Markkinoinnin sivuaineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2022
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
 • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 270 €

Tapahtuman kuvaus

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus on tarjolla perusopintojen (vähintään 25 op) laajuisena. Kokonaisuus on mahdollista suorittaa myös aineopintokokonaisuutena siten, että opiskelija on suorittanut ensin kauppatieteiden perusopinnot 26/30 op ja sen lisäksi sivuainekokonaisuuden opintoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus (60 op) tulee täyteen.
Opiskelija, joka on aloittanut aineopinnot tämän rakenteen mukaisesti, voi suorittaa sivuaineensa loppuun tämän rakenteen mukaisesti 31.7.2023 mennessä.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta - asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (suorituspäivät opintojaksojen kohdalla).

Opintojaksot 2020-2021   

 • Markkinoinnin perusteet 6 op* Opintojakso sisältyy Kauppatieteen perusopintoihin (30 op)
 • Markkinoinnin johtaminen 6 op
 • International Business Management 6 op
 • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
 • Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
 • Vastuullinen markkinointi 6 op
 • Service Orientation 6 op
 • Sales and buyer behavior in retailing 6 op

Tavoitteet:    

Markkinointi oppiaineena käsittelee markkinoiden rakenteiden ja kilpailun tutkimista sekä markkinoinnin suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat osa innovatiivista liiketoimintaa. Markkinoinnin opinnoissa perehdytään kaikille aloille keskeiseen asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.  

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille markkinoinnista ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Arviointi: Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.


MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö:

 • Markkinoinnin perusmäärittelyt
 • Ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi
 • Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus
 • Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä
 • Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi
 • Digitaalinen markkinointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021: 8.9.2020, 3.11.2020, 2.2.2021 ja 6.4.2021.

Kirjallisuus:

 •     Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 •     Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia
   

MARKKINOINNIN JOHTAMINEN 6 op

Sisältö:    

 • Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi
 • Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi
 • Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Brändistrategian laatiminen
 • Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja materiaali. Harjoitustyö ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed.
 • materiaali verkkoympäristössä.

Tavoitteet:    

Opiskelija:

 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
 • tiedostaa brändin merkityksen osana markkinointistrategiaa ja tunnistaa strategisen brändin johtamisen keskeiset osa-alueet
 • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
 • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
 • osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
 • osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
 • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja Laskentatoimen perusteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Verkkotentti (70%), harjoitustehtävä (30%).

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Neljä vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät syyslukukaudella: 30.9.2020 ja 17.11.2020.
Markkinointisuunnitelma palautetaan moodlessa olevaan tehtävänpalautuslaatikkoon 31.10.2020 tai 31.12.2020 mennessä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät kevätlukukaudella: 16.3.2021 ja 25.5.2021.
Markkinointisuunnitelma palautetaan moodlessa olevaan tehtävänpalautuslaatikkoon 30.4.2021 tai 31.7.2021 mennessä.


INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 6 op

Sisältö: Key concepts of international business theory and practice: the strategy of international business, internationalization process of SMEs and entry modes, emerging markets, development trends in SMEs, and the cultural factors.

 • Overview of Finnish SMEs in international markets
 • Essentials of starting international business and its financing.

Suoritustapa: 162 hours Internet teaching (Moodle). Written assignments and online examination. All course materials are in English but you may write your exam and the assignments either in English or in Finnish.

Kirjallisuus:

 • Cavusgil, S, Knight, G. & Riesenberger, J.: International Business: The New Realities. Pearson, 3rd (2014), 4th (2017) or 5th (2020) editions
 • Other course material on Moodle

Tavoitteet:    

Learning outcomes
Knowledge related:
The student can…

 • define the main concepts of international business;
 • understand the complexity and dynamic nature of international business;
 • understand and explain the basics of international marketing and internationalization of business;
 • explain SMEs’ internationalization process and different ways to reach international markets;
 • identify and explain opportunities and barriers to internationalization, as well as the awareness of special characteristics of multicultural business.

Skills related:
The student can…

 • interpret the trends and realities of global business environment in relation to business planning;
 • compare markets according to their risks and opportunities for doing business;
 • integrate the knowledge on international business into current and future trends in business.Edeltävät opinnot     

Recommended: Introduction to Management, Introduction to Marketing and Introduction to Business Development and Entrepreneurship

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Moodle exam (60 %), Assignments (40 %)

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 15.12.2020, 2.3.2021, 11.5.2021

Lisätietoja: Teaching language: English


KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 6 op

Sisältö: Kulutuskulttuurit, arvot ja asenteet, päätöksenteko, kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, kokemuksellinen kuluttaminen, asiakaslähtöinen markkinointi.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 79 t, Moodleen kirjallisesti palautettavat tehtävät 79 t, verkkotentti 4 t.

Toteutustavat: Verkko-opinnot, välitehtävät, verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Solomon, M. R., Hogg, M. K., Askegaard, S. & Bamossy, G. 2019. Consumer behavior: A European perspective. 7th edition. Harlow: Pearson Education (saatavilla myös e-kirjana)
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:    

Osaat:

 • kuvata kuluttajan sisäisiä ja kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka muovaavat kulutusta ja kuluttajien toimintaa
 • määritellä kuluttajakäyttäytymisen peruskäsitteet ja lähestymistavat
 • tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa
 • arvioida yrityksen markkinointipäätöksiä kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta
 • ratkaista kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia

Arviointi: 0-5. Välitehtävät hyv/hyl, tentti 100%.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät (lopputentti): 16.3.2021, 11.5.2021


MARKKINOINTI- JA YHTEISÖVIESTINTÄ 6 op

Sisältö: Viestinnän suunnittelu ja johtaminen. Työyhteisö- ja johtamisviestintä. Mediasuhteet ja kriisiviestintä. Mainonta ja PR. Tutkimuksellinen kirjoittaminen. Markkinointi- ja yhteisöviestinnän kurssilla perehdytään mm. kriisiviestinnän ydinkysymyksiin ja sosiaalisen median strategioihin sekä opettellaan laatimaan tapahtuman viestintäsuunnitelma.

Suoritustapa: Verkko-opinnot, oppimistehtävät, essee.

Oppimateriaali:

 • Tench, R. & Yeomans, L. (toim.) 2014 tai uudempi. Exploring public relations. Harlow: Pearson. (saatavilla myös e-kirjana)
 • Juholin, E. 2017. Communicare! Viestinnän tekijän käsikirja. Helsinki: Infor.
 • Artikkelit ja muu materiaali

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • määritellä viestinnän osana yritysten ja yhteisöjen strategista johtamista
 • soveltaa viestinnän teorioita ja malleja työelämän viestintätilanteisiin
 • tunnistaa erilaiset viestintätilanteet ja valita niihin soveltuvat viestintävälineet
 • rakentaa viestintäsuunnitelman
 • etsiä viestintään liittyvää tutkimustietoa ja käyttää sitä tietoa viestintäaiheisessa esseessä

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Johtamisen perusteet ja Markkinoinnin perusteet

Arviointi: 0-5. Oppimistehtävät hyväksytty/hylätty, essee 100 %

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset esseen palautuspäivät lukuvuonna 2020-2021:
31.10.2020, 31.12.2020, 28.2.2021 ja 30.4.2021.

Oppimistehtävät pitää palauttaa ja verkkotestit tehdä ennen esseen palauttamista.


VASTUULLINEN MARKKINOINTI 6 op

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen markkinoinnin periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö.

Suoritustavat: Verkko-opinnot, välitehtävät, harjoitustyö, arviointi.

Oppimateriaalit: Tutkimusartikkelit, muu materiaali

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
 • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
 • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
 • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Arviointi: 0-5. Vastuullisen markkinoinnin suunnitelma 80 %, arviointi 20 %.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät: 28.2.2021, 31.5.2021


SERVICE ORIENTATION 6 op

Sisältö:    

 • concepts of service, service logic, service orientation, business model
 • theories of service-dominant logic, service logic, customer-dominant logic
 • concepts of customer value, customer insight, value creation and value co-creation
 • business networks, customer relationship management
 • management requirements for service-oriented business model

Suoritustapa/Stydy Modes:

 • online lectures
 • individual assignment (reading & written assignment)

Kirjallisuus/Stydy Material:

 • selected articles from Gummerus, J. & von Koskull, C. eds. (2015). The Nordic School. Service Marketing and Management for the Future. CERS: Hanken.
 • other articles

Tavoitteet:    

Knowledge related: Students can

 • identify, understand and explain the basic theories behind service logic and service orientation
 • understand and explain the concept of service-oriented business model
 • identify and understand foundations of service-oriented business model, such as customer orientation, reciprocal value creation, long term profitable business relationships and business networks
 • understand the challenges involved in moving from a product-based strategy to a more service- or solution-based strategy
 • understand the opportunities of service orientation and service-oriented business model for all kinds of businesses
 • understand value co-creation as a comprehensive, yet profitable action, providing solutions and value to customers, in cooperation with them and with other partners of the company

Skills related: Students can

 • apply the knowledge and understanding of service logic and service orientation to analyzing business opportunities and challenges
 • apply the theoretical knowledge to analyzing and creating customer insight
 • develop his/her own business skills towards customer-oriented attitude and behavior
 • develop understanding of the importance of networking and networking skills in business relations

Arviointi: Assessment: 0-5. Exam 75%. Written assignment 25%.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät: 16.2.2021 ja 13.4.2021


SALES AND BUYER BEHAVIOR IN RETAILING 6 op

Sisältö: The main theoretical concepts and theories of selling and sales management relating to the marketing concept (e.g. characteristics and types of selling and sales management, sales in business-to-business and business-to-consumer context, sales management in retailing, market segmentation and marketing mix, pricing, relationship between sales and marketing planning, buyer behavior in B2B and B2C, relationship management).

Study Materials:

 • Jobber, D. & Lancaster, G. (2015). Selling and Sales Management (10th edition). Prentice Hall, Harlow.
 • Academic articles and other materials provided by the teacher.

Study Modes: Independent online learning and exam. Written assignment is optional.

Tavoitteet:    

Knowledge related: Student can

 • Understand the implications of production, sales and marketing orientation in retailing.
 • Learn the differences between sales and marketing strategies.
 • Differentiate between objectives, strategies and tactics in retail business.
 • Assess and evaluate strategies for approaching consumer and organizational buyers.

Skills related: Student can

 • Identify and compare sales techniques in retailing.
 • Analyze and interpret the different motivations of consumer and organizational buyers.
 • Recognize the importance of relationship management in retail business.
 • Learn the principles of planning, budgeting and measurement in retailing.

Arviointi: 0-5.

Opetuksen aika ja paikka: Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät (lopputentti): 15.12.2020, 2.3.2021 ja 4.5.2021


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa