2020-2021 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, monimuoto-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 26.08.2020
 • Hinta: 200 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 220 €

Tapahtuman kuvaus

Opetussuunnitelma

 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet (yhteensä 5 op)
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa 2 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet (yhteensä 5 op)
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op ja
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa 3 op
 • Oppimisen ja kehityksen perusteet (yhteensä 5 op)
  • Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus) 3 op ja
  • Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op
 • Toimijana kasvatusalalla 5 op (suoritus kerralla)

Aloitusinfo: 26.8.2020 klo 17-20 Kotkassa

Tuutori: KM Tero Tuononen

Tuutoritapaamiset: ilmoitetaan myöhemmin


JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen käsitteelliset perusteet,
 • tunnistaa neljä kasvatustiedettä (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede, yleinen kasvatustiede) ja tietää niiden keskeisten erityisalojen ja osa-alueiden ominaispiirteitä ja
 • tietää ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusotteet.

Sisältö:
Kasvatuksen keskeiset käsitteet (kasvatus, opetus, koulutus, pedagogiikka, ohjaus; elinikäinen oppiminen, kehitys, sivistys, sosialisaatio). Neljän kasvatustieteen (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, yleinen kasvatustiede, varhaiskasvatustiede) ominaispiirteet, sovellusalueet ja keskeiset tutkimuskohteet. Ihmistieteellisen tutkimuksen metodiset ja metodologiset perusteet (tieteellisen tutkimuksen ominaispiirteet; kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja monimenetelmällinen lähestymistapa; tutkimusetiikka).

Suoritustavat:
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:
Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot 22 t (saatavissa myös tallenteina); oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen 2-3 hengen ryhmissä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t
Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Moodlessa olevat luentotallenteet 22 t; oppimateriaaleihin ja luentoihin perustuvien soveltavien verkkotehtävien tekeminen yksilötyönä 20 t; omatoiminen työskentely 93 t

Toteutustavat:
Suoritustapa 1 (syyslukukaudella): Luennot: käsitteet 4 t, eri kasvatustieteet 4 x 3 t ja metodiset perusteet 6 t (yht. 22 t), 2-3 hengen pienryhmässä suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää.
Suoritustapa 2 (kevätlukukaudella): Yksilötyönä luentotallenteiden ja oppimateriaalien avulla suoritettavat kolme soveltavaa verkkotehtävää

Oppimateriaalit:
Kurssikirjallisuus:

 • Rinne, Kivirauma & Lehtinen ”Johdatus kasvatustieteisiin” (ei vuotta 2005 vanhempia painoksia; vain osittain) JA
 • Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen ”Tutkimuksen voimasanat” (2013 tai uudempi painos)
 • Verkkoympäristössä mainitut, tehtävissä tarvittavat pääsääntöisesti sähköiset materiaalit

Arvosteluperusteet:
Arvosana on asteikolla 0-5 suoritettujen verkkotehtävien arvosanojen keskiarvo. Verkkotehtävillä arvioidaan oppimateriaalien hallinta (luentojen sisällöt ja kurssikirjallisuus).


KASVATUKSEN HISTORIALLIS-FILOSOFISET PERUSTEET, yhteinen osa 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja
 • tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta   

Sisältö:
Yhteinen osa: Kasvatuksen ja koulutuksen historiallis-filosofinen kehkeytyminen. Kasvatusfilosofian pääsuuntaukset ja niihin sisältyvät oppimista ja opetusta koskevat käsitykset. Suomalaisen kasvatusajattelun ja koulutuspolitiikan valtavirrat sekä niiden yhteiskunnallis-kulttuuriset taustat. Kasvatuksen arvosidonnaisuus.

Suoritustavat:
Kaikille koulutuksille yhteinen osa 3 op: 2310122y Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa. Luennot 20 t (myös etäyhteys ja tallenteet); luentojen ja artikkelikoosteen tenttiminen 2 t; itsenäinen työ 59 t.

Toteutustavat: Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat tentin avoimen yliopiston tenttipäivinä.

Oppimateriaalit:
Yhteinen osa:

 • artikkelikooste (n. 250 s., saatavissa verkosta)

Arvosteluperusteet: Luento- ja kirjallisuustentti arvioidaan asteikolla 0-5


KASVATUKSEN HISTORIALLIS-FILOSOFISET PERUSTEET, eriytyvä osa 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutuskysymysten historiallis-filosofisia kehityskulkuja niiden yhteiskunnalliskulttuurisissa yhteyksissään,
 • arvioida kasvatukseen liittyviä ilmiöitä historiallis-filosofisista lähtökohdista,
 • vertailla oppimiskäsitysten sekä kasvatus- ja opetuskäytänteiden historiallisia ja filosofisia taustoja ja
 • tarkastella kasvatuksen historiallis-filosofisia lähtökohtia oman tieteen- tai koulutusalan näkökulmasta.

Sisältö: Koulutuksittain eriytyvä osa: tieteen- tai koulutusalan historiallis-filosofiset erityiskysymykset

Suoritustavat: Opiskelija valitsee joko suoritustavan 1 tai 2:

 •  Suoritustapa 1: Opintopiiri 13 t, omatoiminen työskentely 41 t
 •  Suoritustapa 2: Kirjallinen tehtävä 54 t.

Oppimateriaalit:

 • Opettajan jakama sähköinen materiaali

Arvosteluperusteet: Opintopiiriraportin tai kirjallisen tehtävän perusteella: hyväksytty – hylätty


KASVATUKSEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET, yhteinen osa 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja
 • on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat:

 • Suoritustapa 1: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), yksilö- tai ryhmätentti (2-6 henkilöä) 3 t, omatoiminen työskentely 35 t.
 • Suoritustapa 2: Luennot 16 t (saatavissa myös tallenteina), oppimistehtävät yksilötyönä, omatoiminen työskentely 38 tuntia.

Toteutustavat:
Kaikille koulutuksille yhteinen osa 2 op:
2310123y Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa

Oppimateriaalit:
Yhteisen osan kirjallisuus:

 • Antikainen, A., Rinne, R. ja Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla) ja
 • Apple, M.V., Ball, J.S. & Gandin, L.A. 2010. The Routledge International Handbook of the Sociology of Education. (Soveltuvin osin, opettajien tarkentamalla tavalla)

Arvosteluperusteet: Yksilö- tai ryhmätentti/ opintopiirin loppuraportti / oppimistehtävät: 0-5


KASVATUKSEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET, eriytyvä osa 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja
 • on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Sisältö:
Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja oppijoiden diversiteetti. Koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suoritustavat: Aloitustapaaminen 2 t (myös etäyhteys); oppimateriaaleihin pohjautuva lukupäiväkirja 79 t.

Toteutustavat: Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta käydään läpi ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella, johon voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

Oppimateriaalit:

 • Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. 370 s. 33 e. SKTS Nro 73.
 • Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)

Arvosteluperusteet: Lukupäiväkirja arvioidaan asteikolla 0–5


OPPIMISEN JA KEHITYKSEN PERUSTEET (luennot ja kirjallisuus) 3 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
 • tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Suoritustavat:

 • Suoritustapa 1 (opettajankoulutukset): Luennot 24 t, luento- ja kirjallisuustentti 2t, omatoiminen työskentely 65 t
 • Suoritustapa 2 (vain kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, terveystieteen opiskelijat sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen avoimen yliopiston opiskelijat): Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät, omatoiminen työskentely 91 t.

Oppimateriaalit:
Tentitään luentokuulustelun yhteydessä:

 • Nurmi J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L & Ruoppila, I.  2014 (tai myöhempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. (s. 1-230)
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia (3. uud. p.).
 • Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Arvosteluperusteet:

 • Suoritustapa 1 (opettajankoulutukset): Luento- ja kirjallisuustentti: arviointi asteikolla 0-5.
 • Suoritustapa 2 (vain kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, terveystieteen opiskelijat sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen avoimen yliopiston opiskelijat): Luentomateriaaleihin ja kirjallisuuteen pohjautuvat soveltavat tehtävät: arviointi asteikolla 0-5.


OPPIMISEN JA KEHITYKSEN PERUSTEET (vuorovaikutus ja pienryhmä) 2 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa

 • tarkastella kontekstisidonnaisesti ja oppijalähtöisesti kasvua, kehitystä ja oppimista sekä niiden tukemista, ohjausta ja opetusta elämänkaaren eri vaiheissa (varhaisvuosista aikuisuuteen),
 • tunnistaa erilaisia oppimiskäsityksiä ja niiden vaikutuksia pedagogisiin valintoihin ja
 •  tunnistaa ja analysoida vuorovaikutuksen ja ryhmäilmiöiden eri muotoja sekä hyödyntää tätä tietoa pedagogisessa toiminnassa.

Sisältö:
Yleisorientaatio oppimiseen ja kehitykseen elämänkaaren aikana. Oppimisen psykologian, kasvatus- ja kehityspsykologian, erityispedagogiikan ja vuorovaikutuksen ydinperiaatteita ja peruskäsitteitä. Oppijan kohtaaminen ja kuuleminen sekä oppimisen ja kehityksen huomioiminen ja tukeminen. Opetus- ja ohjausvuorovaikutus lapsi- ja aikuisryhmien oppimisessa ja opetuksessa sekä ryhmäilmiöiden ja ryhmäprosessien ominaispiirteet.

Suoritustavat:

 • Suoritustapa 1 (opettajankoulutukset): Pienryhmätyöskentely 14 t, omatoiminen työskentely (opintopiirissä ja yksin) 40 t
 • Suoritustapa 2 (vain kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijat, terveystieteen opiskelijat sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatuksen avoimen yliopiston opiskelijat): verkkoympäristössä toteutettava opintopiiri 14 t, omatoiminen työskentely 40 t.

Oppimateriaalit:

 • Opintopiirityöskentelyssä lisäksi verkkoympäristössä ilmoitetut muut pääsääntöisesti sähköiset materiaalit.

Arvosteluperusteet: Opintopiirityöskentelyn tehtävä: hyv/hyl


TOIMIJANA KASVATUSALALLA (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 5 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija

 • tunnistaa kasvatus- ja koulutusalan erilaisia asiantuntijatehtäviä
 • tiedostaa korkeakoulutuksen merkityksen työelämässä ja kasvatustieteilijän asiantuntijatehtävissä
 • on tutustunut kasvatustieteilijän erilaisiin tehtäviin
 • on aloittanut omien ammatillisten vaihtoehtojensa pohdinnan

Sisältö:
Kasvatus- ja koulutusalan työelämä ja -tehtävät. Kasvatusalan erilaiset toimintakontekstit. Asiantuntijuuden ja ammatillisen kehityksen perusteet. Kasvatusalan ydinkompetenssit ja -kvalifikaatiot. Generalistikoulutus ja työmarkkinat.

Suoritustavat:
Opiskelija valitsee suoritustavan 1 tai 2:

 • Suoritustapa 1: Luennot 12 t, pienryhmäharjoitukset 6 t, oppimistehtävät 40 t, omatoiminen työskentely 77 t.
 • Suoritustapa 2. Luentoja vastaavien verkkotehtävien teko 12 t, pienryhmäharjoitukset ja keskustelut verkossa 6 t, oppimistehtävät 40 t, omatoiminen työskentely 77 t

Toteutustavat:
Yksi oppimistehtävä voi olla opiskelijan itse hankkimassa paikassa tehtävä työseuranta (job shadowing eli ”viikko kasvatustieteilijän mukana”).

Oppimateriaalit:
Soveltuvin osin

 • Jakku- Sihvonen, R. 2005. Uudenlaisia maistereita. Jyväskylä: PS-kustannus
 • Luukkainen, P. 2010. Yksi tutkinto - monta uraa: Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-20400
 • Romppanen, M. 2013. Vuosina 2000–2009 Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden koulutuksesta KMtutkinnon suorittaneiden työllistyminen, työtehtävät sekä koulutuksen antamat valmiudet. (Luettavana kampuskirjastossa)
 • Rouhelo, A. & Trapp, H. (toim.) 2012. Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1 (Saatavana verkossa)
 • Muu opettajan jakama, ensisijaisesti sähköinen oppimateriaali.

Arvosteluperusteet:

 • Suoritustapa 1: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty
 • Suoritustapa 2: Luentoja vastaavat tehtävät ja oppimistehtävät: hyväksytty-hylätty. Verkkokeskustelut: hyväksytty-hylätty

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
puh. 040 555 994
elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.