Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op (UEF)

  • Ajankohta: 02.11.2020 - 30.06.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2020
  • Hinta: 445 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 100 €

Tapahtuman kuvaus

ENNAKKOTIETO!

Aika: Päivitetään myöhemmin 

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman sekä argumentoida tieteellisesti ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.

Sisältö
Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Suoritustavat
Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn 34 h, tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, oppilasvastaväittäjänä toimiminen, kevään kandikonferenssiin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Kandikonferenssin voi korvata pitämällä tutkielmastaan esityksen kansallisella tai kansainvälisellä tieteellisellä foorumilla.
Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana.
Kandidaatin tutkielma tehdään yksilötyönä.

Toteutustavat
Ryhmätyöskentely 34 h

Oppimateriaalit
Hirsjärvi S. & Remes P. & Sajavaara P.: Tutki ja kirjoita. Tammi 2009 ja Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Opettaja: Vastaava opettaja yliopistonlehtori, tieto päivitetään myöhemmin

Edellytykset
Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Sosiaalityön perusopintokokonaisuus tulee olla kokonaan suoritettu. Sosiaalityön aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina ja Sosiaalityön käytäntö 2, tutkimusmenetelmäopinnoista tulee olla suoritettuna opintojaksot Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Sosiaalityön tutkimuksen analysoiminen, Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille sekä Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi. Tutkielman alustava aihe tulee lähettää ennen ensimmäistä seminaarikokoontumista opintojakson vastuuopettajalle.

Lisätietoja
Opintojaksolla käytetään Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää.

Sosiaalityön kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa ei voi korvata amk- /ylempi amk -tutkielmalla. Jos tutkielma ei valmistu kahdessa lukukaudessa, tulee seminaarityöskentelyä joko jatkaa seuraavalla lukukaudella uudessa seminaarissa tai tutkielman ollessa viimeistelyvaiheessa itsenäisenä työskentelynä ohjaajan tukemana.

Kypsyysnäyte katsotaan suoritetuksi hyväksytyn kandidaatintutkielman yhteydessä.

Tietoja päivitetään alkusyksyn aikana, kun niitä saadaan yliopistolta.

Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja

Elina Ivakko
040 555 9094
elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.