2020-2021 Hoitotieteen aineopinnot 34 op (UEF)

  • Ajankohta: 28.08.2020 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot ja Kotka
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020
  • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 306 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojen aloitusinfo: 25.8.2020 klo 17-18 Kotkassa, mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Opintojen tukena yleistuutori: 22.9., 13.10., 3.11., 24.11 klo 18-19.30

Opetussuunnitelma

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op (28.8.-31.10.2020)
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op (10.9.-30.10.2020)
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op (10.9.-29.10.2020)
Intercultural competence and professionalism 5 op (16.9.-10.11.2020)
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op (21.9.- 30.11.2020)
Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op (syksy 2020 tai kevät 2021)
Hoitotieteen teoria 1 4 op (17.2.-25.3.2021)

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Opinnot (64 op) muodostuvat hoitotieteen 34 op aineopintokokonaisuudesta ja perusopinnoista 30 op, jotka korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 64 op.

Tavoitteet: Hoitotieteen aineopintojen tavoitteena on saada valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.


Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op

Aikataulu: 28.8.-31.10.2020 (Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 7.9. mennessä.)

Tavoitteet:

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija 
- ymmärtää asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja sitä ohjaavan lainsäädännön ja keskeiset toimijat  
- osaa soveltaa asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin ja systeemiajattelun perusperiaatteita kuvatessaan sosiaali- ja terveystoimen turvallisen hoivan ja hoidon elementtejä  
- osaa arvioida inhimillisten tekijöiden, tiimityön ja kompleksisten organisaatioiden vaikutuksia asiakas- ja potilasturvallisuuteen  
- osaa soveltaa oppimaansa tietoa vaaratapahtumien ennaltaehkäisyyn ja niistä oppimiseen.    
 
Sisältö:
- Asiakas- ja potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet ja toimijat sekä ohjaava kansallinen ja kansainvälinen sääntely
- Turvallisen hoidon, hoivan ja palvelujen elementit
- Vaaratapahtumien ennaltaehkäisy, käsittely ja tilanteessa toimiminen
- Asiakas- ja potilasturvallisuuden erityistilanteet/haasteet.

Suoritustapa: Verkko-opinnot. Opintojaksolla on aikataulutettua työskentelyä Moodlessa.

Opettajat: Professori Hannele Turunen, tutkija, TtT Marja Härkänen ja asiantuntijaluennoitsijat


Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op

Aikataulu: 10.9.-30.10.2020 
(Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 9.9.2020 mennessä.)

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
- tunnistaa tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välisen tutkimuksen
- osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
- osaa määritellä hoitotieteellisen tiedon lajit
- osaa käyttää hoitotieteellistä tietoa ja hoitotieteen eettisiä lähtökohtia tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välinen tutkimus. Hoitotieteen tutkimuskohde ja tietoperusta. Hoitotieteellisen tiedon lajit ja sisältö. Eettinen tieto ja toiminta hoitotieteessä.

Suoritustapa: verkko-opinnot; onlineluennot/luentotallenteet, oppimistehtävä ja verkkotentti

Kirjallisuus:

1) Luentomateriaali
2) Meleis A.I. 2012 tai uudempi. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Luvut 2, 3, 5, 6. 
3) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Lindströn U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen K & Åstedt-Kurki P. 2016 tai uudempi. Hoitotiede. WSOYpro Oy, Helsinki. 
4) Muu verkko-oppimisympäristössä tarjottava materiaali

Opettaja: Ari Haaranen


Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op

Aikataulu: 10.9.-29.10.2020 (Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 9.9.2020 mennessä.)

Seminaari: 29.10.2020 seminaari on verkkovälitteinen ja vaatii läsnäoloa klo 8-16.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
- määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
- tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
- saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
- syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
- arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö: preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot; luennot/luentotallenteet, seminaari verkossa ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:

Naidoo J. & Wills J. 2016. Foundations for Health Promotion. 4th edition. Elsevier (soveltuvin osin).
Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer Internationa Publishing, Switzerland. (soveltuvin osin). E-kirja: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6
Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy. (soveltuvin osin)
Ståhl T & Rimpelä A. 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Yliopistopaino. Helsinki.
Seedhouse D. 2009. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. 2nd edition. Wiley (soveltuvin osin).
Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat
Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: Lauri Kuosmanen


Intercultural competence and professionalism 5 op

Time: 16.9.2020-10.11.2020  (Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 13.9.2020 mennessä.)

Study objectives:

After completion of the course student is able to:
- describe the key concepts related to interculturalism and professional development
- connect and demonstrate these concepts to the own academic field and future work
- analyze the role of professional development in the multicultural working environment

Study contents: Concepts related to interculturalism, multiculturalism, professional development, critical incidence technique.

Online course: Orientating lectures, independent studying in Moodle learning environment, writing scientific essays and group discussions in Moodle learning environment

Literature:

Intercultural Competence Managing Cultural Diversity: Training Handbook 5th Edition, E-book, Berninghausen, Jutta; Minshawi, Béatrice Hecht-El, Libreka GmbH 2009
Articles and online books are available in Moodle for completing course assignments


Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op

Aikataulu: 21.9.2020-30.11.2020 (Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 18.9.2020 mennessä.)

Seminaarit: 2.11 ja 30.11, toteutetaan verkkovälitteisesti ja vaatii läsnäoloa klo 8-16 välillä.

Luennot: 21.9 ja 9.10  verkkovälitteisesti. Yliopistossa ei ole luentopakkoa, mutta järjestämme mahdollisuuden osallistua luennoille verkkovälitteisesti 

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Tunnistaa relevantteja hoitotieteellisiä tutkimusaiheita
- Nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat
- Esitellä tutkimusprosessin eri vaiheet tutkimussuunnitelmassa ja ymmärtää tutkimussuunnitelman merkityksen
- Luoda tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimusongelman
 -Tunnistaa tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimusten kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; seminaarit (vaatii läsnäoloa verkossa tiettyyn aikaan), oppimistehtävät, luennot/luentotallenteet. Opintojakso sisältää kaksi seminaaripäivää (2.11 ja 30.11), jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Seminaareihin osallistuminen on välttämätöntä opintojakson suorittamiseksi. Lisäksi etäopetusta (luennot) 21.9. ja 9.10.2020. 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: 

Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3., 4. tai 5. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2017.
Polit, Denise F., and Beck, Cheryl Tatano. Nursing Research : Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2017. Print.
Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit.
Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: Krista Jokiniemi


Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op

Aikataulu: Verkko-opinnot ajalla 1.9.2020-31.5.2021; opintojakso suoritetaan itsenäisesti ko. aikavälillä. Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa viimeistään 28.2.2021.

Opintojakson oppimistehtävät tulee olla suoritettuna viimeistään 31.5.2021.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) osaamisen kompetenssit hoitotyössä
- kuvata NPH:n keskeiset elementit ja merkityksen hoitotyön ja terveyspalvelujärjestelmän laadunparantamisen kannalta
- tunnistaa erilaisen näytön roolin NP-päätöksenteossa
- käyttää prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiä/käyttää prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiä tasokasta näyttöä, kriittisesti arvioida sitä, ja suunnitella käytäntöön vientiä

Sisältö: Näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset käsitteet ja perustelut, 7 askeleen NPH prosessi, picot rakenne kliinisten kysymysten muotoilussa, tutkimustiedon hakeminen sähköisistä tietokannoista, Joanna Briggs tutkimusten laadunarviointikriteerit, NP-kulttuuri ja toimintaympäristö.

Suoritustapa: verkko-opinnot; Luentotallenteet/diat, oppimismateriaali ja oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä, kirjallinen lopputyö

Kirjallisuus:

Melnyk B, Gallagher-Ford L & Fineout-Overholt E. 2016. Implementing the Evidence-Based Practice competencies in health care. A practical guide for improving quality, safety, & outcomes. (Saatavissa Itä-Suomen yliopistosta e-kirjana).
Muu opintojakson aikana osoitettava ajankohtainen materiaali.
Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Edeltävät opinnot:
Suositellaan Hoitotieteen tutkimusmenetelmät -jaksoa, jotta opiskelijalla on riittävät tiedot ja taidot osallistua opintojaksolle


Hoitotieteen teoria 1 4 op

Aikataulu: 17.2.- 25.3.2021 (Opintojaksolle tulee ilmoittautua WebOodissa 16.2.2021 mennessä.)

Seminaarit: 17.2., 3.3 ja 25.3. tarkemmat tiedot päivitetään myöhemmin

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata hoitotieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia
- tunnistaa hoitotieteen teorioden kehittämistavat
- käyttää teorioita hoitotieteen tutkimuksessa

Sisältö: Hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat, hoitotieteen teorioiden kehittäminen, hoitotieteen teorioiden kuvaus ja käyttö

Suoritustapa: tarkentuu myöhemmin
Opintojakso voi sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja läsnäoloa tiettyyn aikaan vaativaa seminaarityöskentelyä (todennäköisesti verkossa).

Kirjallisuus:

Meleis, A. 2018. Theoretical nursing: development and progress (soveltuvin osin)
Tieteenfilosofiasta opintojaksolla osoitettava materiaali
Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: Tarja Välimäki

Edeltävät opinnot: Suositellaan Hoitotieteen historia- ja tietoperusta -opintojaksoa


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.