus: verkkoympäristössä ohjattu pienryhmätehtävä 4 t sekä O365-ympäristöön tutustuminen sekä portfoliotyöskentelyn aloittaminen 4 t. Itsenäinen työskentely 32 t. 

Oppimateriaalit: 
Oheiskirjallisuus: valtakunnalliset varhaiskasvatuksen ja opetussuunnitelmien perusteet, kontaktiopetuksen yhteydessä jaettava ajankohtainen kirjallisuus 

Arvosteluperusteet: 
Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen hyv/hyl, opintotehtävät luennolta hyv/hyl, opintotehtävä pienryhmätyöskentelystä hyv/hyl, ammatillisen kasvun portfolion aloittaminen hyv/hyl. 

Edellytykset: 
Suoritetaan samanaikaisesti Orientoivan harjoittelun (H1) tai Orientaatio varhaiskasvatukseen opintojakson kanssa. Oppimisen ja kehityksen perusteet suoritetaan joko edeltävästi taikka samaan aikaan. 

Lisätietoja: 
Opintojakso muodostaa yhdessä H1-harjoittelun (3 op) tai Orientaatio varhaiskasvatukseen (3 op) opintojakson kanssa opintokokonaisuuden Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 5 op

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, erityisesti varhaiskasvatus -opintokokonaisuutta avoimessa yliopistossa suorittavat opiskelijat suorittavat opintojakson kokonaisuudessaan verkkokurssina.


2310217: P: Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op 

Osaamistavoitteet: 
Opiskelija osaa: 
- pohtia reflektiivisesti varhaiskasvatusta koskevia asenteitaan ja ennakkokäsityksiään
- tarkastella ja kuvata lastentarhanopettajan työtehtäviä sekä toiminta- ja oppimisympäristöjä
- tunnistaa erilaisten ja eri-ikäisten lasten kasvun, kehityksen, oppimisen ja toimijuuden tunnuspiirteitä 
- liittää pohdintansa teoreettisiin näkökulmiin ja oman pedagogisen kasvatusajattelunsa kehittämiseen 

Sisältö: 
Varhaiskasvatuksen opettajan työn kokonaiskuva; turvallinen, yksilön osallisuutta tukeva toimintaympäristö; kasvatuksen, opetuksen ja hoidon tavoitteellinen havainnointi; arkiajattelu ja teoreettinen ajattelu kasvatusalalla; toteutus- ja toimintaohjeessa mainitut tehtävät 

Suoritustavat: 
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

1) Seminaarityöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20 t, itsenäistä työskentelyä 41 t.
2) Verkkotyöskentely 20 t, päiväkodeissa toteutettavat havainnointi- ja oppimistehtävät 20 t, itsenäistä työskentelyä 41 t.

Oppimateriaalit: 
Oheismateriaali: 
- Koivula, M. Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. 2017 (toim.): Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin) 
- Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
- Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
- Seminaareissa jaettava sähköinen lisämateriaali 

Arvosteluperusteet: 
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn tai verkkotyöskentelyyn, portfolioon koottavien oppimistehtävien vertaisarviointi ja hyväksytty suorittaminen. 

Edellytykset: 
Suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op kanssa. 

 

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa