• Opi uutta

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 25.08.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 20.08.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 235 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot alkavat ke 25.8.2021 klo 17-19 Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston infolla.


OPETUSSUUNNITELMA

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op (suoritus kerralla)

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (yhteensä 5 op)
• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa 2 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (yhteensä 5 op)
• Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op ja
• Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa 3 op

Oppimisen ja kehityksen perusteet (yhteensä 5 op)
• Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op ja
• Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op

Toimijana kasvatusalalla 5 op (suoritus kerralla)

Tuutori: KM Tero Tuononen


2310121: Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet
- tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä
- tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet

Sisältö:
Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Suoritustavat:
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2: 

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot 22 t (saatavissa myös tallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Moodlessa olevat luentotallenteet 22 t; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen yksilötyönä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Toteutustavat:

Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot: käsitteet 4 t, eri kasvatustieteet 4 x 3 t ja metodiset perusteet 6 t (yht. 22 t), 2-3 hengen pienryhmässä suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää.

Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Yksilötyönä luentotallenteiden ja oppimateriaalien avulla suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää

Oppimateriaalit:
Kurssikirjallisuus:
- Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; vain osittain)
- Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” 
- Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Arvosteluperusteet:
Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus).


2310122y: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja j
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta   

Sisältö:
Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Suoritustavat:
Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.

Toteutustavat:
Perustutkinto-opiskelijat tenttivät joko lähitenttinä Joensuussa tai Exam-tenttinä. 
Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat tentin avoimen yliopiston tenttipäivinä tai Exam-tenttinä.

Oppimateriaalit:
Yhteinen osa:
- artikkelikooste (n. 250 s., saatavissa verkosta)

Arvosteluperusteet:
Luento- ja kirjallisuustentti arvioidaan asteikolla 0-5


2310122c: Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään
- arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista
- vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja
- tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan
näkökulmasta

Sisältö:
Tieteen- tai koulutusalan historiallis-filosofiset erityiskysymykset

Suoritustavat:
Opiskelija valitsee joko suoritustavan 1 tai 2:
Suoritustapa 1: Opintopiiri 13 t, omatoiminen työskentely 41 t
Suoritustapa 2: Kirjallinen tehtävä 54 t.

Oppimateriaalit:
Opettajan jakama sähköinen materiaali

Arvosteluperusteet:
Opintopiiriraportin tai kirjallisen tehtävän perusteella: hyväksytty – hylätty


2310123y: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset 
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:

Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.

Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Oppimateriaalit:
- Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) 
- Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arvosteluperusteet:
Yksilö- tai ryhmätentti/ opintopiirin loppuraportti / oppimistehtävät: 0-5


2310123c: Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä
- tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja
yhteiskunnallisia merkityksiä
- osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta
- ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia
- tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset 
- on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:
Aloitustapaaminen 2 t (myös etäyhteys); oppimateriaaleihin pohjautuva lukupäiväkirja 79 t.

Toteutustavat:
Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella.

Oppimateriaalit:
- Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset
- Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. 370 s. 33 e. SKTS Nro 73.
- Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)

Arvosteluperusteet:
Lukupäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5


2310211a: P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen)
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin 
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Suoritustavat:
Striimattavat ja tallennettavat luennot 24 t, luentojen ja kirjallisuuden etätentti 2 t, itsenäinen työskentely 65 t

Oppimateriaalit:
Tentitään luentokuulustelun yhteydessä:
- Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I.  2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. (s. 1-230)
- Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.).
Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Arvosteluperusteet:
Luentojen ja kirjallisuuden etätentti: arviointi asteikolla 0-5. 
HUOM! Tentissä arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden muodostama kokonaisuus, jossa eri osa-alueet on suoritettava hyväksytysti. 
Tarvittaessa tentti myös uusitaan kaikkien osien kokonaisuutena. 


2310211b: P: Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen)
- tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin 
- tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Suoritustavat:

Suoritustapa 1 (opettajankoulutukset): Pienryhmätyöskentely 14 t, itsenäinen työskentely (opintopiirissä ja yksin) 40 t 

Suoritustapa 2 (vain kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, terveystieteen opiskelijat sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen avoimen yliopiston opiskelijat): verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, itsenäinen työskentely 40 t.  

Oppimateriaalit:
Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Arvosteluperusteet:
Opintopiirityöskentelyn tehtävä: hyv/hyl


2230108: Toimijana kasvatusalalla (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
- tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
- on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
- on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Sisältö:
Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Kasvatusalan ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Generalistikoulutus ja työmarkkinat.

Suoritustavat:
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

Suoritustapa 1: Luennot 12 t, pienryhmäharjoitukset 6 t, oppimistehtävät 40 t, omatoiminen työskentely 77 t.

Suoritustapa 2. Luentoja vastaavien verkkotehtävien teko 12 t, pienryhmäharjoitukset ja keskustelut verkossa 6 t, oppimistehtävät 40 t, omatoiminen työskentely 77 t

Toteutustavat:
Yksi oppimistehtävä voi olla opiskelijan itse hankkimassa paikassa tehtävä työseuranta (job shadowing eli ”viikko kasvatustieteilijän mukana”).

Oppimateriaalit:
Soveltuvin osin
- Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
- Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
- Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KMtutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. 
- Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
- Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.

Arvosteluperusteet:
Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty
Suoritustapa 2: Luentoja vastaavat tehtävät ja oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty. Verkkokeskustelut:
hyväksytty-hylätty

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa