• Opi uutta

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

5410176 Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
5426101A Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op (MOOC)
5426101B Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
5410178 Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
5425020A Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
5410179 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
− Tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja ymmärtää näiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa.
− Ymmärtää ja osaa kuvata johtamis- ja organisaatioteorioita ja teorioiden vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön johtamistilanteissa.
− Perehtyy ja osaa määritellä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimuksellisia lähtökohtia ja tieteellisen tiedon käyttöä yhteiskunnassa ja omassa työssään sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.
− Perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa valmiuksia akateemiseen opiskeluun.  

1. Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata akateemisen opiskelun vaatimuksia ja arvioi ja kehittää itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti omia opiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan akateemisessa opiskelussa sekä verkkoympäristössä
- tunnistaa tieteellisyyden ja tieteellisen toiminnan perusperiaatteita
- osaa kuvata sosiaali- ja terveyshallintotieteen syntyä, kehitystä ja nykytilaa ja osaa nimetä hallintotieteen keskeisiä teorioita ja selittää niiden merkitystä nykypäivän organisaatioissa
- kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähdemateriaalia hyödyntäen ja soveltaa kriittisesti reflektoiden teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin

Sisältö: Akateemisen opiskelun perusperiaatteet; tieteellisyys ja tieteellinen toiminta; sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys; hallintotieteen keskeiset teoriat

Suoritustapa: Oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Itsenäinen työskentely 135 t. 

Lisätiedot: Opintojakso sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät ja opintojakso toteutetaan kerran lukuvuodessa. 


2. Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteitä, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa
- tunnistaa keskeisen sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön
- tunnistaa taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla
- osaa rakentaa yhteistä tietopohjaa ja ymmärrystä eri ammattilaisille toimintaympäristöön liittyvistä asioista.

Sisältö: Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuus (palveluntuottajat, palvelujen järjestäminen, poliittinen päätöksenteko) ja palvelujen taloudellinen ohjaus; sosiaali- ja terveyspalveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö; sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamissuunnat ja pyrkimykset.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 81 t. Verkkotehtävät.

Lisätiedot: Opintojakso toteutetaan syys- ja kevätlukukaudella.


3. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteet
- analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa
- erotella ja analysoida taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla
- osaa ilmaista mielipiteitään rakentavasti ja luotettavaan tietoon perustuen

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat; taloudellinen organisointi; päätöksenteko; ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustapa: Johdatus sosiaali ja terveyspalvelujärjestemiin MOOC 3 op, jonka lisäksi itsenäinen työskentely 54 t sisältäen esseen ja mediaseurannan.

Lisätiedot: Opintojakso toteutetaan syys- ja kevätlukukaudella.


4. Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op

Osaamistavoitteet: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ja osaa nimetä hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden keskeiset koulukunnat
- hahmottaa koulukuntien ajallisen kehittymisen
- erottaa koulukuntien ilmentymisen nykypäivän organisaatioissa
- tunnistaa alan klassikot ja niiden merkityksen tieteenalan kehitykselle

Sisältö: Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat

Suoritustapa: Verkkotentit. Itsenäinen työskentely 135 t. 

Lisätiedot: Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella.


5. Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ja osaa määritellä johtamisen peruskäsitteitä ja osaa hyödyntää niitä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa
- ymmärtää ja osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteitä johtamisen näkökulmasta
- tuntee henkilöstövoimavarojen, muutoksen ja muutoksen johtamisen teoriaa ja osaa soveltaa teoriaa käytännön johtamistilanteissa

Sisältö: Johtamisen peruskäsitteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisyyden johtaminen. Henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtaminen. 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely 135 t.

Lisätiedot: Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella ja sisältää tarkasti aikataulutetut tehtävät.


6. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimusalueita ja tutkimuksia
- tunnistaa ja ymmärtää metodologiaa ja tutkimuksissa käytettyjä metodologisia valintoja
- saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa ja saa valmiuksia tietokantojen käyttöön

Sisältö: Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tiedonhakua valitsemastaan aiheesta. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä. 

Suoritustapa: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely 135 t.

Lisätiedot: Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella.


Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään. 


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa