2020-2021 Urheilujohtamisen sivuaineopinnot 30 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 16.05.2021
 • Hinta: 185 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 270 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojen tukena tuutoriryhmät: keskiviikkoisin klo  18.30-20.00
30.9.,14.10., 28.10.,11.11., 25.11., 9.12.    
    
Opetussuunnitelma    

 • Urheilujohtaminen (6 op) - AY5215601
 • Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta (6 op) - AY5215602
 • Urheiluoikeus (6 op) - AY5215603
 • Sport Economics and Finance (Urheilutaloustiede) (6 op) - AY5215604
 • Tapahtuma- ja tilajohtaminen (6 op) - AY5215605

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristössä. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Opintojen materiaaleista ja verkkoluennoista osa on englanninkielisiä.

Tavoitteet: Urheilujohtamisen sivuaineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brandaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille urheilujohtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot: Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot tai vastaavat tiedot, mutta kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

Arviointi: Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.


URHEILUJOHTAMINEN 6 op

Sisältö: Urheilukontekstin asettamat vaatimukset ja erityispiirteet, henkilöstöresurssien johtaminen urheiluorganisaatioissa (teoreettiset taustat), strategian jalkauttaminen, urheiluliiketoiminnan taustat.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

 • Pedersen, P. M., Parks, J. and Quarterman, J. 2010. Contemporary Sport Management 4th Edition.
 • Cuskelly, G., Hoye, R. and Auld, C 2006. Working with Volunteers in Sport: Theory and Practice.

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti johtamisen eri osaalueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija sisäistää urheilujohtamisen erityispiirteet ja ymmärtää urheilukontekstin merkityksen organisaation ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Samalla opiskelija oppii hahmottamaan erityisesti vapaaehtoisten johtamisen, organisoinnin ja motivoinnin kannalta olennaiset tekijät. Opiskelija perehtyy myös strategisen urheilujohtamisen tematiikkaan ja osaa suunnitella urheiluorganisaation toimintaa pitkällä aikavälillä.
Taidolliset: Opiskelija saa valmiuksia urheiluorganisaation johtamiseen ja ymmärtää urheilukontekstin aiheuttamat erityispiirteet. Kurssin myötä opiskelija osaa myös hahmottaa, mitkä tekijät vaikuttavat työtekijöiden motivointiin ja sitouttamiseen sekä kykenee suunnittelemaan urheiluorganisaation strategiaa ja ymmärtää sen implementointiin vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy myös hahmottamaan urheilukontekstin luomat haasteet ja vaatimukset organisaation johtamisen kannalta.


URHEILUMARKKINOINTI JA BRANDIEN HALLINTA 6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät syksyllä 2020: 15.9.2020 ja 3.11.2020
Harjoitustyön palautus viimeistään 30.11.2020.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät keväällä 2021
tentti 2.2.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.3.2021
tentti 11.5.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.7.2021

Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, urheilumarkkinoinnin keinot, brandin rakentaminen, sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet.

Suoritustapa: Verkkoluennot, verkkotentti ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

 • Mullin, B.J., Hardy, S. and Sutton, W.A. 2007. Sport marketing, 3rd ed., Champaign, IL: Human Kinetics.  

Tavoitteet:    

Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla. Opiskelija saa valmiuksia analysoida, suunnitella ja kehittää markkinointia urheiluorganisaatioissa ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


URHEILUOIKEUS 6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- + verkkotenttipäivät: 20.10.2020, 15.12.2020, 16.3.2021,25.5.2021

Sisältö: Urheilun sääntelyjärjestelmä, urheilijan oikeusasema, sopimukset urheilutoiminnassa, urheilun kansanliike, urheilun riidanratkaisujärjestelmät, immateriaalioikeudet, vahingonkorvaus, rikokset ja kilpailuoikeudellinen sääntely urheilussa.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Kirjallisuus:

 • Halila ja Norros, Urheiluoikeus (2017), saatavana e-kirjana UEF Finnasta  
 • verkkokurssin materiaali

Tavoitteet:    

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietämys urheiluoikeudesta. Opiskelijalle muodostuu kuva urheiluun liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja niiden soveltamistilanteista. Opiskelija oppii arvioimaan urheilun ja oikeuden välistä suhdetta sekä eri muodoissaan harjoitettavaan urheilutoimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


SPORT ECONOMICS AND FINANCE (Urheilutaloustiede) 6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- + verkkotenttipäivät: 15.09.2020, 17.11.2020, 16.2.2021, 6.4.2021

Sisältö: Urheilutaloustieteen tutkimus, kysyntä ja tarjonta urheilumarkkinoilla, palkkojen määräytyminen, uhkapelimarkkinat, hintateoria, peliteoria.

Suoritustapa: Verkkoluennot, oppimispäiväkirja ja verkkotentti

Kirjallisuus:

 • Verkkoluennot (David Forrest),
 • Sandy R, Sloane, P ja M. Rosentraub 2004. The Economics of Sport – An International Perspective.

Tavoitteet:    

Tiedolliset: Opiskelija sisäistää keskeiset teemat urheilutaloustieteessä ja oppii käsittelemään urheiluliiketoimintaa taloustieteen avulla. Opiskelija ymmärtää kuinka taloustieteen keskeiset periaatteet toteutuvat ammatti- sekä amatööriurheilussa.

Taidolliset: Opiskelija oppii käyttämään taloustieteellisen tutkimuksen työkaluja ja käsitteitä urheilukontekstissa sekä oppii arvioimaan urheilua taloustieteiden näkökulmasta.

Edeltävät opinnot: Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot tai vastaavat tiedot ennen kurssille osallistumista.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


TAPAHTUMA- JA TILAJOHTAMINEN 6 op

Aika: Ajankohdasta ja paikkakunnasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset verkkotentti- + tehtävänpalautuspäivät: 13.10.2020, 8.12.2020, 2.2.2021, 11.5.2021

Sisältö: Tapahtumajohtaminen, tapahtumien myynti ja markkinointi, tilojen suunnittelu ja hallinta, kysynnän analysointi, riskienhallinta, tapahtumien taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset, liiketoimintasuunnitelma.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:

 • Grönroos, Christian: Service Management and Marketing. A Customer Relationship Management Approach. (Suomennos: Palveluiden johtaminen ja markkinointi.) Tillman, Maarit (suom.). WSOY, 2001.
 • Shone, Anton & Parry, Bryan: Successful Event Management. A practical handbook. Fourth edition. 2013 sekä verkkokurssin materiaali

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa tapahtumat palveluina, joita voi suunnitella, johtaa ja kehittää palvelujen johtamiseen liittyvien mallien mukaisesti. Opiskelija hallitsee tapahtumajohtamiseen liittyvän suunnittelun elinkaaren sekä ymmärtää projektienjohtamisen periaatteet. Ymmärtää tapahtumien järjestämiseen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija ymmärtää tapahtumatuotannon laajan ja moniulotteisen kokonaisuuden sekä osaa hyödyntää urheilujohtamisen, markkinoinnin sekä palveluiden johtamiseen liittyviä erikoispiirteitä tapahtumatuotannossa. Opiskelija hallitsee tapahtumiin liittyvän budjetoinnin, riskien hallinnan sekä henkilöstöjohtamisen periaatteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa