Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2022
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
 • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus (vaihtoehtoiset tehtävänpalautus-/tenttipäivät löytyvät opintojaksojen kohdalta). Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Laskentatoimen ja verotuksen perusopinnot 30 op opintojaksot:

 • Laskentatoimen perusteet (6 op)
 • Yritysoikeuden perusteet (6 op)
 • Johdon laskentatoimen perusteet (6 op)
 • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys (6 op)
 • Tuloslaskenta ja verotus (6 op)

Tavoitteet: Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Sisäinen laskentatoimi tuottaa suunnittelu- tai tarkkailulaskelmia yrityksen sisäiseen käyttöön johdon päätöksenteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pitkälle lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus vaikuttaa keskeisesti yritysten toimintaan.

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä taloudellista osaamista vaativien työtehtävien parissa tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville. Talousasioiden ja verotuksen osaajat ovat kysyttyjä myös työmarkkinoilla.


LASKENTATOIMEN PERUSTEET 6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotentti- ja tehtävänpalautuspäivät:
16.3.2021 ja 1.6.2021

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 162 t., oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Jormakka, Koivusalo, Lappalainen ja Niskanen (2015), Laskentatoimi. (löytyy myös e-kirjana)

Tavoitteet:   

Osaat

 • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
 • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
 • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
 • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
 • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

 

YRITYSOIKEUDEN PERUSTEET  6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: 16.3.2021 ja 25.5.2021

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja oppimisympäristön materiaaliin. Verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Hoppu - Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16., uud. painos 2016, luvut 1-17. (löytyy myös e-kirjana)
 • Bruun - von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, teos saatavissa sähköisessä muodossa Verkkokirjahyllyssä (löytyy myös e-kirjana)
 • Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali.

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
 • määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
 • nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
 • nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


JOHDON LASKENTATOIMEN PERUSTEET  6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät: 2.2.2021 ja 6.4.2021

Sisältö: Organisaation sisäinen laskentatoimi, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, suoritekohtainen laskenta sekä toimintolaskennan perusteet. Budjetointi ja katetuottolaskennan hyödyntäminen päätöksenteossa.

Suoritustapa: Oppimistehtävä ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2015) Talousohjaus ja kustannuslaskenta (vuoden 2017 painos saatavana e-kirjana)
 • Horngren-Foster-Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 10th, 2015.

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • tunnistaa johdon laskentatoimen roolin ja keskeiset laskentamenetelmät liiketoiminnan taloudellisessa ohjauksessa.
 • määritellä sisäisen laskentatoimen työvaiheet kustannusten ja tuottojen rekisteröimisessä
 • laatia keskeisiä laskelmia eri laskentatilanteita varten.
 • analysoida laskelmien taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA ARVONMÄÄRITYS  6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät: 16.2.2021 ja 13.4.2021

Sisältö: Tilinpäätösaineiston (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus) analysointi, oikeellisuuden arviointi ja oikaisut. Yritystutkimus, tilinpäätösanalyysi, tunnuslukuanalyysi ja kassavirtalaskelmat. Tilinpäätösanalyysin tulosten hyväksikäyttökohteet (mm. kilpailija-analyysi, asiakasyrityksen luottokelpoisuus), tilinpäätösennusteet ja arvonmääritys.

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Niskanen - Niskanen, Tilinpäätösanalyysi, Edita, Helsinki 2003 tai uudempi painos.
 • Yritystutkimusneuvottelukunta, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus, Helsinki 2005 tai uudempi painos.
 • Kallunki, J-P. Niemelä J., Osakkeen arvonmääritys, Talentum, Helsinki 2012
 • Muu materiaali, ilmoitetaan kurssilla

Tavoitteet:   

Opiskelija osaa

 • tunnistaa tilinpäätösanalyysin vaiheet ja kriittiset kohdat
 • laskea keskeiset tilinpäätösanalyysin tunnusluvut
 • laatia rahoituslaskelman
 • soveltaa tilinpäätösanalyysin työkaluja eri käyttötarkoituksissa
 • tunnistaa keskeiset arvonmääritysmenetelmät.

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet ja Rahoituksen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


TULOSLASKENTA JA VEROTUS 6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät: 16.3.2021 ja 25.5.2021

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu

Suoritustapa: Oppimistehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Tomperi, (2017), Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu, WSOY.
 • Elinkeinoverolaki, Tuloverolaki.

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
 • suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta

Edeltävät opinnot: Laskentatoimen perusteet

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa