Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021
  • Hinta: 100 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Yhteiskuntapolitiikka tarkastelee yhteiskunnallista kehitystä ja sen hallintaa, eriarvoisuuden mekanismeja sekä hyvinvoinnin kysymyksiä. Yhteiskuntapolitiikka koskee niin ihmisten arkea kuin julkisen vallan päätöksentekoakin. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset kysymykset liittyvät kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Yhteiskuntapolitiikan opiskelu perehdyttää opiskelijat yhteiskunnan toimintaan ja sen kehitykseen sekä vaikuttamiskeinoihin.

Opetussuunnitelma

5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021
5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021
5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021
5515105 Talouspolitiikka 5 op, syksy 2020 ja kevät 2021

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Aducate Moodlea. Moodlesta saat tarkemmat tiedot opintojaksojen sisällöistä, materiaaleista, verkkotenttipäivistä, oppimistehtävien palautuspäivistä, opettajista jne.

Suositeltavaa on, että aloitat perusopinnot Yhteiskuntapolitiikan perusteet -opintojaksosta.


AY5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op

Osaamistavoitteet:
- Tutustua yhteiskuntapolitiikkaan oppiaineena ja käytäntönä
- Tunnistaa yhteiskuntapolitiikan peruskäsitteet, keskeiset teoriat ja toimijat
- Saada kokonaisnäkemys yhteiskuntapolitiikan kehityksestä ja muutoksesta

Sisältö:
- Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan synty ja kehitys niin politiikkana kuin tutkimuksena
- Muuttuvat hyvinvointivaltiot ja niiden ideat ja ideaalit
- Politiikan merkitykset ja toimijat
- Keskeiset käsitteet ja teoriat
- Aikalaiskeskustelut

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti.


AY5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op

Osaamistavoitteet:
Osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Sisältö:
Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen sekä verkkoympäristössä oleviin luentotallenteisiin. Verkkotentti.


AY5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelijat perehtyvät tasa-arvoon yhteiskunnan eri toimijoiden tasolla, osaavat tunnistaa tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset, tietävät mitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoinstituutioita on olemassa sekä tutustuvat tasa-arvotutkimukseen.

Sisältö:
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tasa-arvokäsityksiin, niiden taustoihin ja ongelmakohtiin. Kurssilla tarkastellaan tasa-arvopolitiikan keskeisiä toimijoita ja tasa-arvotyön organisointia niin paikallisella, kansallisella kuin ylikansallisella tasollakin. Kurssilla tarkastellaan miksi tasa-arvotyötä tarvitaan ja mihin sillä pyritään. Tasa-arvoa tarkastellaan intersektoriaalisesti ottaen huomioon sukupuoli, ikä, alueelliset erot, esteellisyys ja muut eriarvoiset rakenteet. Tähän liittyvät osallisuuden, solidaarisuuden ja kansalaisuuden kysymykset.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävä.


AY5515105 Talouspolitiikka 5 op

Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää talouden rakenteen, osaa talouspolitiikan keskeisen käsitteistön ja kykenee arvioimaan talouspoliittisten ohjauskeinojen merkitystä.

Sisältö:
Talouden rakenne ja sen muutos. Talouspoliittiset käsitteet, talouteen liittyvät teoreettiset lähestymistavat, talouspoliittiset ohjauskeinot.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät


AY555211 Hoivan käytännöt 5 op

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskohteita sekä käsitteitä kuten hoivavaje, hoivaköyhyys, hoivavuoto, sukupuolittunut hoiva, ylirajainen ja globaali hoiva. Opiskelija tietää hoivan järjestämisen vaihtoehtoisia malleja ja oppii tarkastelemaan kriittisesti hoivapolitiikan uusimpia käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla. Osaa kirjoittaa aihepiiristä kriittisesti ja reflektoivasti.

Sisältö:   
Hoivapolitiikka Suomessa ja muualla. Hoiva arjessa ja mediatuotteissa. Hoiva ja perhe, hoiva ja siivous, hankkeistettu hoiva, hoiva ja sukupuoli, sateenkaarihoiva, vihreä hoiva. Hoivan järjestämistavat ja muutossuunnat. Yhteiskuntapoliittisen hoivatutkimuksen taustat, näkökulmat ja tutkimuskohteet.

Suoritustavat:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja verkkotentti.


Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa