Psykologian perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2022
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021
 • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta (yhteensä 25 op) ja ne voi suorittaa joustavasti missä järjestyksessä tahansa.

Kohderyhmä: Psykologisia tietoja ja taitoja tarvitaan laajasti yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnoilla voi monipuolistaa työelämäosaamista ja kehittää ammattitaitoa. Ne antavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja ne sopivat täydentämään muita opintoja.

Tavoitteet: Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta: kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta ja neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, psykologisesta tutkimuksesta sekä terveyden ja mielenterveyden psykologiasta.

Suoritustapa: Oppimistehtävät, kirjatentit tai verkkotentit. Opiskelija hankkii opintoihin liittyvän kirjallisuuden itse.

Opetussuunnitelma

 • 2240101 Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • 2240102 Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • 2240103 Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • 2240104 Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
 • 2240106 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
   

KEHITYSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm. kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Opintojakso muodostuu kolmesta osasuorituksesta, joissa teemoina ovat lapsuus (2 op), nuoruus (1 op) sekä aikuisuus ja vanhuus (2 op). Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävin tai verkkotentein tai näiden yhdistelmänä.

Kirjallisuus:

 • 1) Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. Kehityspsykologia. Matkalla muutokseen. 2007.
 • 2) Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. Ihmisen psykologinen kehitys. 2014 (1. – 6. painos) (myös e-kirjana).
 • 3) Salmivalli, C. Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 2008.

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää kehityspsykologisten teorioiden peruskäsitteitä ja ydinkysymyksiä, erotella kehityksen eri osa-alueita (sosiaalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen) elämänkulun eri vaiheissa ja arvioida yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitystä yksilön kehitykseen.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5


KOGNITIIVISEN PSYKOLOGIAN JA NEUROPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin. Tutustumisen kohteina ovat mm. kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteet, peruskäsitteistö ja tutkimusmenetelmät. Huomion kohteina olevia teemoja ovat myös mm. havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Kognitiivinen psykologia tutkii ihmisen tiedollisia toimintoja. Miten ihminen ottaa tietoa vastaan? Miten tietoa käsitellään ja miten sitä talletetaan? Miten havaitseminen ja muistaminen toimivat? Mitä on unohtaminen?

Neuropsykologia on puolestaan psykologiaan kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja ihmisen toiminnan välisiä suhteita ja soveltaa tätä tietoa toimintakyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Opintojakso suoritetaan joko oppimistehtävin tai kirjatenttinä.

Kirjallisuus:
Osa 1: Kognitiivisen psykologian perusteet (2 op)

 • Eysenck, M. W. & Keane, M. T. Cognitive Psychology. A Student’s Handbook. 5. painos tai uudempi, luvut 1–7. (myös e-kirjana) tai
 • Eysenck, M. W. Fundamentals of cognition. 2012. 2. painos, luvut 1-5.

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

 • Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
 • Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä opintojaksosta löytyvä oheismateriaali.

Osa 2: Neuropsykologian perusteet (3 op)

 • Kalat, J.W. Biological Psychology. 8. tai uudempi painos, luvut 1–8. (12. painoksessa 2016 luvut Introduction – Chapter 7).

Tai seuraavat kotimaiset lähteet:

 • Hari, R. ym. Ihmisen mieli. 2015. (myös e-kirjana)
 • Jehkonen, M., Saunamäki, T., Paavola, L. & Vilkki, J. (toim.) Kliininen neuropsykologia. 2015.
 • Paavilainen, P. Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita. 2016.
 • Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. 5.-8. painos. 2015.) sekä opintojaksosta löytyvä oheismateriaali.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erotella kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohdetta, peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä, osaa kuvata havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta sekä määritellä aistijärjestelmien toiminnan, kognitiivisten prosessien sekä hermoston kehityksen rakenteen ja muovautuvuuden perusteita.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5


PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIAN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Mitä persoonallisuus on? Mikä on perimän ja mikä ympäristön vaikutus persoonallisuuteen? Miten persoonallisuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin? Entäpä temperamentti ja persoonallisuus? Miten persoonallisuus muuttuu / kehittyy yli elämänkaaren? Entäpä millainen suhde motivaatiolla on persoonallisuuteen? Opintojakso auttaa ymmärtämään yksilön persoonallisuuden kehittymistä ja kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä persoonallisuuden vaikutusta yksilön hyvinvointiin ja terveyteen.

Opintojakso suoritetaan kahdella (2 op ja 3 op) oppimistehtävällä.

Kirjallisuus:

 • Haslam, N. Introduction to Personality and Intelligence. 2007. (myös e-kirjana) ja
 • Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana)

tai seuraavat kotimaiset lähteet:

 • Järvinen, L. Temperamentti. Ihmisen yksilöllisyys. 2015.
 • Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. 2010. (myös e-kirjana)
 • Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet. 2005. (myös e-kirjana)
 • Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä
 • Aducate Moodlessa oleva Johdatusta persoonallisuuspsykologian perusteisiin materiaali.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää persoonallisuuden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä sekä tunnistaa, miten motivaatio, emootiot ja persoonallisuus ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5


PSYKOLOGISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET 5 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan mm. tutkimusongelmiin, muuttujiin ja mittaamiseen, kokeelliseen tutkimukseen, korrelatiivisiin tutkimusmenetelmiin, havainnointiin, laadullisen tutkimuksen aineistoihin ja analyysitapoihin sekä tutkimuksen etiikkaan.

Opintojakso suoritetaan valitsemalla toinen seuraavista suoritustavoista:
a) kirjatentti (5 op)
b) kaksi oppimistehtävää (2 op ja 3 op)

Kirjallisuus:

 • Breakwell, G.M., Smith, J.A. & Wright, D. B. (toim.) Research Methods in Psychology, 4. painos. 2012. Luvut 1-6 ja 13-21. tai
 • Frost, N. Qualitative Research Methods in Psychology: Combining Core Approaches (myös e-kirjana). 2011.

tai seuraavat kotimaiset lähteet (soveltuvin osin):

 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 2016.
 • Kuula, A. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2013. (myös e-kirjana)
 • Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2009 (myös e-kirjana) Luku I Metodologian perusteet ihmistieteissä. ja Luku III Laadullisen tutkimuksen perusteet.
 • Nummenmaa, L. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 2011. Luvut 1, 2 ja 3.
 • Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. 2015.

Tavoitteet: Mikä erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta? Millaisia eettisiä periaatteita tutkijan tulisi huomioida? Millaisia vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu? Opintojaksossa tutustutaan myös mm. erilaisiin tiedonhankinnan menetelmiin sekä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet, käsitteet ja eettiset kysymykset sekä tunnistaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen psykologisen tutkimuksen lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja tutkimusmenetelmät.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


KLIININEN PSYKOLOGIA I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ja mielenterveyden psykologian lähestymistapoja ja peruskäsitteitä, keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden luokittelua, terveyden ja mielenterveyden tutkimista, edistämistä ja interventioita sekä psykologin asiantuntijaroolia.

Opintojakson suoritustavat: oppimistehtävät tai verkkotentti

Kirjallisuus valitaan seuraavista tehtävänannon ja/tai valitun verkkotentin perusteella:

1) Barlow D.H. (toim.) 2014. The Oxford handbook of clinical psychology. (myös e-kirjana)
2) Broberg, A., Almqvist, K. & Tjus, T. Kliininen lapsipsykologia. 2005. (myös e-kirjana)
3) Friedman H.S. (toim.) 2011/2012. The Oxford handbook of health psychology.
4) Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. Mieli ja terveys. 2016.
5) Kendall, P. Childhood Disorders. 2000.
6) Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. Psykiatria. 2014 tai uudempi painos. (myös e-kirjana)
7) Ogden J. 2012. Health Psychology. (myös e-kirjana)
8) Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. 2005.
9) Toivio, T. & Nordling, E. Mielenterveyden psykologia. 2013.
10) Aiheeseen liittyvä lukion kirjasarjan teos (esim. Vilkko-Riihelä, A. & Laine, V. Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. 4.-8. painos. 2015.) sekä Aducate Moodlessa oleva oheismateriaali.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyden ja mielenterveyden psykologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja paradigmaattisia lähestymistapoja, tunnistaa keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät, hahmottaa terveyden ja mielenterveyden edistämisen ja interventioiden perusteita sekä hahmottaa psykologin roolia asiantuntijana.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa