2020-2021 Terveysliikunnan perusopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot ja Kouvola
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 03.01.2021
 • Hinta: 195 € + Itä-Suomen avoimen yliopiston maksu 270 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojen aloitusinfo: to 17.9.2020 klo 16.30-18.00

Tuutoritapaamiset:  torstaisin klo 18.30-20.00
1.10.      Kouvola
15.10.    etäyhteys
20.10.    Kouvola 
12.11.    etäyhteys
26.11.    Kouvola 
10.12.    etäyhteys
    
Opetussuunnitelma

 • Solun rakenne ja toimintaperiaatteet, 5 op 23.9.2020 – 3.12.2020
 • Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op 26.10.2020-15.12.2020
 • Liikuntafysiologian perusteet, 4 op 7.9.2020-10.11.2020
 • Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op 18.1.2021-2.3.2021
 • Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op 8.3.2021-27.4.2021
 • Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 5 op 5.4.2021-7.6.2021
 • Ravitsemus ja liikunta, 4 op 4.1.-1.3.2021 (TAI 7.9.-2.11.2020)


SOLUN RAKENNE JA TOIMINTAPERIAATTEET 5 op

Ajankohta: 23.9.2020 – 3.12.2020

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa hyvät pohjatiedot solun rakenteen ja toiminnan
ymmärtämiseen.
Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä elimistön biomakromolekyyliryhmät ja organellit sekä niiden tehtävät.
 • selittää geenien ilmentymisen vaiheet ja mainita ilmentymistä sääteleviä tekijöitä.
 • kuvata solukalvon rakenteen ja tehtävät.
 • selittää signaloinnin periaatteen ja mainita esimerkkejä erilaisista signalointireiteistä ja signaalimolekyyleistä.
 • kuvata solusyklin vaiheet ja syklin etenemistä säätelevät tekijät.
 • vertailla apoptoosin ja nekroosin mekanismeja.

Sisältö:
Biomolekyylien (nukleotidit, nukleiinihapot, sokerit, hiilihydraatit, aminohapot, proteiinit, rasvahapot, lipidit) rakenne ja toiminta, organellien rakenne ja toiminta, geenien ilmentymisen kaskadi ja sen säätelyn periaatteet, solukalvon rakenne, kalvoliikenne, signaloinnin perusteet, solusykli, solukuolema

Suoritustavat: Jakson pakollisten oppimistehtävien, testien ja lopputentin suorittaminen Moodle-ympäristössä.

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit:

 • Jyrki Heino & Matti Vuento: Biokemia ja solubiologia, 1. painos, 2019 (tai vanhemmat painokset nimellä Biokemian ja solubiologian perusteet)
 • Aittomäki, Moilanen, Perola: Lääketieteellinen genetiikka (Duodecim-sarja), 1. painos, 2016 (soveltuvin osin). Verkko-oppikirjana: www.oppiportti.fi
 • Sariola, Frilander, Heino, Jernvall, Partanen, Sainio, Salminen, Thesleff, Wartiovaara: Kehitysbiologia - Solusta yksilöksi (Duodecim-sarja), 2. uudistettu painos 2015 (soveltuvin osin) Verkko-oppikirjana: www. oppiportti.fi
 • Muu verkko- ja Moodle-materiaali

Arvosteluperusteet:
Lopputentti verkossa, jaksonaikainen arviointi liittyen suoritustavoissa mainittuihin pakollisiin
Moodle-testeihin (lopputentin tulosta nostava suoriutuminen huomioidaan opintojakson arvosanan määräytymisessä). Jakson arviointiasteikko 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Ajankohta: 23.9.2020 – 3.12.2020


SYDÄMEN, KEUHKOJEN JA MUNUAISTEN TOIMINTA 4 op

Ajankohta: 26.10.2020-15.12.2020

Osaamistavoitteet: Opintojakso kuuluu ihmisen biologian opintojaksokokonaisuuteen, jossa käsitellään ihmisen elinjärjestelmiä, niiden rakenteita ja toimintaa sekä toiminnan säätelyä.

Tämän opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa nimetä verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön keskeiset rakenteet
 • osaa selittää pääpirteissään veren, verenkierto-, hengitys- ja virtsaelimistön toiminnan ja sen säätelyn
 • hallitsee perustiedot näihin elinjärjestelmiin liittyvistä keskeisitä sairauksista.

Sisältö:
Verenkiertojärjestelmä (iso ja pieni verenkierto), sydämen rakenne ja perustoiminta,
sydämen toiminnan säätely ja keskeiset sydäntaudit; sepelvaltimotauti ja rytmihäiriöt.
Laskimot, valtimot, hiussuonet, imusuonisto, verisuoniston rakenteiden olennaiset osat
suhteessa verisuonitauteihin. Verenpaine, sen säätely ja verenpainetauti, verisuonten
kalkkeutuminen. Hengityselimistö, hengityksen mekaniikka ja säätely, keskeiset hengityselinsairaudet. Veren, munuaisten rakenne ja toiminta pääpiirteissään, nestetasapaino
ja munuaisten toimintahäiriöt. Esimerkkejä em. sairaustilojen lääkehoidoista.

Suoritustavat:
Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson tekemällä vaaditut suoritteet
Moodle-ympäristössä (ml. tentti ja itsearviointi).

Toteutustavat: verkko-opetus.

Oppimateriaalit:

 • Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro, 7.-8. painos, 2017 tai uudempi
 • Luento-, verkko- ja Moodlemateriaali, Visible Body -tietokanta
 • Lisäksi suositeltava kirja: Vauhkonen, Holmström: Sisätaudit, Sanoma Pro, 4.-5. painos, 2012 tai uudempi

Arvosteluperusteet:
Päivätoteutus: Tentti verkossa, jaksonaikainen arviointi liittyen suoritustavoissa mainittuihin
pakollisiin Moodle-testeihin (tentin tulosta nostava suoriutuminen huomioidaan
opintojakson arvosanan määräytymisessä). Arviointiasteikko 0 (hylätty) – 5 (erinomainen)

Edellytykset: osallistuminen Johdanto ihmisen biologiaan (JIBTU)–opintojaksolle (tai vastaavat tiedot).


LIIKUNTAFYSIOLOGIAN PERUSTEET 4 op

Ajankohta: 7.9.2020-10.11.2020

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välit-tömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sisältö:
Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voima-harjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön ja lämmönsäätelyn periaatteet.

Suoritustavat:
Verkkoluennot (10 h), verkkotentti (2 h), oppimistehtävä (36 h), oppimistehtävän itsearviointi (2 h), oppimistehtävän vertaisarviointi (10 h)), omatoiminen opiskelu (48h)

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit:

 • Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biome-kaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti 2011 (soveltuvin osin)
 • Mälkiä E, Wasenius N. Fysiolo-ginen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen. Mediapinta oy. 2019 (soveltuvin osin)
 • oheismateriaalit

Arvosteluperusteet:
Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävän itsearviointi hyv/hyl, oppimistehtävä hyv/hyl ja tentti 0-5


TERVE URHEILIJA KUNNOSSA KAIKEN AIKAA 4 op

Ajankohta: 18.1.2021-2.3.2021

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana
 • kuvailla harjoitteluun liittyvät eristyskysymykset (mm. anemia,infektio)
 • ravinnon, palautumisen ja unen merkityksen harjoitusvasteeseen
 • kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset
 • kuvailla antidoping-työn perusperiaatteet
 • arvioida fyysisen ja psyykkisen harjoituskuorman merkityksen suorituskyvyn ja palautumisen kannalta

Sisältö:
Kuormittava liikunta ja sairaudet sekä fysiologiset tilat (äkkikuolemat, urheilijan sydän
ja anemia), Infektiot ja urheilu (sydänlihastulehdus), Naisurheilijan erityskysymykset
(amenorrea, raskaus). Fyysinen ja psyykkinen harjoituskuorma ja sen monitorointi. Uni
ja lepo sekä palautuminen. Antidoping. Urheiluvammojen ennaltaehkäisy. Ravitsemusneuvontaan ohjaaminen.

Suoritustavat:
Verkkoluennot (8 h), verkkotentti (2 h), oppimistehtävät (50 h), oppimistehtävän itsearvointi
(2 h), oppimistehtävien vertaisarvoiti (10 h), omatoiminen opiskelu (36 h)

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävän itsearviointi hyv/hyl, oppimistehtävä hyv/hyl ja tentti 0-5


LIIKUNTA- JA URHEILUVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY 4 op

Ajankohta: 8.3.2021-27.4.2021

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
 • tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
 • tapaturmiin vaikuttavat tekijät

Sisältö:
Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja
vaikutus suorituskykyyn

Suoritustavat: Verkkoluennot (10), verkkotentti (2 h), oppimistehtävä (60h), omatoiminen opiskelu (36h)

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävä hyväksytty/hylätty, ja verkkotentti 0-5


TERVEYSKUNTO JA TERVEYSTEKNOLOGISET SOVELLUKSET 5 op

Ajankohta: 5.4.2021-7.6.2021

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
 • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
 • toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
 • tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
 • kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti

Sisältö:
Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä
niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaustulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Suoritustavat:
Verkkoluennot (12 h), oppimistehtävä (80 h), oppimistehtävän itsearviointi (2 h), oppimistehtävän vertaisarviointi (10 h), verkkotentti (2 h) ja itsenäinen työskentely (29 h).

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävän vertaisarviointi hyv/hyl, oppimistehtävän itsearviointi hyv/hyl, oppimistehtävä hyv/hyl ja tentti 0-5


RAVITSEMUS JA LIIKUNTA  4 op

Ajankohta: 7.9.-2.11.2020 tai 4.1.-1.3.2021

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Sisältö:
Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Suoritustavat:
Verkko-opinnot; Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verk-kokeskustelut, verkkotyöskentelyn osuus 100 %. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Toteutustavat: Verkko-opinnot

Oppimateriaalit: Moodlessa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Arvosteluperusteet:
Opintojakson suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5

Lisätietoja:
Mikäli olet suorittanut tämän opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. terveysliikunta, kansanterveystiede), niin opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen ravitsemustieteen perusopintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta (aikai-sempi suoritus ei voi olla yli 5 vuotta vanha!). Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta eli muistathan hakea mahdollista korvaavuutta ennen kuin opinto-oikeutesi päättyy.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.