• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

2020-2021 Urheilujohtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 16.05.2021
 • Hinta: 445€ (sis. avoimen yliopiston rek.maksun 270€)

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotietona! Päivitämme tietoja kesän aikana.

Sisältö:    

 • Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601
 • Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta (6 op) - AY5215602
 • Urheiluoikeus (6 op) - AY5215603
 • Sport Economics and Finance (Urheilutaloustiede) (6 op) - AY5215604
 • Tapahtuma- ja tilajohtaminen (6 op) - AY5215605

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Mikäli opiskelija suorittaa pelkästään Urheilujohtamisen opinnot 30 op, saa hän erillistodistuksen Urheilujohtamisen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Opiskelija voi suorittaa koko Urheilujohtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Urheilujohtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op ja opiskelija saa erillistodistuksen Urheilujohtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen.

Opintojen materiaaleista ja verkkoluennoista osa on englanninkielisiä.

Tavoitteet: Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brandaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille urheilujohtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot: Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot tai vastaavat tiedot, mutta kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

Arviointi: Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.

URHEILUJOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Urheilukontekstin asettamat vaatimukset ja erityispiirteet, henkilöstöresurssien johtaminen urheiluorganisaatioissa (teoreettiset taustat), strategian jalkauttaminen, urheiluliiketoiminnan taustat.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

 • Pedersen, P. M., Parks, J. and Quarterman, J. 2010. Contemporary Sport Management 4th Edition.
 • Cuskelly, G., Hoye, R. and Auld, C 2006. Working with Volunteers in Sport: Theory and Practice.

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti johtamisen eri osaalueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija sisäistää urheilujohtamisen erityispiirteet ja ymmärtää urheilukontekstin merkityksen organisaation ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Samalla opiskelija oppii hahmottamaan erityisesti vapaaehtoisten johtamisen, organisoinnin ja motivoinnin kannalta olennaiset tekijät. Opiskelija perehtyy myös strategisen urheilujohtamisen tematiikkaan ja osaa suunnitella urheiluorganisaation toimintaa pitkällä aikavälillä.
Taidolliset: Opiskelija saa valmiuksia urheiluorganisaation johtamiseen ja ymmärtää urheilukontekstin aiheuttamat erityispiirteet. Kurssin myötä opiskelija osaa myös hahmottaa, mitkä tekijät vaikuttavat työtekijöiden motivointiin ja sitouttamiseen sekä kykenee suunnittelemaan urheiluorganisaation strategiaa ja ymmärtää sen implementointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy myös hahmottamaan urheilukontekstin luomat haasteet ja vaatimukset organisaation johtamisen kannalta.

URHEILUMARKKINOINTI JA BRANDIEN HALLINTA 6 op

Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, urheilumarkkinoinnin keinot, brandin rakentaminen, sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet.

Suoritustapa: Verkkoluennot, verkkotentti ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

 • Mullin, B.J., Hardy, S. and Sutton, W.A. 2007. Sport marketing, 3rd ed., Champaign, IL: Human Kinetics.  

Tavoitteet:    

Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla. Opiskelija saa valmiuksia analysoida, suunnitella ja kehittää markkinointia urheiluorganisaatioissa ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät syksyllä 2020: 15.9.2020 ja 3.11.2020
Harjoitustyön palautus viimeistään 30.11.2020.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät keväällä 2021
tentti 2.2.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.3.2021
tentti 11.5.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.7.2021

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä
anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
puh. 040 538 0213

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa