Vuorovaikutuskoulutus: Tunteet ja kohtaaminen työelämässä ja elämässä 

  • Ajankohta: 24.11.2020 - 12.01.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: Niko Wass, Ville-Perttu Kohonen ja Samuli Juutilainen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 10.11.2020
  • Hinta: 395 eur

Tapahtuman kuvaus

"Ymmärtääkseen muita on tärkeää ymmärtää itseään” 

Aikataulu: tiistai 24.11.2020, tiistai 15.12.2020 ja tiistai 12.1.2021 klo 9-16
Koulutus voidaan toteuttaa verkkokoulutuksena, mikäli tilanne niin vaatii.

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille sosiaali- ja terveysalan, sosiaalityön, lastensuojelun, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen sektorilla toimiville, erilaisissa esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville ja jokaiselle, joka on kiinnostunut omien tunne- ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä.

Tärkeää oman oppimisen kannalta on  motivaatio, kiinnostus ja avoin asenne!

Kouluttajat

Niko Wass, sairaanhoitaja AMK, Sosionomi AMK, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Psykoterapeutti
Niko on työskennellyt päihdehoidossa ja  nuorisopsykiatrian  osastotyössä. Yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 2006 tuottaen sekä yksityisiä lastensuojelun sijaishuollon palveluja, että avohuollon palveluja. Mukana kouluttajana erilaisissa koulutuskokonaisuuksissa vuodesta 2013. 
 
Ville-Perttu Kohonen, psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivisen psykoterapian erityispätevyys, kriisityön asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto.
Ville on tehnyt ensin uraansa sairaanhoitajana aikuispsykiatriassa, siirtyen siitä nuorisopsykiatriaan. Ohjaajana Myllykoto Oy:ssä, jonka jälkeen vastaavaksi ohjaajaksi ja yksikönjohtajaksi Saviston Koti Oy:n palvelukseen. Ville omaa myös kansainvälistä työkokemusta katulapsityöstä Brasilian Rio de Janeirosta, sekä Quajiro-intiaanien parista Venezuelan Maracaibosta. 

Samuli Juutilainen, fysioterapeutti AMK, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisen lyhytterapian tutkinto
Samuli on työskennellyt lastenpsykiatrian sekä aikuispsykiatrian puolella ja a-klinikkatoimen huumevieroitusyksikössä, jonka jälkeen pitkään ohjaajana Myllykodossa, josta siirtyi palvelujohtajaksi Saviston Koti Oy:n lastensuojelulaitokseen. 

Koulutuksen tavoitteet

• Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskenneltäessä itsetuntemuksen kanssa. Itsetuntemuksen ja tunteiden tunnistamisen kautta perehdytään vuorovaikutukseen ja kohderyhmän tarpeisiin. Itsensä ja toisten arvoihin perustuvalla kohtaamisen kulttuurilla on pitkällä aikavälillä saatu parhaat tulokset aikaiseksi niin omassa jaksamisessa, ihmissuhteissa, ihmisten johtamisessa kuin myös yrityksen tuottavuudessa.  

• Koulutuksen tavoitteena on perehtyä lähiopetuksessa käytettävään teoriaan sekä menetelmiin, joiden avulla työntekijät ja sen kautta myös asiakkaat oppivat käyttämään omia voimavarojaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja suuntautumaan ajattelun-, tunteen- ja toiminnan tasolla hyvään tulevaisuuteen. Dialogi ja vuorovaikuttaminen ovat avain ymmärrykseen ja yhteistyöhön.  

• Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille itsensä johtamisen taitoa ja elämän hallinnan lisääntymistä. Koulutuksella pyritään löytämään näkökulmia eri ammateissa toimiville, eri-ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville henkilöille lisääntyvän itsetuntemuksen kautta.

• Tavoitteena on kehittää  uusien näkökulmien avulla voimavarakeskeisiä toimintatapoja, joiden kautta myönteisen elämänpolun rakentuminen arvostavan vuorovaikutuksen avulla mahdollistuisi niin yksilöllisesti, työryhmätasolla kuin erilaiset asiakasryhmätkin huomioiden. 
 
Koulutuksen keskeiset sisältöalueet
 
Moduuli 1: tunteet ja vuorovaikutus 
• Taustateoriat: Maslov, systeemiteoria, sosiaalinen konstruktionismi, kognitiivinen teoria,
vuorovaikutustutkimukset, evoluutiobiologia 
• Perustunteet: miten syntyvät, mikä niiden tehtävä on, missä ne tuntuvat, mitä hyötyä/haittaa niistä meille on --> tiedosta, tunnista, toimi, tarkkaile! 
• Tunnetyöskentely 
• Vuorovaikutus: mistä se koostuu, mitä on tärkeää huomioida 
• “Haastavat asiakkaat” vs. “haastavat työntekijät” 
• Transferenssi ja vastatransferenssi vuorovaikutussuhteissa 
• Asiakkaiden erityisyys: lastensuojelu, psykiatria (taustan, kokemusten ja historian vaikutus)
     
Moduuli 2: vuorovaikutussuhteet, läsnäolo ja kontakti 
• Läsnäolon taito (tämä hetki) 
• Suhde itseen ja suhde ympäristöön (ihmiset, ärsykkeet, tilanteet) 
• Asenne ratkaisee! (koska se vaikuttaa valintoihin) 
• Rutiinia vai kriisiä?  
• Dialogisuus 
• Vuorovaikutus ja “tilan luominen” 
• Vastakkainasettelun poistaminen ja vuorovaikutuksen oven pitäminen avoinna --> Vuorovaikutusta vaikeuttavat/estävät tekijät

Moduuli 3: ihmisten erilaisuus, suhde itseen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen 
• Yhteiskunnan suhde yksilöön: onnellisuuden mittarit 
• Erilaiset ihmistyypit: itsensä tunnistaminen 
• Itsensä johtaminen  
• Miljonäärielämä ja onnellisuuden “mittaaminen” 
• Matka on tärkein... olet jo perillä. Itsetunto ja sen vahvistaminen. 
• Oma suhtautuminen jaksamiseen 
• Ymmärtämällä itse, voit ymmärtää muita 
• Omat voimavarat ja sisäinen johtajuus  
• NYT on tämä hetki: elätkö menneessä ja/vai tulevassa - One life live it! 
 
Koulutusote on dialoginen ja kohtaamiseen pyrkivän kulttuurin tavoitteena on avata ovet ryhmädynaamisten ilmiöiden taakse. Koulutus luo uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia, joka jäävät itämään jokaisen kuulijan sydämeen palona tehdä työnsä uudella intensiteetillä.  

“Kun uudenlainen arvostuksen ja kohtaamisen kulttuuri tarttuu työntekijän ammatilliseen persoonaan, se vie työn aivan uudelle tasolle.” 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa