• Opi uutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuus 25 op

  • Ajankohta: 01.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: x
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Opetussuunnitelma

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op  
Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op 
Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op 
Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op  
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*  
SNOMED CT, Peruskurssi 5 op* 
(* vaihtoehtoisia) 

Osaamistavoitteet: 
Perusopinnot suoritettuuaan opiskelija osaa
- selittää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä
- tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeisiä teorioita ja menetelmiä
- soveltaa tietosuojaa ja -turvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa
- tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden tiedonhallintaan liittyviä tekijöitä
- soveltaa oppimaansa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan käytännöissä


1. Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan (MOOC) 1 op

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa
- tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueet
- selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä

Sisältö: Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa.Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö.Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.  

Suoritustapa: Verkko-opetus 27 h. Videoluennot sekä omatoiminen perehtyminen osoitettuun materiaaliin. Oppimistehtävät ja sähköinen monivalintatentti.

Oppimateriaalit: Videoluennot ja oppimisympäristössä määritelty kirjallisuus.

Aikataulu: Verkkokurssi, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.


2. Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö (MOOC) 1 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja kuvata
- kirjaamiseen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa
- tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen
- lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa

Sisältö: Mitä on monialainen kirjaaminen? Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntö. Perusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta. Mitä eri sote-ammattien edustajien tule tietää toistensa asiakas/potilastyön kirjaamisesta.

Suoritustapa: Verkkokurssi, joka sisältää: videoluennot 23 h ja kirjalliseen materiaaliin tutustuminen 3 h. Moodle-monivalintatentti 1 h, yhteensä omatoiminen työskentely 27 h.

Oppimateriaalit: Videoluennot ja 2 kirjallista dokumenttia.


3. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet
- etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä
- kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
- kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen. 

Suoritustapa: Verkko-opetus 87 h, sisältäen videoluentoja, kirjallisuuteen tutustumista, oppimistehtäviä ja monivalintatentin.

Oppimateriaalit: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali. Tarvittava oppimateriaali on saatavissa sähköisenä. 

Aikataulu: Opintojakso sisältää aikataulutettuja osioita, jotka suoritetaan määräaikaan mennessä. 

Edeltävät opinnot: Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (MOOC)


4. Tietosuoja ja -turva 5 op

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeiset tietosuoja- ja -turvasäädökset ja -ohjeet
- antaa esimerkkejä niiden käytännön merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle
- nimetä organisaation toimijat ja niiden tehtävät tietosuojatyössä
- tunnistaa tietosuojaan ja -turvaan liittyviä riskejä

Sisältö: Tietosuoja- ja turvatoiminnan erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Yksityisyyden suoja. Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet. Tietosuojan ja -turvan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoturvapolitiikka.

Suoritustapa: Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtäviä, aikataulutettu ryhmätehtävä ja monivalintatentti. 

Oppimateriaalit: 
- Andreasson A., Riikonen J., Ylipartanen A. 2019. Osaava tietosuojavastaava. Tietosanoma. Helsinki.
- Andreasson A., Koivisto J., Ylipartanen A. 2017. Tietosuojakäsikirja johdolle. Tietosanoma. Helsinki.
- Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali.

Aikataulu: Opintojaksolla on yksi aikataulutettu ryhmätehtävä, muuten opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä. 


5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja sen erityispiirteistä
- soveltaa oppimaansa tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä
- analysoida tiedonhallinnan ja palvelutoiminnan keskinäisiä suhteita

Sisältö: Sosiaali– ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset sisältöalueet ja soveltamisalueet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa. 

Suoritustapa: Kirjallinen kuulustelu Moodlessa.

Oppimateriaalit: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali.

Aikataulu: Suositellaan perusopintojen viimeiseksi opintojaksoksi. Jakso kokoaan peruspintokokonaisuuden sisällön. 


6. Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää tiedonhallinnan merkityksen osana asiakas- ja potilasturvallisuutta
- selittää laadukkaan tiedon tuottamisen ja välittämisen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa
- tunnistaa aiheeseen liittyvät oikeudelliset kysymykset
- arvioida laitteiden, sovellusten ja sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön sekä käyttöönottoon liittyviä hyötyjä ja riskejä

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Turvallinen tiedonhallinta ja tietorakenteet organisaatioissa. Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laiteturvallisuus. Sähköisten palveluiden turvallisuus. Tiedonhallinnan häiriötilanteisiin varautuminen. 

Suoritustapa: Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät. Kokoavan oppimistehtävän palautus loka-, joulu-, huhti- tai heinäkuun loppuun mennessä. 

Oppimateriaalit: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali.

Edeltävät opinnot: Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan


7. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op *

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tiedonhallinnan keskeisen toimijaverkoston ja sen toimijoiden tehtävät
- tunnistaa tiedonhallintaa ohjaavat keskeiset säädökset
- määritellä tiedonhallinnan ekosysteemin toimintaympäristön

Sisältö: Tiedonhallinnan toimintaympäristö, toimijat ja niiden tehtävät, tiedonhallinnan edellytykset, toimintaa ohjaava lainsäädäntö.  

Suoritustapa: Verkko-opetus 135 h. Videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät ja harjoitustyöt.

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa tulee olla suoritettuna määräpäivään mennessä ennen kuin opiskelija pääsee etenemään toiseen osaan. Toinen osa suoritetaan opintojakson päättymiseen mennessä. 

Oppimateriaalit: Opintojakson Moodle-ympäristössä ilmoitettava oppimateriaali. 

Aikataulu: Kevätlukukausi 


8. SNOMED CT, peruskurssi 5 op *

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa SNOMED CT:n käytön hyödyt potilastietojärjestelmissä
- osaa kuvata ja selittää SNOMED CT:n käsitteitä, komponentteja ja referenssijoukkoja sekä tunnistaa yhteistyön merkityksen ja mahdollisuudet kansainvälisen termistön kehittämistyössä

Sisältö: Mitä tarkoittaa SNOMED CT? Mitä vaatimuksia SNOMED CT:n käyttö edellyttää? Organisaatioiden saamat edut SNOMED CT:n käytöstä. Mikä merkitys on kliinisellä tiedolla? SNOMED CT:n käsitemaailma, komponentit ja referenssijoukot. SNOMED CT:n mukauttaminen.  

Suoritustapa: Verkkokurssi, joka sisältää: videoluennot ja kirjalliseen materiaaliin tutustuminen moduuleittain, joissa kussakin monivalintatentti, yhteensä omatoiminen työskentely 135 h. 

Oppimateriaalit: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali.

Aikataulu:  Opintojakson voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti määräpäivään mennessä. 

*) Vaihtoehtoiset opintojaksot

 

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.


Oikeus muutoksiin pidätetään. 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa