2020-2021 Johtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
 • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 270 €

Tapahtuman kuvaus

Johtamisen sivuainekokonaisuus on tarjolla perusopintojen (vähintään 25 op) laajuisena. Johtamisen kokonaisuus on mahdollista suorittaa myös aineopintokokonaisuutena siten, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot 26/30 op ja sen lisäksi sivuainekokonaisuuden opintoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus (60 op) tulee täyteen. Opiskelija, joka on aloittanut aineopinnot tämän rakenteen mukaisesti, voi suorittaa sivuaineensa loppuun tämän rakenteen mukaisesti 31.7.2023 mennessä.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (vaihtoehtoiset tehtävänpalautus-/tenttipäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta). Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Opintojaksot 2020-2021  

 • Johtamisen perusteet 6 op (Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin)      
 • Strategic Management 6 op           
 • Muutoksen johtaminen 6 op      
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op
 • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – luentotallenteita, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä.

Tavoitteet: Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Opintomaksu kattaa opiskelijan vapaasti valitsemat viisi opintojaksoa (30 op).

Arviointi: Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset opintojaksokohtaiset suorituspäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta.


JOHTAMISEN PERUSTEET 6 op

Sisältö: Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät lv. 2020-2021: 20.10.2020, 24.11.2020, 16.2.2021 ja 13.4.2021.

Kirjallisuus:

 • Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

Tavoitteet: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja  muuttuvassa palvelutaloudessa.

Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.


STRATEGIC MANAGEMENT 6 op

Sisältö: Strategy and strategic position. Competitive advantage. Strategic options and criteria and tools to evaluate the options. Development of strategies in organizations. Organizational structures, organizational processes and relationship management. Organization's position in the external environment, the determinants of strategic capability, the influence of, history and culture on strategy.

Online examination and/or written assignments. You may write course work only in English.

Kirjallisuus:

 • Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R.: Exploring Corporate Strategy. 8th edition. Prentice Hall, 2008, or preferably a more recent edition

Tavoitteet    

Student can

 • describe the basic concepts, tools and foundations of strategic management
 • choose appropriate concepts and tools of strategic management to produce a diagnosis on a strategic management related problem
 • identify and evaluate her/his own online learning strategies and learning outcomes

Opetuksen aika ja paikka: Self-study 162 h
Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2019-2020:
31.10.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 31.5.2020 ja 31.7.2020

Lisätietoja: Teaching Language: English 


MUUTOKSEN JOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:

 • McCalman, J., Paton, R. A. & Siebert, S. 2016. Change management: A guide to effective implementation. London: Sage
 • Harvard Business Review on Change. 1998. Boston, MA: Harvard Business School Press
 • Kotter, J. P. & Cohen, D. S. 2002. Heart of change: Real-life stories of how people change their organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • tietää muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat
 • tuntee muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi.
 • oppii analysoimaan ja käsitteellistämään muutosjohtamisen tutkimusaluetta

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät:
13.10.2020, 8.12.2020, 9.3.2021, 9.5.2021


HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN JA JOHTAJUUS 6 op

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön
- selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta
- tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
- soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi
- arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin

Sisältö:

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti.
Tasa-arvo ja monimuotoisuus. Työoikeuden periaatteet. Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen.
Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: rekrytointi ja valinta, suorituksen johtaminen ja motivaatio, palkitseminen, osamisen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu.  
Johtajuus: vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.


Suoritustavat: Oppimistehtävien loppuraportti. Ks. erillinen suoritusohje.

Toteutustavat: Kirjallisuuteen perustuvat oppimistehtävät, joiden tukena videoluentoja, podcasteja, medialinkkejä, harjoitustehtäviä sekä lopuksi itsearviointi. Itsenäinen työskentely. 

Oppimateriaalit (molemmat kirjat sähköisenä UEF Primossa 11/2020 alkaen):

1) Rees, G. & Smith, P.E. (2017) Strategic Human Resource Management. An International Perspective. 2 ed. Sage TAI Leopold, J., Harris, L.  (2005 tai uudempi). The Strategic Managing of Human Resources, Prentice Hall.

2) Viitala, R. (2007 tai uudempi) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä TAI Viitala, R. (2021)   Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.

3) Harjoitustehtäviin liitetyt aineistot + vapaavalintaiset tutkimus- ja media-aineistot.

Vastuuopettaja: Mirjami Ikonen, Joensuun kampus

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät lukuvuonna 2021: 31.1.2021, 31.3.2021, 31.5.2021


OSUUSTOIMINNAN IDEA JA OSUUSKUNTA YRITYSMUOTONA 6 op

Sisältö: Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta. Keskinäisyys.

Verkko-kurssi, joka sisältää 26 tuntia videoluentoja, jotka on toteutettu yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Kirjalliset tehtävät, joissa opiskelija perehtyy valitsemiinsa teemoihin syvällisemmin sekä reflektoi kurssin sisältöä oppimispäiväkirjan muodossa. Itsenäinen työskentely (harjoitustehtävät ja kirjallisuuteen tutustuminen)

Suoritustapa: Videoluentoja 26 tuntia. Itsenäistä työskentelyä (kirjalliset tehtävät ja kirjallisuuteen perehtyminen) 136 tuntia.

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija tuntee osuustoiminnan idean ja hahmottaa siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opiskelija tietää, millaisia eri osuuskuntatyyppejä markkinoilla toimii. Opiskelija ymmärtää miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista ja miksi se on jo perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet.

Taidolliset: Opiskelija osaa havainnollistaa osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Hän omaksuu valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä: toimia osuuskunnan palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Kurssi antaa myös valmiuksia arvioida, toimiiko osuuskunta arvojensa mukaisesti. Kurssi tarjoaa valmiuksia myös osuuskuntayrittäjyyteen.  

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Molemmat oppimistehtävät muodostavat 50% arvosanasta. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää molempien osa-alueiden hyväksytysti suorittamista.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät:
31.10.2020, 30.12.2020, 31.1.2021, 30.4.2021 sekä 31.7.2021


LUOTTAMUS JOHTAJUUDEN VOIMAVARANA JA TAITONA 6 op

Sisältö: Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää valmiuksia opitun soveltamiseen käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana. - Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana - Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset) - Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa - Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen - Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia - Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Kirjallisuus:

 • Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:    

Tiedolliset:
Opiskelija osaa

 • määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa.
 • luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä
 • analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia.

Taidolliset:
Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

Vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät:
30.9.2020, 31.10.2020, 31.12.2020, 31.1.2021, 31.3.2021, 31.7.2021.

Oikeus muutoksiin pidätetty.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa