2020-2021 Sosiaalityön perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot ja tuutorikokoontumiset Kotka/Kouvola
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 04.01.2021
 • Hinta: 230 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojen aloitusinfo: 3.9.2020 klo 17 Kouvolassa, mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä 

Opintojen tukena tuutoriryhmä. Tuutorointiaikataulu päivitetään myöhemmin. 

Pakolliset opintojaksot:

 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
 • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op
 • Sosiaalityön käytäntö 1: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op
 • Tutkiva sosiaalityö 5 op
 • Sosiaalioikeus sosiaalityössä 5 op

Osaamistavoitteet: Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys sosiaalityön teoreettisesta ja ammatillisesta perustasta. Opiskelija osaa määritellä hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä tunnistaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Opiskelija osaa selittää sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat, ja hän on saavuttanut perusvalmiudet ammatti-identiteetin rakentamiselle.


SOSIAALITYÖN AMMATILLISUUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ (5 op)

Aika: 9.9.-31.10.2020

Opettaja: yliopisto-opettaja, YTM Mari Suonio

Suoritustapa: Monimuoto-opetus sisältäen vuorovaikutteiset luennot (26 t), verkkotyöskentelyn, kirjallisuustentin (3t) ja oppimispäiväkirjan. Omatoiminen työskentely 105 tuntia.
Verkkojakso 9.9. - 31.10.2020. Huom! Opintojaksolle tulee kirjautua viimeistään 16.9.2020 mennessä, sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita.
Reaaliaikaiset verkkoluennot 15.9. klo 17-20, 16.9. klo 17-20 ja 30.9. klo 17-20. Kaikki muu työskentely tapahtuu verkossa itsenäisesti.

Lisäksi niillä sosiaalityön tutkinto-opiskelijoilla, jotka valitsevat etäopetuspainotteisen opetuksen, pakollinen lähiopetus Kuopion kampuksella 8.9. klo 12-16. Lisätietoja päivitetään myöhemmin, koska yliopistossa ollaan koronatilanteen vuoksi syksy suurimmalta osin etäopetuksessa. 

Toteutustavat: Monimuoto-opetus. Valittavissa verkkopainotteinen tai kontaktiopetuspainotteinen vaihtoehto.

Kirjallisuustentit: Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (koronatilanteesta  johtuen verkkotenttinä): 26.10.2020, 9.11.2020, 1.3.2021 (yksi varsinainen ja kaksi uusintatenttiä)
Seuraamme koronatilannetta ja päivitämme tietoja sen mukaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Sisältö: Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Oppimateriaalit: Tenttikirjallisuus:

 • 1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006. TAI Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016.
 • 2) Saari, J. Huono-osaiset. Gaudeamus 2015. TAI Forssén, K & Roivainen, I. & Ylinen, S. & Heinonen, J. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Unipress.

Oheismateriaali:

 • Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 4. uudistettu painos, 2017.

Arvosteluperusteet: 0-5. Kirjallisuustentti 50%, muu monimuoto-opetus 50%. Läsnäolovelvoite kontaktiopetuspainotteisessa opetuksessa (arviointi sisältyy monimuoto-opetukseen).

Lisätietoja:
Opintojakson kirjallisuus tentitään sähköisessä tenttijärjestelmässä examissa tai avoimen yliopiston erikseen määriteltyinä yleisinä tenttipäivinä.
Sosionomi AMK, geronomi AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Muu monimuoto-opetuksen osuus suoritetaan normaalisti.


SOSIAALITYÖN TEOREETTISET PERUSTEET  (5 op)

Ajankohta: Verkko-opintoina 26.10.-14.12.2020

Opettaja: Professori Timo Toikko

Suoritustapa: Etäluennot ja verkkotentti.
Luennot (12 h). Luennot ja kirjallisuus suoritetaan tenttimällä. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan samalla kertaa ja molemmista osioista on päästävä läpi, jotta suoritus on hyväksyttävissä.

Verkkotenttipäivät:  14.12.2020, 11.1.2021, 15.2.2021 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

Sisältö:
Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.

Oppimateriaalit
Tenttikirjallisuus:

 • Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos)
 • Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005
 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Arvosteluperusteet: 0–5, Luentotentti 1/3, kirjatentti 2/3


SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTÖ 1: TOIMIJUUDEN TUKEMISEN PERUSTEET  (5 op)

Aika: kevälukukausi 2021

Opettajat: Yliopiston lehtori ja mukana olevat vierailijat

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja hanketyöhön. Opiskelija tunnistaa ihmisten haastavien elämäntilanteiden merkityksiä ja niistä aiheutuvien tuen tarpeiden lähtökohtia. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia, asiakkaan toimijuuden tukemista ja sosiaalityön käytännön roolin osana palvelujärjestelmää.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissa toimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja hanketyötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön. Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin kolmannen sektorin ja sosiaalityön työympäristöihin.

Suoritustavat:
Seminaari 30 tuntia, essee, seminaarityön laatiminen, josta esitys seminaarissa ja käytännön harjoittelu 30 tuntia. Opintojakson saa hyväksiluettua sosionomi amk, geronomi amk, kuntoutuksen ohjaaja amk tai yhteisöpedagogi amk koulutuksella. Hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta.

Toteutustavat:
Seminaari 30 tuntia ja käytännön harjoittelu 30 tuntia. Omatoiminen työskentely 75 tuntia.

Oppimateriaalit:

Strömberg-Jakka, M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.

Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).

Lisäksi opintojakson aikana jaettava materiaali Moodlessa ja sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus

Arvosteluperusteet: 0 - 5
Kurssin arviointi: Itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.

Lisätietoja: Opintojakso korvaa aiemman tutkintorakenteen “Sosiaalityön harjoittelu 1: käytäntöön tutustuminen” -opintojakson.


SOSIAALIOIKEUS SOSIAALITYÖSSÄ (5 op)

Aika: 1.2.-30.4.2021

Opettaja: Yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov

Osaamistavoitteet:

Opintojaksolla opiskelija perehtyy hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Opiskelija osaa hahmottaa opintojakson suoritettuaan perus- ja ihmisoikeuksien vaikutuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintotoimintaan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan sääntelykokonaisuuden perusteet ja ymmärtää siihen liittyvien hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja omaa perustaidot juridisesta tiedonhankinnasta ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta.

Sisältö:
Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Suoritustavat:
Oppimistehtävät, ryhmätyöskentely ja luennot, jotka aloitusluentoa lukuun ottamatta toteutetaan Zoom-sovelluksen kautta, joten luennot ovat mahdollista seurata etänä tai tallenteena.

Opintojakson voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1) Lähiopetus. Aloitusluento (4h), Zoom-luennot (16h) oppimistehtävineen sekä lähiopetuksena toteutettavat harjoitussessiot (3x3h), jotka edellyttävät valmistautumista ja aktiivista osallistumista.
2) Etäsuoritus. Zoom-luennot (16h) oppimistehtävineen sekä harjoitukset Digicampuksessa.

Tarkempi ohjeistus kurssin Moodle-alustalla, jonne kirjautumiseen vaadittava kurssiavain on kurssin numero.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus

Oppimateriaalit:

 • Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas 2016. Sosiaalioikeus.
 • Araneva, Mirjam 2016. Lapsen suojelu.
 • Poikonen, Heidi 2018. Päihdepalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa.
 • Lisäksi aiheen kannalta relevantti sääntely esitöineen.
 • Ilmoitettua oppimateriaalia voidaan tarkentaa ja täydentää Moodlessa ilmoitettavalla kirjallisuudella.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Edellytykset: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö


TUTKIVA SOSIAALITYÖ (5 op)

Aika: 1.3.- 6.5.2021

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lähestymistapoja, määritellä sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Opiskelija osaa tulkita käytännön ilmiöitä, rakenteita ja toimintoja laajemmassa yhteiskunnallisessa yhteydessä.
Opiskelija osaa tunnistaa tieteellisen raportoinnin muotoja, rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen tieteellisen esseen prosessikirjoittamisen periaatteita toteuttamalla.

Sisältö:
Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimukselliset lähestymistavat ja tutkimuseettiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt. Seminaarityöskentelyn käytännöt.

Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja perehtyminen opetusmateriaaleihin sekä tieteellisen esseen kirjoittaminen. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana. Opiskelijat perehtyvät osana opintojaksoa tiedonhaun käytäntöihin.

Toteutustavat: Monimuoto-opetus

Oppimateriaalit: Jakson alussa jaettava materiaali.

Arvosteluperusteet: 0 - 5

Lisätietoja:

 • Opintojakson materiaalit moodlessa.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lue myös blogistamme: "Sosionomista sosiaalityöntekijäksi"

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.