2020-2021 Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot ja tuutorikokoontumiset Kotka/Kouvola
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 04.01.2021
 • Hinta: 360 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 320 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojen tukena tuutoriryhmä, ryhmän kokoontumisajat ilmoitetaan myöhemmin. 

Opetussuunnitelma

 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (5op)
 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5op)
 • Sosiaalityön etiikka (5op)
 • Sosiaalityön käytännön työmenetelmät (5op)
 • Lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus (5op)
 • Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
 • Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi (2 op)
 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)
 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op)

Osaamistavoitteet:
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.

TAPAUSKOHTAINEN SOSIAALITYÖ SUHTEINA JA PROSESSEINA (5 op)

Aika:  8.9.–9.11.2020.
Seminaari 3.10.2020 klo 9-16 Kouvolassa. Seminaarissa läsnäolo

Opettaja: YTT Eine Pakarinen ja seminaarin vetäjä Kouvolassa YTT Anita Sipilä

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa erotella suunnitelmallisen sosiaalityön eri vaiheet suhteina ja prosesseina ja tunnistaa sosiaalityön tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja ja työmenetelmiä asiakasprosessin eri vaiheissa.

Sisältö:
Kurssin sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi dokumentointi mukaan lukien, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen, motivoiva haastattelu, ratkaisukeskeisyys ja haastavat asiakastilanteet.

Suoritustavat:
Kirjallisuustentti, oppimistehtävä, osallistuminen seminaareihin. Kirjallisuus suoritetaan sähköisenä tenttinä. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana. Tenttipäivät 26.10.2020, 18.1.2021, 3.5.2021

Toteutustavat: Seminaari, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä 20 h.

Oppimateriaalit:

 • 1) Milner Judith, Myers Steve & O´Byrne Patrick. Assessment in Social Work. London: Palgrave. 2015. (fourth edition)
 • 2) Midgley James & Conley Amy (eds.): Social Work and Social Development. Theories and Skills for Developmental Social Work. Oxford University press. 2010.

Oheismateriaalit:

 • 1) Parton N. & O’Byrne: Constructive social work. Towards a new practice. Macmillan, 2000
 • 2) Richmond, Mary: What is social case work? An introductory description. Russell Sage Foundation 1922 (tai myöhempi painos).
 • 3) Trevithick, P. Social Work Skills: a Practice Handbook. Open University Press 2005.

Arvosteluperusteet: 0 – 5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 50 % kirjallisuustentistä ja 50 % oppimistehtävästä.

Edellytykset: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö 1
 

SOSIAALITYÖN KÄYTÄNNÖN TYÖMENETELMÄT (5 op)

Aika: 27.10.-15.12.2020

Opettaja: VTT Raija Väisänen

Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön käytännön työmenetelmiä, ymmärtää menetelmien teoreettisia lähtökohtia sekä osaa arvioida niiden eroja, yhteneväisyyksiä ja käytettävyyttä sosiaalityössä.

Sisältö:
Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

Suoritustavat:
Osallistuminen opetukseen, oppimateriaaliin perehtyminen, ryhmäessee ja henkilökohtainen oppimispäiväkirja. Käytössä Moodle-oppimisympäristö. Kurssin suorittamiseksi opiskelija osallistuu joko verkko-opetukseen tai lähiopetukseen. Sosiaalityön tutkinto-opiskelijoille suositellaan osallistumista lähiopetukseen.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus.

Oppimateriaalit:
Ryhmäesseissä tulee muun kirjallisuuden ohella käyttää seuraavaa kahta teosta:

 • Thompson, N. 2018. Social Work Theory and Methods. The Essentials. New York: Routledge.
 • Healy, K. 2012. Social work methods and skills: the essential foundations of practice. New York: Palgrave Macmillan.

Suositeltava oheiskirjallisuus:

 • Adams, R., Dominelli, L. & Payne, M. 2009. Critical practice in social work. New York: Palgrave Macmillan
 • Stepney, P. & Ford, D. 2012. Social work models, methods and theories. A framework for practice. Dorset: Russell House Publishing.
 • Brett A. Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in generalist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications
 • Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and societal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers
 • Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer
 • Teater, B. 2014. An introduction to applying social work theories and methods. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
 • Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education
 • Thompson, N. 2009. Practicing social work. New York: Palgrave Macmillan
 • Thompson, N. 2010. Theorizing social work practice. New York: Palgrave Macmillan
 • Trevithick, P. 2012. Social work skills: a practice handbook, 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education

Arvosteluperusteet: 0 (Hylätty) - 5 (Erinomainen) (henkilökohtainen oppimispäiväkirja + ryhmäessee).

Edellytykset: Sosiaalityön perusopinnot, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina,


RAKENTEELLINEN JA VAIKUTTAVA SOSIAALITYÖ (5 op)

 Aika:: 7.1.-28.2.2021

Opettajat: Elisa Tiilikainen ja Riitta Vornanen

Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on johdattaa tutkimusperustaiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta, sekä sosiaalityön vaikuttavuuden käsitteeseen ja näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

Sisältö:
Opintojakson sisältöjä ovat rakenteellinen sosiaalityö, näyttöön perustuva sosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus.

Suoritustavat: Luennot ja oppimistehtävät.

Toteutustavat: Luennot 16 h, itsenäinen työskentely. Kurssilla voidaan hyödyntää myös verkkokurssimateriaalia.

Oppimateriaalit
Oheiskirjallisuus:

 • Laitinen, M., Pohjola, A. & Seppänen, M. (toim.) 2015. Rakenteellinen sosiaalityö. United Press.
 • Pohjola, A. & Kemppainen, T. & Väyrynen, S. 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Juvenes Print: Tampere.
 • Raunio, Kyösti. 2010. Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Janus, 18(4), 387-395.
 • Roivainen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus.
 • Soydan, H., & Palinkas, L. 2014. Evidence-based practice in social work: development of a new professional culture. Abingdon: Routledge.

Arvosteluperusteet: 0 – 5


SOSIAALITYÖN ETIIKKA (5op)

Aika:: 22.3.-15.5.2021

Opettaja: Yliopiston lehtori

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaa eri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta.

Sisältö:
Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita sosiaalityössä ja pohditaan niihin liittyviä ratkaisuja.

Suoritustavat:
Opiskelijat rakentavat kurssin aikana ryhmässä portfolion, jossa hän hyödyntää kirjallisuutta, luentomateriaaleja, luentotallenteita sekä yhteisiä seminaareja. Jakson suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille sekä työskentelyä yhteisellä työalustalla.

Toteutustavat:
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena Flipped classroom -menetelmällä. Työskentely koostuu pienryhmätapaamista (vaihtoehtoisilla tavoilla), luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaareissa. Opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti tai ryhmissä, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä seminaareissa ja luento-osuuksilla. Toteutustapa täsmentyy kevään 2020 aikana. Oppimisympäristönä O365.

Oppimateriaalit: Tenttikirjallisuus

 • Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012 ja Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla, Gaudeamus. tai vaihtoehtoisesti
 • Elisa Aaltola 2017. Empatia, Into kustannus Oy. Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

Arvosteluperusteet: 0 – 5 (portfolio + kirjatentti)

Lisätietoja:
Ilmoittautuminen weboodissa.
Kirjallisuus tentitään sähköisessä tenttijärjestelmässä


LAPSI-, PERHE- JA EDUNVALVONTAOIKEUS (5 op)

Toteutustapa:  Monimuoto-opetius. Luentotallenteet ja oppimistehtävät. Tehtävien palautuspäivät 31.9.2020, 31.12.2020, 31.3.2021, 31.7.2021

Opettajat: 
Yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov ja yliopisto-opettaja Henna Nikumaa

Osaamistavoitteet:
Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön näkökulmasta yksityisoikeudelliseen sääntelyyn, joka koskee lapsioikeutta, perhesuhteita ja holhoustoimea. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tätä aihealuetta koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja keskeiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeuden kontekstissa ja yksityisoikeudellisen sääntelyn eron suhteessa julkisoikeudelliseen sääntelyyn. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalityön kannalta keskeistä perhe- ja edunvalvontaoikeudellista sääntelyä sosiaalihuollon lakisääteisissä tehtävissä.

Sisältö:
Yksityisoikeudellinen lapsi-, perhe- ja edunvalvontaoikeus osana sosiaalityötä. Perhe- ja jäämistöoikeus elämänkaarioikeutena ja oikeudellinen ratkaisutoiminta sen alalla. Lapsen elatusta ja huoltoa koskevat kysymykset sekä lapsen edun huomioiminen. Holhoustoimen edunvalvontajärjestelmän perusteet. Oikeudellinen toimintakyky ja vajaavaltaisuus.

Suoritustavat:
Oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja luennot, joista osa toteutetaan Zoom-sovelluksen kautta, joten ne ovat osaksi mahdollista seurata etänä tai tallenteena.
Opintojakson voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1) Lähiopetus. Zoom-luennot (8h) oppimistehtävineen sekä lähiopetuksena toteutettaville luennoille (12h) ja harjoitussessioihin osallistuminen (3x3h), mikä edellyttää valmistautumista ja aktiivista osallistumista.
2) Etäsuoritus. Zoom-luennot (8h) oppimistehtävineen sekä harjoitukset Moodlessa.
Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla, jonne kirjautumiseen vaadittava kurssiavain on kurssin numero.

Oppimateriaalit:

 • Hakalehto, Suvianna 2019. Lapsioikeuden perusteet.
 • Kangas, Urpo 2013. Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet.
 • Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna – Karvonen-Kälkäjä, Anja 2017. Vanhuusoikeuden perusteet.
 • Kirjallisuus löydettävissä Alma Talentin verkkokirjahyllystä.
 • Lisäksi aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.
 • Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Edellytykset: Sosiaalioikeus sosiaalityössä


SOSIAALITYÖN TILASTOLLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI (2 op)

Aika: 27.2., 6.3. klo 9-16 etäyhteyden kautta opetus

13.3. klo 9-15 Kouvolassa lähiopetus

Opettaja: Veli.Matti Poutanen

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

Sisältö:
Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja tutustuvat kyselylomakkeen laatimiseen Tämän jälkeen harjoitellaan havaintomatriisin tekeminen SPSS:llä paperisesta kyselylomakkeesta. Opintojakson vetäjä käyttää opintojaksolla valitsemaansa aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua, kuvailua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Lopuksi opiskelijat toteuttavat kurssilla pienryhmissä tilastollisen harjoitustyön kurssin harjoitusaineistolla.

Suoritustavat:
Ryhmätyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää lisäksi aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta ja opettajan antamien harjoitustehtävien tekemistä. Huom! Läsnäolovelvollisuus, sitä ei voi korvata tehtävillä

Toteutustavat: Ohjattua mikroluokkatyöskentelyä 20 t, itsenäistä työskentelyä pienryhmissä 34 t

Oppimateriaalit: Opettajan osoittama materiaali

Arvosteluperusteet: HYV-HYL

Edellytykset: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Lisätietoja:
Kurssin voi korvata suorittamalla tilastotieteen johdantokurssin (3622230). Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.


SOSIAALITYÖN LAADULLISTEN MENETELMIEN HARJOITUSKURSSI (2 op)

Aika: Verkko-opintojakso 29.3.-31.5.2021.
Työskentely jaksolla on tiivis ja edellyttää sitoutumista. 16 tuntia kontaktiopetusta (harjoitukset), akautuu seuraavasti:
        -6 videoklippiä ja Zoom-liveluennot (pakollinen läsnäolo): 20.4. klo 17-20, 3.5. klo 17-20 ja 10.5.2021 klo 17-20.

Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään 6.4.2021 mennessä, jotta opiskelu toteutuu suunnitellussa aikataulussa.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Suoritustavat:
Monimuoto-opetus. Ryhmissä tehtävä harjoitustyö ja siihen liittyvä raportti. Kontaktiopetusta max 16 t, itsenäistä työskentelyä ryhmissä 38 t/opiskelija

Toteutustavat: Kontaktiopetus ja monimuoto-opetus

Arvosteluperusteet: 0-5, kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite. Arvioinnissa ryhmän loppuraportti, ryhmän itsearviointi osana arvostelua.

Edellytykset: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.


LAADULLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE (3 op)

Aika: 7.1-12.3.2021

Opettaja: ma. professori, YTT Sanna Laulainen

Toteutustapa: Verkkokurssi

 Verkkotenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

TILASTOLLISTEN MENETELMIEN PERUSTEET YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEILIJÖILLE (3 op)

Aika: 1.10-1.12.2020

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista.

Suoritustapa: Verkkokurssi, oppimistehtävät verkossa. Verkkotentti, päivät  ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

Kirjallisuus: Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.

Opintojen tietoja päivitetään kesän ja syksyn aikana, kun saamme tarkempia tietoja yliopistolta


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.