Sosiaalityön käytäntö 2, 10 op (UEF)

  • Ajankohta: 15.01.2021 - 23.04.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: YTT Mari Suonio
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.11.2020
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston maksu 320 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 100 €

Tapahtuman kuvaus

Aloitusseminaari: 15.1. 2021 klo 16:30-20 Kouvolassa. Seurataan koronatilannetta ja tarpeen mukaan siirretään etätoteutukseen
Loppuseminaari: 23.4.2021 16:30-20 Kouvolassa. Seurataan koronatilannetta ja tarpeen mukaan siirretään etätoteutukseen.

Vaatimukset: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Itä-Suomen yliopiston tutkintorakenteen (avoimessa yliopistossa tarjottavat opinnot) mukaan perusopinnot kokonaisuudessaan sekä Tapauskohtainen sosiaalityön suhteina ja prosesseina 5 op. 

Ilmoittaudu opintoihin ja ilmoita seuraavaksi kaikki edeltävät sosiaalityön tutkintorakenteeseen liittyvät opintosi osoitteeseen elina.ivakko@kymenlaakso.fi. 

  • Sosiaalityön perusopinnot tehtynä (UEF:n mukaan)? Arvosana? (Näkyy opintorekisterissä, kun perusopinnot ”koottu”)
  •  Onko Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina suoritettu?
  •  Pääaineopintojen eli sosiaalityön opintojen kokonaisopintopistemäärä?
  •  Kokonaisopintopistemäärä?

à OPINTOSUORITUSOTE  hyvä keino osoittaa suoritukset: WebOodista saa tilattua sähköisesti

Opiskelijamäärä: Maksimimäärä opiskelijoita 25. Mikäli edeltävät opinnot kokonaisuudessaan suorittaneita opiskelijoita on hakijoissa enemmän kuin maksimimäärä, opiskelijat valitaan suoritettujen pääaineopintojen ja sosiaalityön tutkintorakenteeseen kuuluvien muiden opintojen kokonaisopintopistemäärän perusteella. Jos vielä tasapisteet tarkastelemme arvosanoja. Opiskelijoiden valinnat tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän 30.11 jälkeen. Opiskelijalle lähetetään tieto 10.12 mennessä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa tapauskohtaisen sosiaalityön suunnitelmallisen prosessin ja ammatillisen asiakaskohtaisen vuorovaikutuksen käytännön sosiaalityössä. Hän osaa soveltaa asiakastyön vuorovaikutusta ja dokumentointia käytännöissä. Opiskelija osaa analysoida sosiaalityön käytäntöjä tutkimuksen pohjalta ja tulkita sosiaalityön yhteiskunnallista merkitystä. 

Sisältö: Tapauskohtaisuus sosiaalityön käytännöissä: asiakastyön suunnitelmallinen prosessi, vuorovaikutus ja dokumentointi sosiaalityön erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Suoritustavat: Käytännön opiskelu 6 vkoa (30 pv), josta verkkotyöskentelyn ja käytäntöraportin osuus 10 %. Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaariin 8 h (alku- ja päättöseminaari).  

Toteutustavat: Ohjattu käytännön työskentely opiskelijan valitsemassa ja yliopiston hyväksymässä paikassa; henkilökohtaisiin osaamistavoiteisiin perustuva käytäntösuunnitelma; asiakastyöhön, sosiaalityön tutkimukseen ja oman oppimisen reflektointiin liittyvä käytäntöraportti sekä seminaari 8 h. 

Oppimateriaalit:
1) Pohjola, A. & Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. PS-kustannus, 2010.
2) Strömberg-Jakka, M. & Karttunen, T. (toim.) Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisten arkeen. PS-kustannus, 2012.
3) Poikela, R.: Asiakassuunnitelma asiakaslähtöistä auttamista tavoitteellistamassa. Kohteen rakentumisen moniääninen menetelmä. Helsingin yliopisto, 2010.
4) Laitinen, M. & Niskala, A.(toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino, 2013. 
Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa -raportti 
Oheismateriaali: Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2016.

Arvosteluperusteet: 0–5
Arviointi perustuu opiskelijan ja käytännön ohjaajan yhteiseen tavoitearviointiin (50 % arvosanasta) sekä yliopiston ohjaavan opettajan käytäntöraporttiin pohjautuvaan arviointiin oppimisprosessista (50 % arvosanasta). 

Edellytykset: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina, Sosiaalityön käytäntö 1. 

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa