2021-2022 Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)

  • Ajankohta: 12.01.2021 - 31.05.2022
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: Turun yliopisto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 29.12.2020
  • Hinta: 310 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €

Tapahtuman kuvaus

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Osaamistavoitteet

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opetus

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja ne alkavat tammikuussa 2021 ja päättyvät joulukuussa 2021. Opiskelua tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Kymenlaakson kesäyliopistossa. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan. 

Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkoluennoille (tallenteet) sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Ryhmäkokoontumiset ajoittuvat kahdelle lukukaudelle (kevät ja syksy 2021). Opiskelun tukena on opintomateriaali ja keskustelualueet Moodle-oppimisympäristössä.

TUTU1 ja TUTUS2 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi.

Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Opinto-oikeus on voimassa 1.1.2021-31.7.2022.

Vastuuopettaja: Koulutuspäällikkö Hanna-Kaisa Aalto, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 


TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Aika: Ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2.2021 klo 16.30-19.00 Kymenlaakson kesäyliopistossa. Seurataan korona tilannetta, pidetäänkö opinnot kokonaan zoom yhteyden kautta, vai onko paikallisella ryhmällä mahdollista kokoontua myös lähitapaamiseen. 

Poissaolot opintoryhmäkokoontumista: poissaolojen korvaamiset sovitaan paikallisen tuutorin kanssa, läsnäolon vähimmäismäärä on 5/7.

Sisältö
Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen 21 t, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Kirjallisuus
Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
The Thing from the Future -peli
Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

Aika: Ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4  klo 16.30-19.00 Kymenlaakson kesäyliopistossa

Sisältö
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä.

Opetus
Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

Kirjallisuus
Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? 
Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot


TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (FUTS3603)

Aika: syys-lokakuu 2021

Sisältö
Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Opintosuoritukset
Verkkokurssi; virtuaaliluennot ja harjoitustehtävät virtuaaliluentojen yhteydessä sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä kirjallinen harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Opetus
1-2 tuutorikokoontumista tarpeen mukaan. Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.

Kirjallisuus
Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Edeltävät opinnot
Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU1 ja TUTUS2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTUS3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu opintojaksoilla 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.


TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (FUTS3604)

Aika: Marras-joulukuu 2021. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa.

Sisältö:
Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintosuoritukset
Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus
Verkkokurssi, 7 x 1 t, virtuaaliluennot, itsenäinen työskentely ja harjoitukset. Tarvittaessa 1-2 tuutorikokoontumista.

Kirjallisuus
Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.


TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (FUTS3605)

Aika: Opintojaksoon ei sisälly opintoryhmätyöskentelyä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevään 2021 aikana Moodlessa.

Sisältö
Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Opintosuoritukset
Opintojakson suorituksena on essee tai vapaaehtoinen osallistuminen tieteenalan konferenssiin, jossa on 30 euron tapahtumamaksu.

Opetus
Kevät-kesä 2021

Kirjallisuus
Vaihtuu vuosittain

Lisätiedot
Opetuskieli voi olla englanti.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa