2020-2021 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2020 - 01.09.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020
  • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Sisältö: Opintojakso koostuu kahdesta 3 op laajuisesta osiosta, luento-osuudesta (AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op)
ja harjoituksista (AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op). Molemmat osiot voi suorittaa tarvittaessa myös erikseen.

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista
Suoritustapa: verkkotentti

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op
Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteaminen ja tilastollinen päättely.
Suoritustapa: harjoitustehtävät

Kirjallisuus:

  • Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Tavoitteet:    

AY5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (luento-osuus) 3 op

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

AY5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op

  • Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.

Arviointi: suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.

Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät:15.9.2020,30.10.2020,31.12.2020, 16.2.2021,13.4.2021,1.6.2021

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa