TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

  • Ajankohta: 16.03.2021 - 27.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Turun yliopisto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 02.03.2021
  • Hinta: 90 € € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 50 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Turun yliopiston avoimen yliopiston Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuutta ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona.

Vastuuopettaja: Koulutuspäällikkö Hanna-Kaisa Aalto, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 

Aika: Ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4. klo 16.30-19.00 

Sisältö
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä.

Opetus
Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

Kirjallisuus
Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? 
Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa