• Opi uutta

Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettajat
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2021
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 185 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksut 225 €

Tapahtuman kuvaus

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä
ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja 
kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta.

Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Suoritustavat: verkko-opinnot, kahdella jaksolla kirjallinen tentti 

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija 
•    tunnistaa vanhenemisen ja vanhuuden monimuotoisena ilmiönä
•    tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen
•    tuntee yleisimmät vanhenemismuutokset
•    tuntee iäkkäiden terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavat keskeiset tekijät
•    on omaksunut perustiedon ikääntyneille yleisistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävistä sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista
•    hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmän rakennetta, toimintaa, hoito- ja palveluketjuja sekä toimintaa sääteleviä ohjeistuksia ja lainsäädäntöä
•    on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvää tietoa
•    on saavuttanut hyvät perusvalmiudet pohtia ikääntymisen, vanhustyön ja vanhuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä.

Perusopintojen opintojaksot

•    4450353 Johdatus gerontologiaan 2 op
•    55134001 Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op
•    4450354 Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op
•    55134002 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op
•    4450355 Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op


Johdatus gerontologiaan 2 op

Aika: syyslukukausi 2021

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan piskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista. 

Sisältö: Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.

Suoritustavat: Luentotallenteet, 2 oppimistehtävää

Oppimateriaalit:

1.) Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 1 (Gerontologia tieteenalana), 2 (Väestön määrän ja rakenteen kehitys) ja 3 (Elinaika ja kuolemansyyt).  
2) Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 11 teesiä ikääntymisestä. 
Gerontologia-lehden 2020 viimeinen numero (teemanro kokonaisuutena) 34(4)2020. Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja -teemanumero. 
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.  

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, oppimistehtävät. Arvostelu HYV-HYL


Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

Aika: syyslukukausi 2021

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
•    osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta
•    osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä
•    osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus. 

Suoritustapa: Luentotallenteet, verkkolukupiiri ja oppimistehtävät verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit:

Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.  
Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001.  
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.  

Arvosteluperusteet: Arvostelu 0-5


Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

Aika: syyslukukausi 2021

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista fyysisistä, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tiedostaa miten iäkkään ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät. 

Sisältö: Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.  

Suoritustapa: Luentotallenteet ja tehtävät verkkoympäristössä sekä verkkotentti

Oppimateriaalit:
1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 4, 5, 10 -21.
2. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M.. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Osat VI Geriatrinen preventio ja VII Kuntoutus sekä osasta IV Vanhusten sairaanhoidon erityispiirteitä luku Vanhus ja suu.
3. Ravitsemussuositukset ikääntyneille
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävät verkossa hyv-hyl ja tentti 0-5


Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

Aika: kevätlukukausi 2022

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
•    osaa selittää, mistä suomalaisen yhteiskunnan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus muodostuu ja miten palvelujärjestelmää kehitetään
•    tunnistaa ikääntyneiden palveluiden monialaisuuden merkityksen
•    osaa eritellä ikääntyneiden palveluita säätelevän keskeisen lainsäädännön sisältöjä
•    tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden hoitoon ja palveluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Sisältö: Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan kuvaus sekä palveluiden ohjaus ja valvonta.  Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoito- ja palveluketjut. Kokonaisvaltainen vastuu ikääntyneen asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista monialaisissa ja uudistuvissa sote-palveluissa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettiset kysymykset ja ohjeistukset. 

Suoritustavat: Verkkokeskustelut ja tehtävät verkkoympäristössä sekä essee

Oppimateriaalit:
Luentotallenteet Moodlessa. 
Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut. Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arvosteluperusteet: Tehtävät ja verkkokeskustelut hyväksytty-hylätty ja essee 0-5


Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Aika: kevätlukukausi 2022

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.  

Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen. 

Suoritustavat: Verkkoluennot ja tehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä verkkotentti

Oppimateriaalit:

1. Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.
2. Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Soveltuvin osin.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Arvosteluperusteet: Tehtävät verkko-oppimisympäristössä hyv-hyl ja tentti 0-5


Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeusaika ja ilmoittautumiskäytäntö on muuttunut. Tarkemmat tiedot saat ilmoittautumissivulla ja ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi tulevassa viestissä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa